NGC 4631:海翁星系

Page(/daily/2022/10/20221006.md)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] NGC 4631:海翁星系

NGC 4631 是一个大閣媠 ê 捲螺仔星系。 伊是 側向星系,離咱有 2500 萬光年遠,是 tī 北方星座 獵犬座 遐。 這个星系看起來敢若是一个小可仔彎彎 ê 栓仔,對一寡人來講這有成一隻宇宙魚仔,另外一寡人就 kā 伊叫做海翁星系。 毋管按怎,伊 ê 大細差不多 kah 咱 ê 銀河 平大。 Tī 這張遮爾清楚 ê 相片 內底,黃色 ê 星系核、烏暗 ê 塗粉雲、明亮 ê 藍色星團、kah 紅色 ê 恆星形成區攏足明顯–ê。 海翁星系頂懸彼个較細 ê 長株圓星系 NGC 4627,是伊 ê 星系伴。 咱會當 tī 這張深空相片內底看著 較暗 ê 恆星流,這是較細 ê 星系伴 tī 古早以前 kah 海翁星系相拄幾若擺,造成伊 ê 結構去予破壞了後 ê 殘骸。 咱嘛知影講,海翁星系噴出 ê 星系暈是燒氣體造–ê,會發出 X-光

[POJ] NGC 4631: Hái-ang-seng-hē

NGC 4631 sī chit-ê tōa koh súi ê kńg-lê-á seng-hē. I sī chhek-hiòng-seng-hē, lī lán ū 2500 bān kng-nî hn̄g, sī tī pak-hong seng-chō La̍h-khián-chō hiah. Chit-ê seng-hē khòaⁿ–khì-lâi ká-ná sī chi̍t-ê sió-khóa-á oan-oan ê sng-á, tùi chi̍t-kóa-lâng lâi kóng che ū-sêng chi̍t-chiah ú-tiū hî-á, lēng-gōa chi̍t-kóa-lâng to̍h kā i kiò-chò Hái-ang-seng-hûn. M̄-koán án-ná, i ê tōa-sè chha-put-to kah lán ê Gîn-hô pêⁿ-tōa. Tī chit-tiuⁿ chiah-nī chheng-chhó͘ ê siòng-phìⁿ lāi-té, n̂g-sek ê seng-hē-he̍k o͘-àm ê thô͘-hún-hûn bêng-liōng ê nâ-sek seng-thoân, kah âng-sek ê hêng-chhiⁿ hêng-sêng-khu lóng chiok bêng-hián–ê. Hái-ang-seng-hē téng-koân hit-ê khah sè ê tn̂g-tu-îⁿ seng-hē NGC 4627 sī i ê seng-hē-pôaⁿ. Lán ē-tàng tī chit-tiuⁿ chhim-khong siòng-phìⁿ lāi-té khòaⁿ-tio̍h khah àm ê hêng-chhiⁿ-liû, che sī khah sè ê seng-hē-pôaⁿ tī kó͘-chá í-chêng kah Hái-ang-seng-hē sio-tú kúi-ā-pái, chō-sêng i ê kiat-kò͘ khì hō͘ phò-hoāi liáu-āu ê chân-hâi. Lán mā chai-iáⁿ kóng, Hái-ang-seng-hē phùn–chhut–ê seng-hē-n̄g sī sio khì-thé chō–ê, ē hoat-chhut X-kng.

