M33:三角座星系

Page(/daily/2022/11/20221103)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] M33:三角座星系

這个美麗 ê 正向捲螺仔星系 M33 是停踮北方星座三角座 內底 較細 ê 星系。 伊閣有一个較有名 ê 名稱是風吹星系,若無叫伊 三角座星系 嘛是會使。 M33 ê 直徑超過 5 萬光年,是 本星系群 內底第三大–ê,比仙女座星系 (M31) kah 咱 ê 銀河 較細。 M33 kah 咱銀河 ê 距離 差不多 有 300 萬光年遠。 伊去 hŏng 認為是仙女座星系 ê 衛星星系。 蹛踮這兩个星系內底 ê 天文學家,可能會互相看著對方這个壯觀 ê 大捲螺仔星系。 Ùi 銀河內底看,這張清楚 ê 相片 是 kā 地面望遠鏡 kah 太空望遠鏡 ê 觀測資料 組合出來 ê 影像。 咱會當看著 M33 櫳櫳 ê 捲螺仔手骨內底,有藍色星團 kah 粉紅仔色 ê 恆星形成區。 實際上,佇星系中心一點鐘方向彼糊上光–ê,是恆星形成區 NGC 604。 M33 kah M31 仝款,咱已經有量著足濟變星矣。 這會當幫贊咱 kā 這个厝邊捲螺仔星系當做一个宇宙尺度,按呢咱才有法度 建立 距離尺度,予咱了解 咱 ê 宇宙到底有偌大

[POJ] M33: Saⁿ-kak-chō seng-hē

Chit ê bí-lē ê chiàⁿ-hiòng seng-hē M33 sī thêng tiàm pak-hong seng-chō Saⁿ-kak-chō lāi-té khah sè ê seng-hē. I koh ū chi̍t ê khah ū-miâ ê miâ-chheng sī Hong-chhoe-seng-hē, nā bô kiô î Saⁿ-kak-chō seng-hē mā-sī ē-sái. M33 ê ti̍t-kèng chhiau-kòe 5 bān kng-nî, sī Pún-seng-hē-kûn lāi-té tē saⁿ tōa–ê, pí Sian-lú-chō seng-hē (M31) kah lán ê Gîn-hô kah sè. M33 kah lán Gîn-hô ê kū-lī chha-put-to ū 300 bān kng-nî hng. I khì hŏng jīn-ûi sī Sian-lú-chō seng-hē ê ūi-chhiⁿ seng-hē. Tòa tiàm chit nn̄g ê seng-hē lāi-té ê thian-bûn ha̍k-ka, khó-lêng ē hō͘-siong khòaⁿ-tio̍h tùi-hong chit ê chòng-koan ê tōa kńg-lê-á seng-hē. Ùi Gîn-hô lāi-té khòaⁿ, chit tiuⁿ chheng-chhó͘ ê siòng-phìⁿ sī kā tē-bīn bōng-oán-kiàⁿ kah thài-khong bōng-oán-kiàⁿ ê koan-chhek chu-liāu cho͘-ha̍p–chhut-lâi ê iáⁿ-siōng. Lán ē-tàng khòaⁿ-tio̍h M33 lang-lang ê kńg-lê-á chhiú-kut lāi-té, ū nâ-sek seng-thoân kah hún-âng-á-sek ê hêng-chhiⁿ hêng-sêng-khu. Si̍t-chè siōng, tī seng-hē tiong-sim chi̍t tiám-cheng hong-hiòng hit kô͘ siōng kng–ê, sī hêng-chhiⁿ hêng-sêng-khu NGC 604. M33 kah M31 kāng-khoán, lán í-keng ū niū tio̍h chiok chōe piàn-seng–ah. Che ē-tàng pang-chān lán kā chit ê chhù-piⁿ kńg-lê-á seng-hē tòng-chò chi̍t ê ú-tiū chhioh-tō͘, án-ni lán chiah ū hoat-tō͘ kiàn-li̍p kū-lī chhioh-tō͘, hō͘ lán liáu-kái lán ê ú-tiū tàu-té ū gōa tōa.

