Tī Utah 州沙漠摔歹去 ê 飛碟

Page(/daily/2022/11/20221113)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Tī Utah 州沙漠摔歹去 ê 飛碟

去予雷達 kah 直升機追蹤 ê 外太空來 ê 飛碟,落 tī Utah 州 ê 沙漠,煞摔歹去。 這是 2004 年 ê 代誌,kah 外星人 無底代。 相片內底 ê 飛碟是 起源號 太空船 ê 標本回送船,是 NASA tī 2001 年為著欲研究太陽 發射 ê 人造機器人太空船 起源號 ê 一部份,。 是講,因為降落傘 無照計畫拍開,致使伊愛 tī 一點鐘 超過 300 公里緊 ê 速度下底,進行計畫以外 ê「𠕇登陸」。 起源號 ê 任務 是踅 太陽,收集彼寡定定去予 地球磁場 轉向 ê 太陽風 粒子。 雖罔講登陸是失敗矣,毋過提轉來地球 ê 標本,猶是有足濟保存了袂䆀,有夠予咱做分析。 到目前為止,kah 起源號 任務有關 ê 發現,包括有 太陽 組成成份 較新 ê 細節,閣有 太陽系 內底一寡元素 ê 豐度 是按怎無仝。 這个結果有提供咱一寡趣味 ê 線索,予咱了解幾若十億年前,太陽 kah 行星是按怎形成–ê

[POJ] Tī Utah chiu soa-bo̍k siak pháiⁿ–khì ê Hui-tia̍p

Khì hō͘ lûi-ta̍t kah ti̍t-seng-ki tui-chong ê gōa thài-khong lâi ê hui-tia̍p, lak tī Utah chiu ê soa-bo̍k, soah siak pháiⁿ–khì. Che sī 2004 nî ê tāi-chì, kah gōa-chhiⁿ-lâng bô tī-tāi. Siòng-phìⁿ lāi-té ê hui-tia̍p sī Khí-goân-hō thài-khong-chûn ê piau-pún hôe-sàng-chûn, sī NASA tī 2001 nî ūi tio̍h beh gián-kiù Thài-iông hoat-siā ê jîn-chō ke-khì-lâng Khí-goân-hō ê chi̍t-pō͘-hūn. Sī kóng, in-ūi kàng-lo̍h-sòaⁿ bô chiàu kè-ōe phah-khui, tì-sú i ài tī chi̍t tiám-cheng chhiau-kòe 300 kong-lí kín ê sok-tō͘ hā-kàng, chìn-hêng kè-ōe í-gōa ê “Tēng Teng-lio̍k”. Khí-goân-hō ê jīm-bū sī se̍h Thài-iông, siu-chi̍p hit-kóa tiāⁿ-tiāⁿ khì hō͘ Tē-kiû chû-tiûⁿ tńg-hiòng ê Thài-iông-hong lia̍p-chú. Sui-bóng kóng teng-lio̍k sī sit-pāi ah, m̄-koh the̍h tńg-lâi Tē-kiû ê piau-pún, iáu-sī ū chiok chōe pó-chûn liáu bē-bái, ū kàu lán chò hun-sek. Kàu bo̍k-chêng ûi-chí, kah khí-goân-hō jīm-bū ū-koan ê hoat-hiān, pau-koat ū Thài-iông cho͘-sêng sêng-hūn khah sìn ê sè-chiat, koh ū Thài-iông-hē lāi-té chi̍t-kóa goân-sò͘ ê hong-tō͘ sī án-ná bô-kâng. Chit ê kiat-kó ū thê-kiong lán chi̍t-kóa chhù-bī ê sòaⁿ-soh, hō͘ lán liáu-kái kúi-ā cha̍p-ek nî-chêng, Thài-iông kah kiâⁿ-chhiⁿ sī án-ná hêng-sêng–ê.