[KIP] NGC 4631: Hái-ang-sing-hē

NGC 4631 sī tsit-ê tuā koh suí ê kńg-lê-á sing-hē. I sī tshik-hiòng-sing-hē, lī lán ū 2500 bān kng-nî hn̄g, sī tī pak-hong sing-tsō La̍h-khián-tsō hiah. Tsit-ê sing-hē khuànn–khì-lâi ká-ná sī tsi̍t-ê sió-khuá-á uan-uan ê sng-á, tuì tsi̍t-kuá-lâng lâi kóng tse ū-sîng tsi̍t-tsiah ú-tiū hî-á, līng-guā tsi̍t-kuá-lâng to̍h kā i kiò-tsò Hái-ang-sing-hûn. M̄-kuán án-ná, i ê tuā-sè tsha-put-to kah lán ê Gîn-hô pênn-tuā. Tī tsit-tiunn tsiah-nī tshing-tshóo ê siòng-phìnn lāi-té, n̂g-sik ê sing-hē-hi̍k oo-àm ê thôo-hún-hûn bîng-liōng ê nâ-sik sing-thuân, kah âng-sik ê hîng-tshinn hîng-sîng-khu lóng tsiok bîng-hián–ê. Hái-ang-sing-hē tíng-kuân hit-ê khah sè ê tn̂g-tu-înn sing-hē NGC 4627 sī i ê sing-hē-puânn. Lán ē-tàng tī tsit-tiunn tshim-khong siòng-phìnn lāi-té khuànn-tio̍h khah àm ê hîng-tshinn-liû, tse sī khah sè ê sing-hē-puânn tī kóo-tsá í-tsîng kah Hái-ang-sing-hē sio-tú kuí-ā-pái, tsō-sîng i ê kiat-kòo khì hōo phò-huāi liáu-āu ê tsân-hâi. Lán mā tsai-iánn kóng, Hái-ang-sing-hē phùn–tshut–ê sing-hē-n̄g sī sio khì-thé tsō–ê, ē huat-tshut X-kng.

[English] NGC 4631: The Whale Galaxy

NGC 4631 is a big beautiful spiral galaxy. Seen edge-on, it lies only 25 million light-years away in the well-trained northern constellation Canes Venatici. The galaxy’s slightly distorted wedge shape suggests to some a cosmic herring and to others its popular moniker, The Whale Galaxy. Either way, it is similar in size to our own Milky Way. In this sharp color image, the galaxy’s yellowish core, dark dust clouds, bright blue star clusters, and red star forming regions are easy to spot. A companion galaxy, the small elliptical NGC 4627 is just above the Whale Galaxy. Faint star streams seen in deep images are the remnants of small companion galaxies disrupted by repeated encounters with the Whale in the distant past. The Whale Galaxy is also known to have spouted a halo of hot gas glowing in X-rays.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【NGC 4631】NGC sù-lio̍k-sam-it/NGC sù-lio̍k-sam-it/NGC 4631/NGC 4631
 • 【海翁星系】Hái-ang-seng-hē/Hái-ang-sing-hē/鯨魚星系/the Whale Galaxy
 • 【側向星系】chhek-hiòng-seng-hē/tshik-hiòng-sing-hē/側向星系/edge-on galaxy
 • 【捲螺仔星系】kńg-lê-á seng-hē/kńg-lê-á sing-hē/螺旋星系/spiral galaxy
 • 【長株圓星系】tn̂g-tu-îⁿ seng-hē/tn̂g-tu-înn sing-hē/橢圓星系/elliptical
 • 【NGC 4627】NGC sù-lio̍k-jī-chhit/NGC sù-lio̍k-jī-tshit/NGC 4627/NGC 4627
 • 【星系伴】seng-hē-phōaⁿ/seng-hē-phōaⁿ/伴星系/companion galaxies
 • 【星系核】seng-hē-he̍k/sing-hē-hi̍k/星系核/galaxy’s core
 • 【藍色星團】nâ-sek seng-thoân/nâ-sik sing-thuân/藍色星團/blue star clusters
 • 【恆星形成區】hêng-chhiⁿ-hêng-sêng-khu/hîng-tshinn-hîng-sîng-khu/恆星形成區/star forming region
 • 【星系暈】seng-hē-n̄g/sing-hē-n̄g/星系暈/galactic halo

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:DART 衝擊實驗 噴出來 ê 雲煙 明仔載 ê 圖:木衛三 Ganymede ê 烏影下底