Juno 太空船翕--ê 木衛二 Europa

Page(/daily/2022/10/20221003)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Juno 太空船翕–ê 木衛二 Europa

咱若是斟酌看這粒水晶球,會當拍開啥物款 ê 謎題? 這粒球其實是 木星 ê 月娘,晶體是冰,月娘毋若足垃圾,而且破去 無法度修復。 而且,一般 ê 推測是講,木衛二 Europa 破去 ê 冰原下底有海洋會當 支持性命生存。 木衛二 Europa kah 地球 ê 月娘 差不多 平大粒,表面有 一逝一逝 ê 痕跡這張相片幾若工前 翕–ê,彼陣踅木星 ê 機器人 太空船 Juno 才拄 ùi Europa 表面 325 公里懸 ê 所在飛過。 Europa 會有地下 海洋,這馬認為是因為伊踅木星 ê 軌道是有小可仔 長株圓。 因為受著木星引力改變,予伊 規粒變形,這个變形 kā 伊內部加溫,才會形成海洋。 研究 Juno 特寫 相片,毋若會當提供人類閣較了解木衛二 Europa kah 早期太陽系,而且會當幫贊咱了解 性命是毋是會當 tī 宇宙其他所在生存

[POJ] Juno Thài-khong-chûn hip–ê Bo̍k-ūi-jī Europa

Lán nā-sī chim-chiok khòaⁿ chit-lia̍p chúi-chiⁿ-kiû, ē-tàng phah-khui siáⁿ-mih-khoán ê bē-tê? Chit-lia̍p kiû kî-si̍t sī Bo̍k-chhiⁿ ê goe̍h-niû, chiⁿ-thé sī peng, goe̍h-niû m̄-nā chiok lah-sap, jî-chhiáⁿ phòa-khì bô-hoat-tō͘ siu-ho̍k. Jî-chhiáⁿ, it-poaⁿ ê thui-chhek sī kóng, Bo̍k-ūi-jī Europa phòa-khì ê pêng-goân ē-té ū hái-iûⁿ ē-tàng chi-chhî sìⁿ-miā seng-chûn. Bo̍k-ūi-jī Europa kah Tē-kiû ê Goe̍h-niû chha-put-to pêⁿ-tōa-lia̍p, piáu-bīn ū chi̍t-chōa chi̍t-chōa ê hûn-jiah. Chit-tiuⁿ siòng-phìⁿ sī kúi-ā kang chêng hip–ê, hit-chūn se̍h Bo̍k-chhiⁿ ê ke-khì-lâng thài-khong-chûn Juno chiah tú ùi Europa piáu-bīn 325 kong-lí koân ê só͘-chāi poe kòe. Europa ê ū tē-hā hái-iûⁿ, chit-má jīn-ûi sī in-ūi i se̍h Bo̍k-chhiⁿ ê kúi-tō sī ū sió-khóa-á tn̂g-tu-îⁿ. In-ūi siū-tio̍h Bo̍k-chhiⁿ ín-le̍k kái-piàn, hō͘ in-ūi siū-tio̍h Bo̍k-chhiⁿ ín-le̍k kái-piàn, hō͘ i kui-lia̍p piàn-hêng, chit-ê piàn-hêng kā i lōe-pō͘ ka-ūn, chiah ē hêng-sêng hái-iûⁿ. Gián-kiù Juno te̍k-siá siòng-phìⁿ, m̄-nā ē-tàng the̍h-kiong jîn-lūi koh-khah liáu-kái Bo̍k-ūi-jī Europa kah chá-kî Thài-iông-hē, jî-chhiáⁿ ē-tàng pang-chān lán liáu-kái sìⁿ-miā sī-m̄-sī ē-tàng tī ú-tiū kî-tha só͘-chāi seng-chûn.

