NGC 1499:加州星雲

Page(/daily/2022/10/20221022)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] NGC 1499:加州星雲

這个宇宙雲 就浮佇銀河系 ê 捲螺仔手骨 獵戶座手骨遐,伊 ê 外形看起來就敢若是美國西岸 ê 加州。 咱 ê 太陽 嘛佇銀河系 ê 獵戶座手骨 遐,離 加州星雲 干焦 1500 光年遠爾爾。 這个經典 ê 發射星雲 嘛叫做 NGC 1499,有 100 光年長。 加州星雲發出特別 ê 紅光,這是水素原子 佮 phàng-見 ê 電子複合發出 ê 光。 電子以前捌去予高能恆星光離子化,煞落去。 這粒提供高能恆星光 共 星雲內底大部份氣體離子化 ê 天體,應該是星雲正爿 ê 高溫恆星 英仙座 ξ。 這張 3 度 闊 ê 深空影像 內底,有發光 ê 星雲、閘光 ê 塗粉、佮 恆星,這對天文攝影師來講是一个足有名 ê 目標。 加州星雲就佇 英仙座 遐,離 昴宿星團 無偌遠。

[POJ] NGC 1499: Ka-chiu-seng-hûn

Chit-ê ú-tiū-hûn to̍h phû tī Gîn-hô-hē ê kńg-lê-á chhiú-kut La̍h-hō͘-chō chhiú-kut hiah, i ê gōa-hêng khòaⁿ–khí-lâi to̍h ká-ná sī Bí-kok se-hōaⁿ ê Ka-chiu. Lán ê Thài-iông mā tī Gîn-hô-hē ê La̍h-hō͘-chō chhiú-kut hiah, lī Ka-chiu-seng-hûn kan-na 1500 kng-nî hn̄g niā-niā. Chit-ê keng-tián ê hoat-siā-seng-hûn mā kiò-chò NGC 1499, ū 100 kng-nî tn̂g. Ka-chiu-seng-hûn hoat-chhut te̍k-pia̍t ê âng-kng, che sī chúi-sò͘ goân-chú kah phàng-kìⁿ ê tiān-chú ho̍k-ha̍p hoat–chhut ê kng. Tiān-chú í-chêng bat khì hō͘ ko-lêng hêng-chhiⁿ kng lī-chú hòa, soah lak–khì. Chit-lia̍p thê-kiong ko-lêng hêng-chhiⁿ kng kā seng-hûn lāi-té tāi-pō͘-hūn khì-thé lī-chú hòa ê thian-thé, eng-kai sī seng-hûn chiàⁿ-pêng ê ko-un hêng-chhiⁿ Eng-sian-chō ξ。 Chit tiuⁿ 3 tō͘ khoah ê chhim-khong iáⁿ-siōng lāi-té, ū hoat-kng ê seng-hûn, cha̍h-kng ê thô͘-hún, kah hêng-chhiⁿ, che tùi thian-bûn liap-iáⁿ-su lâi kóng sī chit ê chiok ū-miâ ê bo̍k-piau. Ka-chiu-seng-hûn to̍h tī Eng-sian-chō hiah, lī Báu-siù-seng-thoân bô gōa hn̄g.

[KIP] NGC 1499: Ka-tsiu-sing-hûn

Tsit-ê ú-tiū-hûn to̍h phû tī Gîn-hô-hē ê kńg-lê-á tshiú-kut La̍h-hōo-tsō tshiú-kut hiah, i ê guā-hîng khuànn–khí-lâi to̍h ká-ná sī Bí-kok se-huānn ê Ka-tsiu. Lán ê Thài-iông mā tī Gîn-hô-hē ê La̍h-hōo-tsō tshiú-kut hiah, lī Ka-tsiu-sing-hûn kan-na 1500 kng-nî hn̄g niā-niā. Tsit-ê king-tián ê huat-siā-sing-hûn mā kiò-tsò NGC 1499, ū 100 kng-nî tn̂g. Ka-tsiu-sing-hûn huat-tshut ti̍k-pia̍t ê âng-kng, tse sī tsuí-sòo guân-tsú kah phàng-kìnn ê tiān-tsú ho̍k-ha̍p huat–tshut ê kng. Tiān-tsú í-tsîng bat khì hōo ko-lîng hîng-tshinn kng lī-tsú huà, suah lak–khì. Tsit-lia̍p thê-kiong ko-lîng hîng-tshinn kng kā sing-hûn lāi-té tāi-pōo-hūn khì-thé lī-tsú huà ê thian-thé, ing-kai sī sing-hûn tsiànn-pîng ê ko-un hîng-tshinn Ing-sian-tsō ξ。 Tsit tiunn 3 tōo khuah ê tshim-khong iánn-siōng lāi-té, ū huat-kng ê sing-hûn, tsa̍h-kng ê thôo-hún, kah hîng-tshinn, tse tuì thian-bûn liap-iánn-su lâi kóng sī tsit ê tsiok ū-miâ ê bo̍k-piau. Ka-tsiu-sing-hûn to̍h tī Ing-sian-tsō hiah, lī Báu-siù-sing-thuân bô guā hn̄g.

[English] NGC 1499: The California Nebula

Drifting through the Orion Arm of the spiral Milky Way Galaxy, this cosmic cloud by chance echoes the outline of California on the west coast of the United States. Our own Sun also lies within the Milky Way’s Orion Arm, only about 1,500 light-years from the California Nebula. Also known as NGC 1499, the classic emission nebula is around 100 light-years long. The California Nebula shines with the telltale reddish glow characteristic of hydrogen atoms recombining with long lost electrons. The electrons have been stripped away, ionized by energetic starlight. Most likely providing the energetic starlight that ionizes much of the nebular gas is the bright, hot star Xi Persei just to the right of the nebula. A popular target for astrophotographers, this deep image reveals the glowing nebula, obscuring dust, and stars across a 3 degree wide field of view. The California nebula lies toward the constellation Perseus, not far from the Pleiades.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【NGC 1499】NGC it-sù-kiú-kiú/NGC it-sù-kiú-kiú/NGC 1499/NGC 1499
 • 【加州星雲】Ka-chiu-seng-hûn/Ka-tsiu-sing-hûn/加州星雲/the California Nebula
 • 【銀河系】Gîn-hô-hē/Gîn-hô-hē/銀河系/the Milky Way Galaxy
 • 【捲螺仔星系】kńg-lê-á seng-hē/kńg-lê-á sing-hē/螺旋星系/spiral galaxy
 • 【捲螺仔手骨】kńg-lê-á chhiú-kut/kńg-lê-á tshiú-kut/螺旋手臂/spiral arm
 • 【獵戶座手骨】La̍h-hō͘-chō/La̍h-hōo-tsō/獵戶座手臂/Orion Arm
 • 【水素】chúi-sò͘/tsuí-sòo/氫/hydrogen
 • 【複合】ho̍k-ha̍p/ho̍k-ha̍p/複合/recombination
 • 【電子】tiān-chú/tiān-tsú/電子/electron
 • 【英仙座 ξ】Eng-sian-chō ksi/Ing-sian-tsō ksi/英仙座 ξ/Xi Persei
 • 【英仙座】Eng-sian-chō/Ing-sian-tsō/英仙座/Perseus
 • 【昴宿星團】Báu-siù-seng-thoân/Báu-siù-sing-thuân/昴宿星團/Pleiades
 • 【發射星雲】hoat-siā-seng-hûn/huat-siā-sing-hûn/發射星雲/emission nebula

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:南天 ê 仙女座星系 明仔載 ê 圖:澳洲 Pinnacles 天頂 ê 銀河 kah 黃道光