DART 衝擊實驗 噴出來 ê 雲煙

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] DART 衝擊實驗 噴出來 ê 雲煙

你若是 kā 一台太空船駛去挵一粒小行星,會發生啥物代誌? 這台就是頂禮拜去挵小行星 Dimorphos ê NASA DART 太空船,你會當看著 足濟雲煙。 挵伊 ê 目的是欲 保護咱 ê 地球,看小行星 ê 路線是毋是會 小可仔改變。 若是會當,按呢太空中 ê 大石頭就欲挵著 地球。 影片內底 ê 雲煙實在是有夠光,大部份 ê 人攏 無想著 會按呢,所以這變做是一个研究主題矣。 有一个可能是講,這粒 170 公尺闊 ê 小行星 Dimorphos 主要是 一堆細粒石頭 ê 組合,去 hŏng 挵過了後煞散開。 這支縮時攝影影片 是 tī 南美 ê 東南海岸,屬於 法國 ê Reunion 面頂 ê Les Makes 天文台,開 20 分鐘久 ê 時間翕–ê。 伊是 地面有咧追蹤這个衝擊實驗 ê 其中一个天文台,上開始彼个光點是小行星 Dimorphos ê 兄弟:小行星 Didymos。 最近翕著 ê 相片表示,雙小行星系統 Didymos kah Dimorphos 嘛開始 出現 kah 彗星仝款 ê 尾溜

[POJ] DART chhiong-kek si̍t-giām phùn–chhut-lâi ê hûn-ian

Lí nā-sī kā chi̍t-tâi thài-khong-chûn sái khì lòng chi̍t-lia̍p sió-kiâⁿ-chhiⁿ, ē hoat-seng siáⁿ-mih tāi-chì? Chit-tâi to̍h sī téng lé-pài khì lòng sió-kiâⁿ-chhiⁿ Dimorphos ê NASA DART thài-khong-chûn, lí ē-tàng khòaⁿ-tio̍h chiok-chōe hûn-ian. Lòng i ê bo̍k-te̍k sī beh pó-hō͘ lán ê Tē-kiû, khòaⁿ sió-kiâⁿ-chhiⁿ ê lō͘-sòaⁿ sī-m̄-sī ē sió-khóa-á kái-piàn. Nā-sī ē-tàng, án-ni thài-khong tiong ê tōa chio̍h-thâu to̍h beh lòng-tio̍h Tē-kiû. Iáⁿ-phìⁿ lāi-té ê hûn-ian si̍t-chāi sī ū-kàu kng, tōa-pō͘-hūn ê lâng lóng bô siūⁿ-tio̍h ē án-ni, só͘-í che piàn-chò chi̍t-ê gián-kiù chú-tê–ah. Ū chi̍t-ê khó-lêng sī kóng, chit-lia̍p 170 kong-chhioh khoah ê sió-kiâⁿ-chhiⁿ Dimorphos chú-iàu sī chi̍t-tui sè-lia̍p chio̍h-thâu ê cho͘-ha̍p, khì hŏng lòng kòe liáu-āu soah sòaⁿ–khui. Chit-ki sok-sî-liap-iáⁿ iáⁿ-phìⁿ sī tī Lâm-bí ê tang-lâm hái-hōaⁿ, sio̍k-î Hoat-kok ê Reunion tó bīn-téng ê Les Makes thian-bûn-tâi, khai 20 hun-chú kú ê sî-kan hip–ê. I sī tē-bīn ū leh tui-chong chit-ê chhiong-kek si̍t-giām ê kî-tiong chi̍t-ê thian-bûn-tâi, siōng khai-sí hit-ê kng-tiám sī sió-kiâⁿ-chhiⁿ Dimorphos ê hiaⁿ-tī: sió-kiâⁿ-chhiⁿ Didymos. Chòe-kīn hip-tio̍h–ê siòng-phìⁿ piáu-sī, siang-sió-kiâⁿ-chhiⁿ hē-thóng hē-thóng Didymos kah Dimorphos mā khai-sí chhut-hiān kah hui-chhiⁿ kāng-khoán ê bóe-liu.

