LDN 43:宇宙夜婆星雲

Page(/daily/2022/10/20221031.md)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] LDN 43:宇宙夜婆星雲

銀河系內底上使人驚惶 ê 星雲是佗一个? 其中一个應該是 LDN 43,伊足成是一隻大型 ê 宇宙 夜婆,佇 萬聖節 暗暝 ê 星空 咧飛。 這个 分子雲 就佇 蛇夫座 遐,離咱有 1400 光年 遠。 伊厚甲毋但會 kā 背景光線閘牢,嘛 kā 反射星雲 LBN 7 照予光 ê 氣體閘牢矣。 這个 12 光年長 ê 氣體 塗粉 雲絲,實際上是一个 恆星托兒所,毋是歹吉兆。 這隻夜婆發出 ê 奇怪 光線,是因為這寡光是 ùi 實密 ê 氣體丸 內底照出來–ê,這內底有才拄形成 ê 新恆星

[POJ] LDN 43: Ú-tiū Iā-pô-seng-hûn

Gîn-hô-hē lāi-té siōng sú-lâng kiaⁿ-hiâⁿ ê seng-hûn sī tó chi̍t-ê? Kî-tiong chi̍t-ê èng-kai sī LDN 43, i chiok sêng sī chi̍t chiah tōa-hêng ê ú-tiū iā-pô, tī Bān-sèng-chiat àm-mî ê seng-khong leh poe. Chit ê hun-chú-hûn to̍h tī Siâ-hu-chō hiah, lī lán ū 1400 kng-nî hng. I kāu kah m̄-nā ē kā pōe-kéng kng-sòaⁿ cha̍h tiâu, mā kā hoán-siā-seng-hûn LBN 7 chiò hō͘ kng chiò hō͘ kng ê khì-thé cha̍h-tiâu ah. Chit-ê 12 kng-nî tn̂g ê khì-thé thô͘-hún hûn-si, si̍t-chè-siōng sī chi̍t-ê hêng-chhiⁿ thok-jî-só͘, m̄-sī phái-kiat-tiāu. Chit chiah iā-pô hoat–chhut ê kî-koài kng-sòaⁿ, sī in-ūi chit-kóa kng sī ùi cha̍t-ba̍t ê khì-thé-oân lāi-té chiò–chhut-lâi–ê, che lāi-té ū tú-chiah hêng-sêng ê sìn hêng-chhiⁿ.

[KIP] LDN 43: Ú-tiū Iā-pô-sing-hûn

Gîn-hô-hē lāi-té siōng sú-lâng kiann-hiânn ê sing-hûn sī tó tsi̍t-ê? Kî-tiong tsi̍t-ê ìng-kai sī LDN 43, i tsiok sîng sī tsi̍t tsiah tuā-hîng ê ú-tiū iā-pô, tī Bān-sìng-tsiat àm-mî ê sing-khong leh pue. Tsit ê hun-tsú-hûn to̍h tī Siâ-hu-tsō hiah, lī lán ū 1400 kng-nî hng. I kāu kah m̄-nā ē kā puē-kíng kng-suànn tsa̍h tiâu, mā kā huán-siā-sing-hûn LBN 7 tsiò hōo kng tsiò hōo kng ê khì-thé tsa̍h-tiâu ah. Tsit-ê 12 kng-nî tn̂g ê khì-thé thôo-hún hûn-si, si̍t-tsè-siōng sī tsi̍t-ê hîng-tshinn thok-jî-sóo, m̄-sī phái-kiat-tiāu. Tsit tsiah iā-pô huat–tshut ê kî-kuài kng-suànn, sī in-uī tsit-kuá kng sī uì tsa̍t-ba̍t ê khì-thé-uân lāi-té tsiò–tshut-lâi–ê, tse lāi-té ū tú-tsiah hîng-sîng ê sìn hîng-tshinn.

[English] LDN 43: The Cosmic Bat Nebula

What is the most spook-tacular nebula in the galaxy? One contender is LDN 43, which bears an astonishing resemblance to a vast cosmic bat flying amongst the stars on a dark Halloween night. Located about 1400 light years away in the constellation Ophiuchus, this molecular cloud is dense enough to block light not only from background stars, but from wisps of gas lit up by the nearby reflection nebula LBN 7. Far from being a harbinger of death, this 12-light year-long filament of gas and dust is actually a stellar nursery. Glowing with eerie light, the bat is lit up from inside by dense gaseous knots that have just formed young stars.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【LDN 43】LDN sì-cha̍p-saⁿ/LDN sì-tsa̍p-sann/LDN 43/LDN 43
 • 【夜婆星雲】Iā-pô-seng-hûn/Iā-pô-sing-hûn/夜婆星雲/Bat Nebula
 • 【蛇夫座】Siâ-hu-chō/Siâ-hu-tsō/蛇夫座/Ophiuchus
 • 【分子雲】hun-chú-hûn/hun-tsú-hûn/分子雲/molecular cloud
 • 【雲絲】hûn-si/hûn-si/絲狀物/filament
 • 【反射星雲】hoán-siā-seng-hûn/huán-siā-sing-hûn/反射星雲/reflection nebula
 • 【LBN 7】LBN chhit/LBN tshit/LBN 7/LBN 7
 • 【氣體丸】khì-thé-oân/khì-thé-uân/氣體結/gas knot

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:幽靈行星 ê 暗暝 明仔載 ê 圖:NGC 6357:龍蝦星雲