NGC 6357:龍蝦星雲

Page(/daily/2022/11/20221101)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] NGC 6357:龍蝦星雲

龍蝦星雲是按怎形成一寡咱這馬所知影 ê 上大質量恆星? 這个咱這馬猶毋知。 龍蝦星雲去予編做 NGC 6357,中心附近有開放星團 Pismis 24,是明亮 ê 大質量恆星 in 兜。 內部 ê 恆星形成區附近發出 ê 紅光是 ùi 電離 水素 氣體 ê 發射線 來–ê。 這張相片內底 ê 星雲,有規片 ê 複雜氣體、烏暗塗粉、當咧形成 ê 恆星、kah 拄仔做好 ê 恆星。 這个複雜 ê 圖樣,是 星際風輻射壓力磁場、kah 重力 複合交互作用 ê 結果。 這張相片是用 智利 Cerro Tololo 美洲洲際天文台 4 公尺 Blanco 望遠鏡 ê DOE 烏暗能量相機 翕–ê。 NGC 6357 佇 8000 光年 遠 ê 天蠍座 遐,差不多有 400 光年遐爾闊。

[POJ] NGC 6357: Lêng-hê-seng-hûn

Lêng-hê-seng-hûn sī án-ná hêng-sêng chi̍t-kóa lán chit-má sò͘ chai-iáⁿ ê siōng tōa chit-liōng hêng-chhiⁿ? Chit ê lán chit-má iáu m̄-chai. Lêng-hê-seng-hûn khì hō͘ piàn-chò NGC 6357, tiong-sim hū-kīn ū khai-hòng-seng-thoân Pismis 24, sī bêng-liōng ê tōa-chit-liōng hêng-chhiⁿ in tau. Lāi-pō͘ ê hêng-chhiⁿ hêng-sêng-khu hū-kīn hoat–chhut ê âng-kng sī ùi tiān-lī chúi-sò͘ khì-thé ê hoat-siā-sòaⁿ lâi–ê. Chit-tiuⁿ siòng-phìⁿ lāi-té ê seng-hûn, ū kui-phìⁿ ê ho̍k-cha̍p khì-thé, o͘-àm thô͘-hún, tng-leh hêng-sêng ê hêng-chhiⁿ, kah tú-á chò hó ê hêng-chhiⁿ. Chit ê ho̍k-cha̍p ê tô͘-iūⁿ, sī seng-chè hêng-chhiⁿ-hong, hok-siā ap-le̍k, chû-tiûⁿ, kah tiōng-le̍k ho̍k-ha̍p kau-hō͘-chok-iōng ê kiat-kó. Chit tiuⁿ siòng-phìⁿ sī iōng Tì-lī Cerro Tololo Bí-chiu Chiu-chè Thian-bûn-tâi 4 kong-chhioh Blanco Bōng-oán-kiàⁿ ê DOE O͘-àm Lêng-liōng Siòng-ki hip–ê. NGC 6357 tī 8000 kng-nî hn̄g ê Thian-giat-chō hiah, chha-put-to ū 400 kng-nî hiah-nī khoah.

[KIP] NGC 6357: Lîng-hê-sing-hûn

Lîng-hê-sing-hûn sī án-ná hîng-sîng tsi̍t-kuá lán tsit-má sòo tsai-iánn ê siōng tuā tsit-liōng hîng-tshinn? Tsit ê lán tsit-má iáu m̄-tsai. Lîng-hê-sing-hûn khì hōo piàn-tsò NGC 6357, tiong-sim hū-kīn ū khai-hòng-sing-thuân Pismis 24, sī bîng-liōng ê tuā-tsit-liōng hîng-tshinn in tau. Lāi-pōo ê hîng-tshinn hîng-sîng-khu hū-kīn huat–tshut ê âng-kng sī uì tiān-lī tsuí-sòo khì-thé ê huat-siā-suànn lâi–ê. Tsit-tiunn siòng-phìnn lāi-té ê sing-hûn, ū kui-phìnn ê ho̍k-tsa̍p khì-thé, oo-àm thôo-hún, tng-leh hîng-sîng ê hîng-tshinn, kah tú-á tsò hó ê hîng-tshinn. Tsit ê ho̍k-tsa̍p ê tôo-iūnn, sī sing-tsè hîng-tshinn-hong, hok-siā ap-li̍k, tsû-tiûnn, kah tiōng-li̍k ho̍k-ha̍p kau-hōo-tsok-iōng ê kiat-kó. Tsit tiunn siòng-phìnn sī iōng Tì-lī Cerro Tololo Bí-tsiu Tsiu-tsè Thian-bûn-tâi 4 kong-tshioh Blanco Bōng-uán-kiànn ê DOE Oo-àm Lîng-liōng Siòng-ki hip–ê. NGC 6357 tī 8000 kng-nî hn̄g ê Thian-giat-tsō hiah, tsha-put-to ū 400 kng-nî hiah-nī khuah.

