LDN 673:天鷹座 ê 烏暗雲

Page(/daily/2022/10/20221029)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] LDN 673:天鷹座 ê 烏暗雲

天鷹座必巡佇天頂迒過牛郎星附近,伊是 kā 咱密喌喌 ê 銀河盤拆–開 ê 烏暗區。 Kah 銀河暗淡 ê 恆星光 相比,這个奇怪 ê 剪影其實是厚塗粉 ê 分子雲。 這內底有做恆星 ê 原始材料,才有法度做出數千萬粒 ê 恆星。 所以 天文學家 才會踮這个烏暗雲內底,揣看有恆星誕生 ê 線索無。 這个碎糊糊 ê 天鷹座烏暗雲複合體去 hŏng 編做 LDN 673。 這張望遠鏡特寫 差不多是比規粒月娘佇天頂看起來 ê 大細閣較大淡薄仔。 佇這个景色內底,咱較看會著–ê,是 kah 少年恆星 有關 ê 高能量大角度噴流,這內底嘛包括中央正爿頂懸 較細 ê 紅色星雲體 RNO 109,kah 下底 ê Herbig-Haro 天體 HH32。 這个 天鷹座 內底 ê 烏暗雲可能 看起來有小可仔恐怖,毋過 in 其實離咱有 600 光年遠。 踮這个距離,這个視野差不多有 7 光年闊。

[POJ] LDN 673: Thian-eng-chō ê O͘-àm-hûn

Thian-eng-chō Pit-sûn tī thiⁿ-téng hāⁿ kòe Gû-nn̂g-chhiⁿ hū-kīn, i sī kā lán Ba̍t-chiuh-chiuh ê Gîn-hô-pôaⁿ thiah–khui ê o͘-àm-khu. Kah Gîn-hô àm-tām ê hêng-chhiⁿ-kng sio-pí, chit ê kî-koài ê chián-iáⁿ kî-si̍t sī kāu thô͘-hún ê hun-chú-hûn. Che lāi-té ū chò hêng-chhiⁿ ê goân-sú châi-liāu, chiah ū hoat-tō͘ chò-chhut sò͘-chheng-bān-lia̍p ê hêng-chhiⁿ. Só͘-í thian-bûn ha̍k-ka chiah ē tiàm chit ê o͘-àm-hûn lāi-té, chhōe khòaⁿ-ū hêng-chhiⁿ tàn-seng ê sòaⁿ-soh bô. Chit ê chhùi-kô͘-kô͘ ê Thian-eng-chō o͘-àm-hûn ho̍k-ha̍p-thé khì hŏng pian chò LDN 673. Chit tiuⁿ bōng-oán-kiàⁿ te̍k-siá chha-put-to sī pí kui-lia̍p goe̍h-niû tī thiⁿ-téng khòaⁿ–khí-lâi ê tōa-sè koh-khah tōa tām-po̍h-á. Tī chit ê kéng-sek lāi-té, lán khah khòaⁿ ē tio̍h–ê, sī kah siàu-liân hêng-chhiⁿ ū-koan ê ko lêng-liōng tōa kak-tō͘ phùn-liû, che lāi-té mā pau-koat tiong-ng chiàⁿ-pêng téng-koân khah sè ê âng-sek seng-hûn-thé RNO 109, kah ē-té ê Herbig-Haro thian-thé HH32. Chit ê Thian-eng-chō lāi-té ê o͘-àm-hûn khó-lêng khòaⁿ–khí-lâi ū sió-khóa-á khióng-pò͘, m̄-koh in kî-si̍t lī lán ū 600 kng-nî hn̄g. Tiàm chit ê kū-lī, chit ê sī-iá chha-put-to ū 7 kng-nî khoah.