[KIP] Tī Utah tsiu sua-bo̍k siak pháinn–khì ê Hui-tia̍p

Khì hōo luî-ta̍t kah ti̍t-sing-ki tui-tsong ê guā thài-khong lâi ê hui-tia̍p, lak tī Utah tsiu ê sua-bo̍k, suah siak pháinn–khì. Tse sī 2004 nî ê tāi-tsì, kah guā-tshinn-lâng bô tī-tāi. Siòng-phìnn lāi-té ê hui-tia̍p sī Khí-guân-hō thài-khong-tsûn ê piau-pún huê-sàng-tsûn, sī NASA tī 2001 nî uī tio̍h beh gián-kiù Thài-iông huat-siā ê jîn-tsō ke-khì-lâng Khí-guân-hō ê tsi̍t-pōo-hūn. Sī kóng, in-uī kàng-lo̍h-suànn bô tsiàu kè-uē phah-khui, tì-sú i ài tī tsi̍t tiám-tsing tshiau-kuè 300 kong-lí kín ê sok-tōo hā-kàng, tsìn-hîng kè-uē í-guā ê “Tīng Ting-lio̍k”. Khí-guân-hō ê jīm-bū sī se̍h Thài-iông, siu-tsi̍p hit-kuá tiānn-tiānn khì hōo Tē-kiû tsû-tiûnn tńg-hiòng ê Thài-iông-hong lia̍p-tsú. Sui-bóng kóng ting-lio̍k sī sit-pāi ah, m̄-koh the̍h tńg-lâi Tē-kiû ê piau-pún, iáu-sī ū tsiok tsuē pó-tsûn liáu bē-bái, ū kàu lán tsò hun-sik. Kàu bo̍k-tsîng uî-tsí, kah khí-guân-hō jīm-bū ū-kuan ê huat-hiān, pau-kuat ū Thài-iông tsoo-sîng sîng-hūn khah sìn ê sè-tsiat, koh ū Thài-iông-hē lāi-té tsi̍t-kuá guân-sòo ê hong-tōo sī án-ná bô-kâng. Tsit ê kiat-kó ū thê-kiong lán tsi̍t-kuá tshù-bī ê suànn-soh, hōo lán liáu-kái kuí-ā tsa̍p-ik nî-tsîng, Thài-iông kah kiânn-tshinn sī án-ná hîng-sîng–ê.

[English] Flying Saucer Crash Lands in Utah Desert

A flying saucer from outer space crash-landed in the Utah desert after being tracked by radar and chased by helicopters. The year was 2004, and no space aliens were involved. The saucer, pictured here, was the Genesis sample return capsule, part of a human-made robot Genesis spaceship launched in 2001 by NASA itself to study the Sun. The unexpectedly hard landing at over 300 kilometers per hour occurred because the parachutes did not open as planned. The Genesis mission had been orbiting the Sun collecting solar wind particles that are usually deflected away by Earth’s magnetic field. Despite the crash landing, many return samples remained in good enough condition to analyze. So far, Genesis-related discoveries include new details about the composition of the Sun and how the abundance of some types of elements differ across the Solar System. These results have provided intriguing clues into details of how the Sun and planets formed billions of years ago.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【飛碟】hui-tia̍p/hui-tia̍p/飛碟/flying saucer
 • 【起源號太空船】Khí-goân-hō thài-khong-chûn/Khí-guân-hō thài-khong-tsûn/起源號太空船/Genesis spaceship
 • 【起源號任務】Khí-goân-hō jīm-bū/Khí-guân-hō jīm-bū/起源號任務/Genesis mission
 • 【標本回送船】piau-pún hôe-sàng-chûn/piau-pún huê-sàng-tsûn/樣品返回膠囊/sample return capsule
 • 【降落傘】kàng-lo̍h-sòaⁿ/kàng-lo̍h-suànn/降落傘/parachutes
 • 【𠕇登陸】tēng teng-lio̍k/tīng ting-lio̍k/硬登陸/hard landing
 • 【磁場】chû-tiûⁿ/tsû-tiûnn/磁場/magnetic field
 • 【太陽風】thài-iông-hong/thài-iông-hong/太陽風/solar wind
 • 【粒子】lia̍p-chú/lia̍p-tsú/粒子/particles
 • 【直升機】ti̍t-seng-ki/ti̍t-sing-ki/直升機/helicopters
 • 【外星人】gōa-chhiⁿ-lâng/guā-tshinn-lâng/外星人/space aliens
 • 【雷達】lûi-ta̍t/luî-ta̍t/雷達/radar

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:市區 ê 月食 明仔載 ê 圖:NGC 7380:童乩星雲