Gamma-光暴天體 GRB 221009A

Page(/daily/2022/10/20221015)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Gamma-光暴天體 GRB 221009A

Gamma-光暴天體 GRB 221009A 應該是有新 ê 烏洞出世 ê 信號,是 ùi 遙遠宇宙足久以前 ê 一粒崩塌 ê 恆星核心生出來–ê。 這張 gif 動畫就是咧描述這款超強 ê 爆發,這是 ùi Fermi Gamma-光 太空望遠鏡 ê 資料建構出來–ê。 Fermi tī gamma-光偵測著伊 ê 能量,算出遮 ê 光子有超過 1 億 電子 bó͘-lu-to͘h。 Kah 可見光相比,光子 ê 能量差不多才 2 電子 bó͘-lu-to͘h 爾爾。 咱銀河盤平常時有發出穩定 ê 高能 gamma-光,就 tī 畫面倒爿對角 20 度闊 ê 範圍內。 毋閣畫面中心 ê GRB 221009A 發–出 ê gamma-光,發出一目𥍉 ê 爍光了後,就隨閣暗去。 GRB 221009A 是 目前為止量著–ê 上光 ê gamma-光暴天體,而且伊嘛足近–ê,毋閣猶是有 20 億光年遠。 頂禮拜日 10 月 9 號 彼陣,GRB 221009A 爆發,發出 gamma-光光子。 伊 ê 高能輻射 掃 tùi 咱地球來,有去予踅地球低軌道 ê Fermi 大面積望遠鏡 紀錄著 超過 10 點鐘 ê 時間。

[POJ] Gamma-kng-pō thian-thé GRB 221009A

Gamma-kng po̍k-hoat thian-thé GRB 221009A èng-kai sī ū sin ê o͘-tōng chhut-sì ê sìn-hō, sī ùi iâu-oán ú-tiū chiok kú í-chêng ê chi̍t-lia̍p pang-lap ê hêng-chhiⁿ he̍k-sim siⁿ–chhut-lâi–ê. Chit tiuⁿ gif tōng-ōe to̍h sī leh biâu-su̍t chit-khoán chhiau kiông ê po̍k-hoat, che sī ùi Fermi Gamma-kng Thài-khong Bōng-oán-kiàⁿ ê chu-liāu kiàn-kò͘–chhut-lâi–ê. Fermi tī gamma-kng cheng-chhek tio̍h i ê lêng-liōng, sǹg-chhut chia ê kng-chú ū chhiau-kòe 1 ek tiān-chú bó͘-lu-to͘h. Kah khó-kiàn-kng sio-pí, kng-chú ê lêng-liōng chha-put-to chiah 2 tiān-chú bó͘-lu-to͘h niā-niā. Lán Gîn-hô-pôaⁿ pêng-siông-sî ū hoat-chhut ún-tēng ê ko-lêng gamma-kng, to̍h tī ōe-bīn tò-pêng siâ tùi-kak ōe-bīn tùi-kak 20 tō͘ khoah ê hoān-ûi lāi. M̄-koh ōe-bīn tiong-sim ê GRB 221009A hoat–chhut ê gamma-kng, hoat-chhut chi̍t-ba̍k-nih ê sih-kng liáu-āu, to̍h sûi koh àm–khì. GRB 221009A sī bo̍k-chêng ûi-chí niû-tio̍h–ê siōng kng ê gamma-kng-pō thian-thé, jî-chhiáⁿ i mā chiok kīn–ê, m̄-koh iáu-sī ū 20 ek kng-nî hn̄g. Téng lé-pài-ji̍t 10 goe̍h 9 hō hit-chūn, GRB 221009A po̍k-hoat, hoat-chhut gamma-kng kng-chú. I ê ko-lêng hok-siā sàu tùi lán Tē-kiû lâi, ū khì hō͘ se̍h Tē-kiû kē kúi-tō ê Fermi Tōa-bīn-chek Bōng-oán-kiàⁿ kì-lio̍k tio̍h chhiau-kòe 10 tiám-cheng ê sî-kan.

