Kā 恆星 提掉 ê 鴟鴞星雲

Page(/daily/2022/10/20221004)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Kā 恆星 提掉 ê 鴟鴞星雲

這規个形體看起來敢若是一隻鴟鴞。 是講這張 鴟鴞星雲 中心 ê 特寫是一个 較光 ê 區域,實際上伊是一个較大 ê 烏暗 塗粉殼 中心 ê 窗仔門。 這个窗仔門內底有一个 光-iàⁿ-iàⁿ ê 工場 當咧製造規粒 開放星團。 這个閬縫內底有 長長 ê 雲柱 kah 圓圓 ê 球體,閣有其他製造恆星 ê 烏暗塗粉 kah 冷 分子氣體。 是講較矛盾 ê 是,咱若是欲看這个 恆星製造 工場,內底無恆星會 較好。 所以咱會當用數位處理 ê 方式 kā 恆星 ùi 相片內底徙走。 鴟鴞 發射星雲 嘛叫做 M16,kah 咱 ê 距離是 6500 光年 遠,有 20 光年闊。 咱會當用 雙筒千里鏡 揣著伊,就 tī 巨蛇座 ê 方向。 欲 創作這張相片,需要 22 點鐘久 ê 感光時間,特別 kā 水素(紅色)kah 酸素(藍色)發射線 ê 色光合成,才有這張–ê。

[POJ] Kā hêng-chhiⁿ the̍h-tiāu ê Ba̍h-hio̍h-seng-hûn

Chit kui-ê hêng-thé khòaⁿ-khí-lâi ká-ná sī chi̍t chiah ba̍h-hio̍h. Sī kóng chit-tiuⁿ Ba̍h-hio̍h-seng-hûn tiong-sim ê te̍k-siá sī chi̍t-ê khah kng ê khu-he̍k si̍t-chè-siōng i sī chi̍t-ê khah tōa ê o͘-àm thô͘-hún-khak tiong-sim ê thang-á-mn̂g. Chit-ê thang-á-mn̂g lāi-té ū chi̍t-ê kng-iàⁿ-iàⁿ ê kang-tiûⁿ tng-leh chè-chō kui-lia̍p khai-hòng-seng-thoân. Chit-ê làng-phāng lāi-té ū tn̂g-tn̂g ê hûn-thiāu kah îⁿ-îⁿ ê kiû-thé, koh ū kî-tha chè-chō hêng-chhiⁿ ê o͘-àm thô͘-hún kah léng hun-chú khì-thé. Sī kóng khah mâu-tún ê sī, lán nā-sī beh khòaⁿ chit-ê hêng-chhiⁿ chè-chō kang-tiûⁿ, lāi-té bô hêng-chhiⁿ ē khah hó. Só͘-í lán ē-tàng iōng só͘-ūi chhú-lí ê hong-sek kā hêng-chhiⁿ ùi siòng-phìⁿ lāi-té sóa cháu. Ba̍h-hio̍h hoat-siā seng-hûn mā kiò-chò M16, kah lán ê kū-lî sī 6500 kng-nî hn̄g, ū 20 kng-nî khoah. Lán ē-tàng iōng siang-tâng chhian-lí-kiàⁿ chhōe-tio̍h i, to̍h tī Kū-siâ-chō ê hong-hiòng. Beh chhòng-chok chit-tiuⁿ siòng-phìⁿ, su-iàu 22 tiám-cheng kú ê kám-kng sî-kan, te̍k-pia̍t kā chúi-sò͘ (âng-sek) kah sàng-sò͘ (nâ-sek) hoat-siā-sòaⁿ ê se̍k-kng ha̍p-sêng, chiah ū chit-tiuⁿ–ê.