[KIP] LDN 673: Thian-ing-tsō ê Oo-àm-hûn

Thian-ing-tsō Pit-sûn tī thinn-tíng hānn kuè Gû-nn̂g-tshinn hū-kīn, i sī kā lán Ba̍t-tsiuh-tsiuh ê Gîn-hô-puânn thiah–khui ê oo-àm-khu. Kah Gîn-hô àm-tām ê hîng-tshinn-kng sio-pí, tsit ê kî-kuài ê tsián-iánn kî-si̍t sī kāu thôo-hún ê hun-tsú-hûn. Tse lāi-té ū tsò hîng-tshinn ê guân-sú tsâi-liāu, tsiah ū huat-tōo tsò-tshut sòo-tshing-bān-lia̍p ê hîng-tshinn. Sóo-í thian-bûn ha̍k-ka tsiah ē tiàm tsit ê oo-àm-hûn lāi-té, tshuē khuànn-ū hîng-tshinn tàn-sing ê suànn-soh bô. Tsit ê tshuì-kôo-kôo ê Thian-ing-tsō oo-àm-hûn ho̍k-ha̍p-thé khì hŏng pian tsò LDN 673. Tsit tiunn bōng-uán-kiànn ti̍k-siá tsha-put-to sī pí kui-lia̍p gue̍h-niû tī thinn-tíng khuànn–khí-lâi ê tuā-sè koh-khah tuā tām-po̍h-á. Tī tsit ê kíng-sik lāi-té, lán khah khuànn ē tio̍h–ê, sī kah siàu-liân hîng-tshinn ū-kuan ê ko lîng-liōng tuā kak-tōo phùn-liû, tse lāi-té mā pau-kuat tiong-ng tsiànn-pîng tíng-kuân khah sè ê âng-sik sing-hûn-thé RNO 109, kah ē-té ê Herbig-Haro thian-thé HH32. Tsit ê Thian-ing-tsō lāi-té ê oo-àm-hûn khó-lîng khuànn–khí-lâi ū sió-khuá-á khióng-pòo, m̄-koh in kî-si̍t lī lán ū 600 kng-nî hn̄g. Tiàm tsit ê kū-lī, tsit ê sī-iá tsha-put-to ū 7 kng-nî khuah.

[English] LDN 673: Dark Clouds in Aquilla

Part of a dark expanse that splits the crowded plane of our Milky Way galaxy, the Aquila Rift arcs through planet Earth’s skies near bright star Altair. In eerie silhouette against the Milky Way’s faint starlight, its dusty molecular clouds likely contain raw material to form hundreds of thousands of stars and astronomers search the dark clouds for telltale signs of star birth. This telescopic close-up looks toward the region at a fragmented Aquila dark cloud complex identified as LDN 673, stretching across a field of view slightly wider than the full moon. In the scene, visible indications of energetic outflows associated with young stars include the small red tinted nebulosity RNO 109 above and right of center, and Herbig-Haro object HH32 below. These dark clouds in Aquila might look scary, but they’re estimated to be some 600 light-years away. At that distance, this field of view spans about 7 light-years.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【LDN 673】LDN lio̍k-chhit-sam/LDN lio̍k-tshit-sam/LDN 673/LDN 673
 • 【天鷹座必巡】Thian-eng-chō Pit-sûn/Thian-ing-tsō Pit-sûn/天鷹座裂谷/the Aquila Rift
 • 【牛郎星】Gû-nn̂g-chhiⁿ/Gû-nn̂g-tshinn/牛郎星/Altair
 • 【銀河盤】Gîn-hô-pôaⁿ/Gîn-hô-puânn/銀河盤/plane of our Milky Way galaxy
 • 【分子雲】hun-chú-hûn/hun-tsú-hûn/分子雲/molecular cloud
 • 【烏暗雲】o͘-àm-hûn/oo-àm-hûn/烏暗雲/dark cloud
 • 【天鷹座烏暗雲複合體】Thian-eng-chō o͘-àm-hûn ho̍k-ha̍p-thé/Thian-ing-tsō oo-àm-hûn ho̍k-ha̍p-thé/天鷹座烏暗雲複合體/Aquila dark cloud complex
 • 【大角度噴流】tōa-kak-tō͘ phùn-liû/tuā-kak-tōo phùn-liû/大角度噴流/outflow
 • 【星雲體】seng-hûn-thé/sing-hûn-thé/星雲體/nebulosity
 • 【RNO 109】RNO it-khòng-kiú/RNO it-khòng-kiú/RNO 109/RNO 109
 • 【Herbig-Haro 天體】Herbig-Haro thian-thé/Herbig-Haro thian-thé/赫比格-哈羅天體/Herbig-Haro object
 • 【HH32】HH saⁿ-cha̍p-jī/HH sann-tsa̍p-jī/HH32/HH32
 • 【視野】sī-iá/sī-iá/視野/field of view
 • 【剪影】chián-iáⁿ/tsián-iánn/剪影/silhouette

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:哈雷彗星 累積七年 ê 塗粉 明仔載 ê 圖:幽靈行星 ê 暗暝