[KIP] Gamma-kng-pō thian-thé GRB 221009A

Gamma-kng po̍k-huat thian-thé GRB 221009A ìng-kai sī ū sin ê oo-tōng tshut-sì ê sìn-hō, sī uì iâu-uán ú-tiū tsiok kú í-tsîng ê tsi̍t-lia̍p pang-lap ê hîng-tshinn hi̍k-sim sinn–tshut-lâi–ê. Tsit tiunn gif tōng-uē to̍h sī leh biâu-su̍t tsit-khuán tshiau kiông ê po̍k-huat, tse sī uì Fermi Gamma-kng Thài-khong Bōng-uán-kiànn ê tsu-liāu kiàn-kòo–tshut-lâi–ê. Fermi tī gamma-kng tsing-tshik tio̍h i ê lîng-liōng, sǹg-tshut tsia ê kng-tsú ū tshiau-kuè 1 ik tiān-tsú bóo-lu-tooh. Kah khó-kiàn-kng sio-pí, kng-tsú ê lîng-liōng tsha-put-to tsiah 2 tiān-tsú bóo-lu-tooh niā-niā. Lán Gîn-hô-puânn pîng-siông-sî ū huat-tshut ún-tīng ê ko-lîng gamma-kng, to̍h tī uē-bīn tò-pîng siâ tuì-kak uē-bīn tuì-kak 20 tōo khuah ê huān-uî lāi. M̄-koh uē-bīn tiong-sim ê GRB 221009A huat–tshut ê gamma-kng, huat-tshut tsi̍t-ba̍k-nih ê sih-kng liáu-āu, to̍h suî koh àm–khì. GRB 221009A sī bo̍k-tsîng uî-tsí niû-tio̍h–ê siōng kng ê gamma-kng-pō thian-thé, jî-tshiánn i mā tsiok kīn–ê, m̄-koh iáu-sī ū 20 ik kng-nî hn̄g. Tíng lé-pài-ji̍t 10 gue̍h 9 hō hit-tsūn, GRB 221009A po̍k-huat, huat-tshut gamma-kng kng-tsú. I ê ko-lîng hok-siā sàu tuì lán Tē-kiû lâi, ū khì hōo se̍h Tē-kiû kē kuí-tō ê Fermi Tuā-bīn-tsik Bōng-uán-kiànn kì-lio̍k tio̍h tshiau-kuè 10 tiám-tsing ê sî-kan.

[English] GRB 221009A

Gamma-ray burst GRB 221009A likely signals the birth of a new black hole, formed at the core of a collapsing star long ago in the distant universe. The extremely powerful blast is depicted in this animated gif constructed using data from the Fermi Gamma Ray Space Telescope. Fermi captured the data at gamma-ray energies, detecting photons with over 100 million electron volts. In comparison visible light photons have energies of about 2 electron volts. A steady, high energy gamma-ray glow from the plane of our Milky Way galaxy runs diagonally through the 20 degree wide frame at the left, while the transient gamma-ray flash from GRB 221009A appears at center and then fades. One of the brightest gamma-ray bursts ever detected GRB 221009A is also close as far as gamma-ray bursts go, but still lies about 2 billion light-years away. In low Earth orbit Fermi’s Large Area Telescope recorded gamma-ray photons from the burst for more than 10 hours as high-energy radiation from GRB 221009A swept over planet Earth last Sunday, October 9.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【GRB 221009A】GRB jī-jī it-khòng khòng-kiú A/GRB jī-jī it-khòng khòng-kiú A/GRB 221009A/GRB 221009A
 • 【Gamma-光暴天體】Gamma-kng-pō thian-thé/Gamma-kng-pō thian-thé/伽瑪射線暴/Gamma-ray burst
 • 【烏洞】o͘-tōng/oo-tōng/黑洞/blackhole
 • 【光子】kng-chú/kng-tsú/光子/photon
 • 【銀河盤】Gîn-hô-pôaⁿ/Gîn-hô-puânn/銀河盤/plane of the Milky Way
 • 【電子 bó͘-lu-to͘h】tiān-chú bó͘-lu-to͘h/tiān-tsú bóo-lu-tooh/電子伏特/electron volt
 • 【Fermi Gamma-光 太空望遠鏡】Fermi Gamma-kng Thài-khong Bōng-oán-kiàⁿ/Fermi Gamma-kng Thài-khong Bōng-uán-kiànn/費米伽瑪射線太空望遠鏡/Fermi Gamma Ray Space Telescope
 • 【Fermi 大面積望遠鏡】Fermi Tōa-bīn-chek Bōng-oán-kiàⁿ/Fermi Tuā-bīn-tsik Bōng-uán-kiànn/費米大面積望遠鏡/Fermi’s Large Area Telescope
 • 【動畫】tōng-ōe/tōng-uē/動畫/animation
 • 【對角】tùi-kak/tuì-kak/對角/diagonal

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:獵鷹號 kah 拍獵月 明仔載 ê 圖:棍螺仔星系 NGC 1300