NGC 7380:童乩星雲

Page(/daily/2022/11/20221114.md)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] NGC 7380:童乩星雲

是啥物力量咧控制這个童乩星雲? 咱知影講,萬有引力若是有夠強,就有法度形成恆星。 而且 in ê 恆星風 kah 輻射,嘛強甲有通製造抑是解離 氣體塔這張 相片內底 ê 童乩星雲,離咱有 8000 光年遠,伊就踅佇當咧做恆星 ê 開放星團 NGC 7380 邊仔。 恆星、氣體、塗粉 ê 交互作用會製造出一个 看起來 敢若是 古早時童乩 ê 形體。 活跳 ê 恆星形成區差不多有 100 光年 大,予伊佇天頂 ê 視角度 看起來較大 月娘 。 咱會當用細台望遠鏡佇 仙王座 ê 方向看著 童乩星雲。 雖罔講這个 星雲干焦會擋 幾若百萬冬,毋過有一寡當咧形成 ê 恆星是會比咱 ê 太陽活較久。

[POJ] NGC 7380: Tâng-ki-seng-hûn

Sī siáⁿ-mih le̍k-liōng leh khòng-chè chit ê Tâng-ki-seng-hûn? Lán chai-iáⁿ kóng, bān-iú-ín-le̍k nā-sī ū-kàu kiông, to̍h ū hoat-tō͘ hêng-sêng hêng-chhiⁿ. Jî-chhiáⁿ in ê hêng-chhiⁿ-hong kah hok-siā, mā kiông kah ū-thang chè-chō ia̍h-sī kái-lî khì-thé-thah. Chit tiuⁿ siòng-phìⁿ lāi-té ê Tâng-ki-seng-hûn, lī lán ū 8000 kng-nî hn̄g, i to̍h se̍h tī tng-leh chò hêng-chhiⁿ ê khai-hòng-seng-thoân NGC 7380 piⁿ-á. Hêng-chhiⁿ, khì-thé, thô͘-hún ê kau-hō͘-chok-iōng ē chè-chō chhut chi̍t ê khòaⁿ–khí-lâi ká-ná sī kó͘-chá-sî tâng-ki ê hêng-thé. Oa̍h-thiàu ê hêng-chhiⁿ hêng-sêng-khu chha-put-to ū 100 kng-nî tōa, hō͘ i tī thiⁿ-téng ê sī-kak-tō͘ khòaⁿ–khí-lâi khah tōa goe̍h-niû. Lán ē-tàng iōng sè tâi bōng-oán-kiàⁿ tī Sian-ông-chō ê hong-hiòng khòaⁿ-tio̍h Tâng-ki-seng-hûn. Sui-bóng kóng chit ê seng-hûn kan-na ē tòng kúi-ā pah bān tang, m̄-koh ū chi̍t-kóa tng-leh hêng-sêng ê hêng-chhiⁿ sī ē pí lán ê Thài-iông oa̍h khah kú.

[KIP] NGC 7380: Tâng-ki-sing-hûn

Sī siánn-mih li̍k-liōng leh khòng-tsè tsit ê Tâng-ki-sing-hûn? Lán tsai-iánn kóng, bān-iú-ín-li̍k nā-sī ū-kàu kiông, to̍h ū huat-tōo hîng-sîng hîng-tshinn. Jî-tshiánn in ê hîng-tshinn-hong kah hok-siā, mā kiông kah ū-thang tsè-tsō ia̍h-sī kái-lî khì-thé-thah. Tsit tiunn siòng-phìnn lāi-té ê Tâng-ki-sing-hûn, lī lán ū 8000 kng-nî hn̄g, i to̍h se̍h tī tng-leh tsò hîng-tshinn ê khai-hòng-sing-thuân NGC 7380 pinn-á. Hîng-tshinn, khì-thé, thôo-hún ê kau-hōo-tsok-iōng ē tsè-tsō tshut tsi̍t ê khuànn–khí-lâi ká-ná sī kóo-tsá-sî tâng-ki ê hîng-thé. Ua̍h-thiàu ê hîng-tshinn hîng-sîng-khu tsha-put-to ū 100 kng-nî tuā, hōo i tī thinn-tíng ê sī-kak-tōo khuànn–khí-lâi khah tuā gue̍h-niû. Lán ē-tàng iōng sè tâi bōng-uán-kiànn tī Sian-ông-tsō ê hong-hiòng khuànn-tio̍h Tâng-ki-sing-hûn. Sui-bóng kóng tsit ê sing-hûn kan-na ē tòng kuí-ā pah bān tang, m̄-koh ū tsi̍t-kuá tng-leh hîng-sîng ê hîng-tshinn sī ē pí lán ê Thài-iông ua̍h khah kú.

[English] NGC 7380: The Wizard Nebula

What powers are being wielded in the Wizard Nebula? Gravitation strong enough to form stars, and stellar winds and radiations powerful enough to create and dissolve towers of gas. Located only 8,000 light years away, the Wizard nebula, featured here, surrounds developing open star cluster NGC 7380. Visually, the interplay of stars, gas, and dust has created a shape that appears to some like a fictional medieval sorcerer. The active star forming region spans 100 about light years, making it appear larger than the angular extent of the Moon. The Wizard Nebula can be located with a small telescope toward the constellation of the King of Aethiopia Cepheus. Although the nebula may last only a few million years, some of the stars being formed may outlive our Sun.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【NGC 7380】NGC chhit-sam-pat-khòng/NGC tshit-sam-pat-khòng/NGC 7380/NGC 7380
 • 【童乩星雲】Tâng-ki-seng-hûn/Tâng-ki-sing-hûn/巫師星雲/the Wizard Nebula
 • 【開放星團】khai-hòng-seng-thoân/khai-hòng-sing-thuân/開放星團/open star cluster
 • 【仙王座】Sian-ông-chō/Sian-ông-tsō/仙王座/Cepheus
 • 【輻射】hok-siā/hok-siā/輻射/radiation
 • 【萬有引力】bān-iú-ín-le̍k/bān-iú-ín-li̍k/萬有引力/gravitation
 • 【解離】kái-lî/kái-lî/解離/dissolve
 • 【視角度】sī-kak-tō͘/sī-kak-tōo/視角度/angular size
 • 【恆星形成區】hêng-chhiⁿ hêng-sêng-khu/hîng-tshinn hîng-sîng-khu/恆星形成區/star forming region

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:Tī Utah 州沙漠摔歹去 ê 飛碟 明仔載 ê 圖:狼窟星雲