[KIP] Kā hîng-tshinn the̍h-tiāu ê Ba̍h-hio̍h-sing-hûn

Tsit kui-ê hîng-thé khuànn-khí-lâi ká-ná sī tsi̍t tsiah ba̍h-hio̍h. Sī kóng tsit-tiunn Ba̍h-hio̍h-sing-hûn tiong-sim ê ti̍k-siá sī tsi̍t-ê khah kng ê khu-hi̍k si̍t-tsè-siōng i sī tsi̍t-ê khah tuā ê oo-àm thôo-hún-khak tiong-sim ê thang-á-mn̂g. Tsit-ê thang-á-mn̂g lāi-té ū tsi̍t-ê kng-iànn-iànn ê kang-tiûnn tng-leh tsè-tsō kui-lia̍p khai-hòng-sing-thuân. Tsit-ê làng-phāng lāi-té ū tn̂g-tn̂g ê hûn-thiāu kah înn-înn ê kiû-thé, koh ū kî-tha tsè-tsō hîng-tshinn ê oo-àm thôo-hún kah líng hun-tsú khì-thé. Sī kóng khah mâu-tún ê sī, lán nā-sī beh khuànn tsit-ê hîng-tshinn tsè-tsō kang-tiûnn, lāi-té bô hîng-tshinn ē khah hó. Sóo-í lán ē-tàng iōng sóo-uī tshú-lí ê hong-sik kā hîng-tshinn uì siòng-phìnn lāi-té suá tsáu. Ba̍h-hio̍h huat-siā sing-hûn mā kiò-tsò M6, kah lán ê kū-lî sī 6500 kng-nî hn̄g, ū 20 kng-nî khuah. Lán ē-tàng iōng siang-tâng tshian-lí-kiànn tshuē-tio̍h i, to̍h tī Kū-siâ-tsō ê hong-hiòng. Beh tshòng-tsok tsit-tiunn siòng-phìnn, su-iàu 22 tiám-tsing kú ê kám-kng sî-kan, ti̍k-pia̍t kā tsuí-sòo (âng-sik) kah sàng-sòo (nâ-sik) huat-siā-suànn ê si̍k-kng ha̍p-sîng, tsiah ū tsit-tiunn–ê.

[English] Star-Forming Eagle Nebula without Stars

The whole thing looks like an eagle. A closer look at the Eagle Nebula’s center, however, shows the bright region is actually a window into the center of a larger dark shell of dust. Through this window, a brightly-lit workshop appears where a whole open cluster of stars is being formed. In this cavity tall pillars and round globules of dark dust and cold molecular gas remain where stars are still forming. Paradoxically, it is perhaps easier to appreciate this impressive factory of star formation by seeing it without its stars – which have been digitally removed in the featured image. The Eagle emission nebula, tagged M16, lies about 6500 light years away, spans about 20 light-years, and is visible with binoculars toward the constellation of the Serpent (Serpens). Creating this picture involved over 22 hours of imaging and combining colors emitted specifically by hydrogen (red), and oxygen (blue).

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【M16】M cha̍p-la̍k/M tsa̍p-la̍k/M16/M16
 • 【鴟鴞星雲】Ba̍h-hio̍h-seng-hûn/Ba̍h-hio̍h-sing-hûn/老鷹星雲/Eagle Nebula
 • 【開放星團】khai-hòng-seng-thoân/khai-hòng-sing-thuân/開放星團/open cluster
 • 【巨蛇座】Kū-siâ-chō/Kū-siâ-tsō/巨蛇座/Serpens
 • 【水素】chúi-sò͘/tsuí-sòo/氫/hydrogen
 • 【酸素】sàng-sò͘/sàng-sòo/氧/oxygen
 • 【發射星雲】hoat-siā-seng-hûn/huat-siā-sing-hûn/發射星雲/emission nebula
 • 【雙筒千里鏡】siang-tâng-chhian-lí-kiàⁿ/siang-tâng-tshian-lí-kiànn/雙筒望遠鏡/binoculars

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:Juno 太空船翕--ê 木衛二 Europa 明仔載 ê 圖:DART 衝擊實驗 噴出來 ê 雲煙