[KIP] Juno Thài-khong-tsûn hip–ê Bo̍k-uī-jī Europa

Lán nā-sī tsim-tsiok khuànn tsit-lia̍p tsuí-tsinn-kiû, ē-tàng phah-khui siánn-mih-khuán ê bē-tê? Tsit-lia̍p kiû kî-si̍t sī Bo̍k-tshinn ê gue̍h-niû, tsinn-thé sī ping, gue̍h-niû m̄-nā tsiok lah-sap, jî-tshiánn phuà-khì bô-huat-tōo siu-ho̍k. Jî-tshiánn, it-puann ê thui-tshik sī kóng, Bo̍k-uī-jī Europa phuà-khì ê pîng-guân ē-té ū hái-iûnn ē-tàng tsi-tshî sìnn-miā sing-tsûn. Bo̍k-uī-jī Europa kah Tē-kiû ê Gue̍h-niû tsha-put-to pênn-tuā-lia̍p, piáu-bīn ū tsi̍t-tsuā tsi̍t-tsuā ê hûn-jiah. Tsit-tiunn siòng-phìnn sī kuí-ā kang tsîng hip–ê, hit-tsūn se̍h Bo̍k-tshinn ê ke-khì-lâng thài-khong-tsûn Juno tsiah tú uì Europa piáu-bīn 325 kong-lí kuân ê sóo-tsāi pue kuè. Europa ê ū tē-hā hái-iûnn, tsit-má jīn-uî sī in-uī i se̍h Bo̍k-tshinn ê kuí-tō sī ū sió-khuá-á tn̂g-tu-înn. In-uī siū-tio̍h Bo̍k-tshinn ín-li̍k kái-piàn, hōo in-uī siū-tio̍h Bo̍k-tshinn ín-li̍k kái-piàn, hōo i kui-lia̍p piàn-hîng, tsit-ê piàn-hîng kā i luē-pōo ka-ūn, tsiah ē hîng-sîng hái-iûnn. Gián-kiù Juno ti̍k-siá siòng-phìnn, m̄-nā ē-tàng the̍h-kiong jîn-luī koh-khah liáu-kái Bo̍k-uī-jī Europa kah tsá-kî Thài-iông-hē, jî-tshiánn ē-tàng pang-tsān lán liáu-kái sìnn-miā sī-m̄-sī ē-tàng tī ú-tiū kî-tha sóo-tsāi sing-tsûn.

[English] Jupiter’s Europa from Spacecraft Juno

What mysteries might be solved by peering into this crystal ball? In this case, the ball is actually a moon of Jupiter, the crystals are ice, and the moon is not only dirty but cracked beyond repair. Nevertheless, speculation is rampant that oceans exist under Europa’s fractured ice-plains that could support life. Europa, roughly the size of Earth’s Moon, is pictured here in an image taken a few days ago when the Jupiter-orbiting robotic spacecraft Juno passed within 325 kilometers of its streaked and shifting surface. Underground oceans are thought likely because Europa undergoes global flexing due to its changing gravitational attraction with Jupiter during its slightly elliptical orbit, and this flexing heats the interior. Studying Juno’s close-up images may further humanity’s understanding not only of Europa and the early Solar System but also of the possibility that life exists elsewhere in the universe.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

  • 【Juno 太空船】Juno thài-khong-chûn/Juno thài-khong-tsûn/Juno 太空船/Juno spacecraft
  • 【木衛二 Europa】Bo̍k-ūi-jī Europa/Bo̍k-uī-jī Europa/木衛二歐羅巴/Europa
  • 【晶體】chiⁿ-thé/tsinn-thé/晶體/crystals
  • 【長株圓】tn̂g-tu-îⁿ/tn̂g-tu-înn/橢圓形/elliptical
  • 【水晶】peng-chiⁿ/ping-tsinn/水晶/crystals
  • 【木星】Bo̍k-chhiⁿ/Bo̍k-tshinn/木星/Jupiter

  1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

  2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

  3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:超新星炮台 kā 脈動星 J0002 搩出去 明仔載 ê 圖:Kā 恆星 提掉 ê 鴟鴞星雲