[KIP] DART tshiong-kik si̍t-giām phùn–tshut-lâi ê hûn-ian

Lí nā-sī kā tsi̍t-tâi thài-khong-tsûn sái khì lòng tsi̍t-lia̍p sió-kiânn-tshinn, ē huat-sing siánn-mih tāi-tsì? Tsit-tâi to̍h sī tíng lé-pài khì lòng sió-kiânn-tshinn Dimorphos ê NASA DART thài-khong-tsûn, lí ē-tàng khuànn-tio̍h tsiok-tsuē hûn-ian. Lòng i ê bo̍k-ti̍k sī beh pó-hōo lán ê Tē-kiû, khuànn sió-kiânn-tshinn ê lōo-suànn sī-m̄-sī ē sió-khuá-á kái-piàn. Nā-sī ē-tàng, án-ni thài-khong tiong ê tuā tsio̍h-thâu to̍h beh lòng-tio̍h Tē-kiû. Iánn-phìnn lāi-té ê hûn-ian si̍t-tsāi sī ū-kàu kng, tuā-pōo-hūn ê lâng lóng bô siūnn-tio̍h ē án-ni, sóo-í tse piàn-tsò tsi̍t-ê gián-kiù tsú-tê–ah. Ū tsi̍t-ê khó-lîng sī kóng, tsit-lia̍p 170 kong-tshioh khuah ê sió-kiânn-tshinn Dimorphos tsú-iàu sī tsi̍t-tui sè-lia̍p tsio̍h-thâu ê tsoo-ha̍p, khì hŏng lòng kuè liáu-āu suah suànn–khui. Tsit-ki sok-sî-liap-iánn iánn-phìnn sī tī Lâm-bí ê tang-lâm hái-huānn, sio̍k-î Huat-kok ê Reunion tó bīn-tíng ê Les Makes thian-bûn-tâi, khai 20 hun-tsú kú ê sî-kan hip–ê. I sī tē-bīn ū leh tui-tsong tsit-ê tshiong-kik si̍t-giām ê kî-tiong tsi̍t-ê thian-bûn-tâi, siōng khai-sí hit-ê kng-tiám sī sió-kiânn-tshinn Dimorphos ê hiann-tī: sió-kiânn-tshinn Didymos. Tsuè-kīn hip-tio̍h–ê siòng-phìnn piáu-sī, siang-sió-kiânn-tshinn hē-thóng hē-thóng Didymos kah Dimorphos mā khai-sí tshut-hiān kah hui-tshinn kāng-khuán ê bué-liu.

[English] Expanding Plume from DART’s Impact

What happens if you crash a spaceship into an asteroid? In the case of NASA’s DART spaceship and the small asteroid Dimorphos, as happened last week, you get quite a plume. The goal of the planned impact was planetary protection – to show that the path of an asteroid can be slightly altered, so that, if done right, a big space rock will miss the Earth. The high brightness of the plume, though, was unexpected by many, and what it means remains a topic of research. One possibility is that 170-meter wide Dimorphos is primarily a rubble pile asteroid and the collision dispersed some of the rubble in the pile. The featured time-lapse video covers about 20 minutes and was taken from the Les Makes Observatory on France’s Reunion Island, off the southeast coast of southern Africa. One of many Earth-based observatories following the impact, the initial dot is primarily Dimorphos’s larger companion: asteroid Didymos. Most recently, images show that the Didymos - Dimorphos system has developed comet-like tails

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

  • 【雙小行星改道實驗】Siang-sió-kiâⁿ-chhiⁿ kái-tō si̍t-giām/Siang-sió-kiânn-tshinn kái-tō si̍t-giām/雙小行星改道實驗/Double Asteroid Redirection Test (DART)
  • 【小行星 Dimorphos】sió-kiâⁿ-chhiⁿ Dimorphos/sió-kiânn-tshinn Dimorphos/小行星 Dimorphos/Dimorphos
  • 【小行星 Didymos】sió-kiâⁿ-chhiⁿ Didymos/sió-kiânn-tshinn Didymos/小行星 Didymos/Didymos

  1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

  2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

  3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:Kā 恆星 提掉 ê 鴟鴞星雲 明仔載 ê 圖:NGC 4631:海翁星系