[KIP] M̀3: Sann-kak-tsō sing-hē

Tsit ê bí-lē ê tsiànn-hiòng sing-hē M̀3 sī thîng tiàm pak-hong sing-tsō Sann-kak-tsō lāi-té khah sè ê sing-hē. I koh ū tsi̍t ê khah ū-miâ ê miâ-tshing sī Hong-tshue-sing-hē, nā bô kiô î Sann-kak-tsō sing-hē mā-sī ē-sái. M̀3 ê ti̍t-kìng tshiau-kuè 5 bān kng-nî, sī Pún-sing-hē-kûn lāi-té tē sann tuā–ê, pí Sian-lú-tsō sing-hē (M̀1) kah lán ê Gîn-hô kah sè. M̀3 kah lán Gîn-hô ê kū-lī tsha-put-to ū 300 bān kng-nî hng. I khì hŏng jīn-uî sī Sian-lú-tsō sing-hē ê uī-tshinn sing-hē. Tuà tiàm tsit nn̄g ê sing-hē lāi-té ê thian-bûn ha̍k-ka, khó-lîng ē hōo-siong khuànn-tio̍h tuì-hong tsit ê tsòng-kuan ê tuā kńg-lê-á sing-hē. Uì Gîn-hô lāi-té khuànn, tsit tiunn tshing-tshóo ê siòng-phìnn sī kā tē-bīn bōng-uán-kiànn kah thài-khong bōng-uán-kiànn ê kuan-tshik tsu-liāu tsoo-ha̍p–tshut-lâi ê iánn-siōng. Lán ē-tàng khuànn-tio̍h M̀3 lang-lang ê kńg-lê-á tshiú-kut lāi-té, ū nâ-sik sing-thuân kah hún-âng-á-sik ê hîng-tshinn hîng-sîng-khu. Si̍t-tsè siōng, tī sing-hē tiong-sim tsi̍t tiám-tsing hong-hiòng hit kôo siōng kng–ê, sī hîng-tshinn hîng-sîng-khu NGC 604. M̀3 kah M̀1 kāng-khuán, lán í-king ū niū tio̍h tsiok tsuē piàn-sing–ah. Tse ē-tàng pang-tsān lán kā tsit ê tshù-pinn kńg-lê-á sing-hē tòng-tsò tsi̍t ê ú-tiū tshioh-tōo, án-ni lán tsiah ū huat-tōo kiàn-li̍p kū-lī tshioh-tōo, hōo lán liáu-kái lán ê ú-tiū tàu-té ū guā tuā.

[English] M33: The Triangulum Galaxy

The small, northern constellation Triangulum harbors this magnificent face-on spiral galaxy, M33. Its popular names include the Pinwheel Galaxy or just the Triangulum Galaxy. M33 is over 50,000 light-years in diameter, third largest in the Local Group of galaxies after the Andromeda Galaxy (M31), and our own Milky Way. About 3 million light-years from the Milky Way, M33 is itself thought to be a satellite of the Andromeda Galaxy and astronomers in these two galaxies would likely have spectacular views of each other’s grand spiral star systems. As for the view from the Milky Way, this sharp image combines data from telescopes on and around planet Earth to show off M33’s blue star clusters and pinkish star forming regions along the galaxy’s loosely wound spiral arms. In fact, the cavernous NGC 604 is the brightest star forming region, seen here at about the 1 o’clock position from the galaxy center. Like M31, M33’s population of well-measured variable stars have helped make this nearby spiral a cosmic yardstick for establishing the distance scale of the Universe.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【M33】M saⁿ-cha̍p-saⁿ/M sann-tsa̍p-sann/M33/M33
 • 【三角座星系】Saⁿ-kak-chō seng-hē/Sann-kak-tsō sing-hē/三角座星系/the Triangulum Galaxy
 • 【正向星系】Chiàⁿ-hiòng-seng-hē/Tsiànn-hiòng-sing-hē/正向星系/face-on galaxy
 • 【捲螺仔星系】kńg-lê-á seng-hē/kńg-lê-á sing-hē/螺旋星系/spiral galaxy
 • 【銀河】Gîn-hô/Gîn-hô/銀河/Milky Way
 • 【風吹星系】Hong-chhoe-seng-hē/Hong-tshue-sing-hē/風箏星系/the Pinwheel Galaxy
 • 【三角座】Saⁿ-kak-chō/Sann-kak-tsō/三角座/Triangulum
 • 【直徑】ti̍t-kèng/ti̍t-kìng/直徑/diameter
 • 【本星系群】Pún-seng-hē-kûn/Pún-sing-hē-kûn/本星系群/the Local Group
 • 【仙女座星系】Sian-lú-chō seng-hē/Sian-lú-tsō sing-hē/仙女座星系/the Andromeda Galaxy
 • 【M31】M saⁿ-cha̍p-it/M sann-tsa̍p-it/M31/M31
 • 【衛星星系】ūi-chhiⁿ seng-hē/uī-tshinn sing-hē/衛星星系/satellite galaxy
 • 【捲螺仔手骨】kńg-lê-á chhiú-kut/kńg-lê-á tshiú-kut/螺旋手臂、旋臂/spiral arm
 • 【星團】seng-thoân/sing-thuân/星團/star cluster
 • 【恆星形成區】hêng-chhiⁿ hêng-sêng-khu/hîng-tshinn hîng-sîng-khu/恆星形成區/star forming region
 • 【NGC 604】NGC liok-khòng-sù/NGC liok-khòng-sù/NGC 604/NGC 604
 • 【變星】piàn-seng/piàn-sing/變星/variable star
 • 【厝邊星系】chhù-piⁿ-seng-hē/tshù-pinn-sing-hē/鄰近星系/nearby galaxy
 • 【宇宙尺度】ú-tiū chhioh-tô͘/ú-tiū tshioh-tôo/宇宙尺度/cosmic yardstick
 • 【距離尺度】kū-lī chhioh-tô͘/kū-lī tshioh-tôo/距離尺度/distance scale

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:活跳太陽 ê 日偏食 明仔載 ê 圖:洞察號 最後 ê 自翕