[English] NGC 6357: The Lobster Nebula

Why is the Lobster Nebula forming some of the most massive stars known? No one is yet sure. Cataloged as NGC 6357, the Lobster Nebula houses the open star cluster Pismis 24 near its center – a home to unusually bright and massive stars. The overall red glow near the inner star forming region results from the emission of ionized hydrogen gas. The surrounding nebula, featured here, holds a complex tapestry of gas, dark dust, stars still forming, and newly born stars. The intricate patterns are caused by complex interactions between interstellar winds, radiation pressures, magnetic fields, and gravity. The image was taken with DOE’s Dark Energy Camera on the 4-meter Blanco Telescope at the Cerro Tololo Inter-American Observatory in Chile. NGC 6357 spans about 400 light years and lies about 8,000 light years away toward the constellation of the Scorpion.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【NGC 6357】NGC lio̍k-sam-ngó͘-chhit/NGC lio̍k-sam-ngóo-tshit/NGC 6357/NGC 6357
 • 【龍蝦星雲】Lêng-hê-seng-hûn/Lîng-hê-sing-hûn/龍蝦星雲/the Lobster Nebula
 • 【開放星團】khai-hòng-seng-thoân/khai-hòng-sing-thuân/開放星團/open star cluster
 • 【Pismis 24】Pismis jī-cha̍p-sì/Pismis jī-tsa̍p-sì/Pismis 24/Pismis 24
 • 【大質量恆星】tōa-chit-liōng hêng-chhiⁿ/tuā-tsit-liōng hîng-tshinn/大質量恆星/massive stars
 • 【恆星形成區】hêng-chhiⁿ hêng-sêng-khu/hîng-tshinn hîng-sîng-khu/恆星形成區/star forming region
 • 【電離】tiān-lī/tiān-lī/電離/ionized
 • 【水素】chúi-sò͘/tsuí-sòo/氫/hydrogen
 • 【星際風】seng-chè-hong/sing-tsè-hong/星際風/interstellar winds
 • 【輻射壓力】hok-siā ap-le̍k/hok-siā ap-li̍k/輻射壓力/radiation pressure
 • 【電離水素氣體】tiān-lī chúi-sò͘ khì-thé/tiān-lī tsuí-sòo khì-thé/電離氫氣/ionized hydrogen gas
 • 【磁場】chû-tiûⁿ/tsû-tiûnn/磁場/magnetic field
 • 【重力】tiōng-le̍k/tiōng-li̍k/重力/gravity
 • 【Cerro Tololo 美洲洲際天文台】Cerro Tololo Bí-chiu Chiu-chè Thian-bûn-tâi/Cerro Tololo Bí-tsiu Tsiu-tsè Thian-bûn-tâi/托洛洛山美洲際天文台/Cerro Tololo Inter-American Observatory
 • 【DOE 烏暗能量相機】DOE O͘-àm Lêng-liōng Siòng-ki/DOE Oo-àm Lîng-liōng Siòng-ki/DOE 暗能量相機/DOE’s Dark Energy Camera
 • 【天蠍座】Thian-giat-chō/Thian-giat-tsō/天蠍座/Scorpion

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:LDN 43:宇宙夜婆星雲 明仔載 ê 圖:活跳太陽 ê 日偏食