Shasta 山 ê 猖狂夜空

Page(/daily/2022/09/20220928.md)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Shasta 山 ê 猖狂夜空

夜空是毋是咧 tùi Shasta 受氣? Tī 一寡古早時代 ê 傳說 內底,這是天頂 kah 地下 ê 神 tī 遐咧相拍。 是講 tī 美國 加州 這个 大火山 咧噴火 ê 時陣,有當時仔天頂嘛足鬧熱–ê。 這款戲劇性 ê 深空天景 會當 tī 六月底 ê 時陣翕著。 倒爿天頂是咱 銀河系 ê 中央帶,前景是去予雪崁牢 ê 山。 正爿天頂是媠甲親像一幅圖 ê 夜空,遐有現代星座 ê 天蠍座 kah 蛇夫座。 咱會當 tī Shasta 山正爿看著較光 ê 柑仔色恆星 心宿二 kah 多彩 ê 蛇夫座 ρ 雲 複合體,正爿頂懸遐是 蛇夫座 ζ 外圍 ê 紅色發射星雲。 這張地球 翕–ê 組合影像是 tī 藍色時間 翕–ê 兩張全景圖。 其中追蹤天景彼張是較晏翕–ê,是用仝一台 kha-mé-lah 踮仝一个所在翕–ê。 免幾若百萬年,心宿二、一寡 蛇夫座 ρ 系統 內底 ê 恆星、kah 蛇夫座 ζ 應該攏會爆炸,變做 超新星

[POJ] Shasta soaⁿ ê Chhiong-kông iā-khong

Iā-khong sī-m̄-sī leh tùi Shasta siūⁿ-khì? Tī chi̍t-kóa kó͘-chá sî-tāi ê thoân-soat lāi-té, che sī thiⁿ-téng kah tē-hā ê sîn tī hiah leh sio-phah. Sī kóng tī Bí-kok Ka-chiu chit-ê tōa hóe-soaⁿ leh phùn-hóe ê sî-chūn, ū-tang-sî-á thiⁿ-téng mā chiok lāu-jia̍t–ê. Chit-khoán hì-kio̍k-sèng ê chhim-khong thian-kéng ē-tàng tī la̍k goe̍h-té ê sî-chūn hip-tio̍h. Tò-pêng thiⁿ-téng sī lán Gîn-hô-hē ê tiong-ng-tòa, chiân-kéng sī khì hō͘ soat khàm-tiâu ê soaⁿ. Chiàⁿ-pêng thiⁿ-téng sī súi kah chhin-chhiūⁿ chi̍t-pak-tô͘ ê iā-khong, hiah ū hiān-tāi seng-chō ê Thian-giat-chō kah Siâ-hu-chō. Lán ē-tàng tī Shasta soaⁿ chiàⁿ-pêng khòaⁿ-tio̍h khah kng ê kam-á-sek hêng-chhiⁿ Sim-siù-jī kah to-chhái ê Siâ-hu-chō ρ hûn ho̍k-ha̍p-thé, chiàⁿ-pêng téng-koân hiah sī Siâ-hu-chō ζ gōa-ûi ê âng-sek hoat-siā-seng-hûn. Chit-tiuⁿ tī Tē-kiû hip–ê cho͘-ha̍p iáⁿ-siōng sī tī nâ-sek-sî-kan hip–ê nn̄g tiuⁿ choân-kéng-tô͘. Kî-tiong tui-chong thian-kéng hit-tiuⁿ sī khah òaⁿ hip–ê, sī iōng kâng chi̍t-tâi kha-mé-lah tiàm kâng chi̍t-ê só͘-chāi hip–ê. Bián kúi-ā pah-bān nî, Sim-siù-jī, chi̍t-kóa Siâ-hu-chō ρ hē-thóng lāi-té ê hêng-chhiⁿ, kah Siâ-hu-chō ζ èng-kai lóng ē po̍k-chà, piàn-chò chhiau-sin-seng.

[KIP] Shasta suann ê Tshiong-kông iā-khong

Iā-khong sī-m̄-sī leh tuì Shasta siūnn-khì? Tī tsi̍t-kuá kóo-tsá sî-tāi ê thuân-suat lāi-té, tse sī thinn-tíng kah tē-hā ê sîn tī hiah leh sio-phah. Sī kóng tī Bí-kok Ka-tsiu tsit-ê tuā hué-suann leh phùn-hué ê sî-tsūn, ū-tang-sî-á thinn-tíng mā tsiok lāu-jia̍t–ê. Tsit-khuán hì-kio̍k-sìng ê tshim-khong thian-kíng ē-tàng tī la̍k gue̍h-té ê sî-tsūn hip-tio̍h. Tò-pîng thinn-tíng sī lán Gîn-hô-hē ê tiong-ng-tuà, tsiân-kíng sī khì hōo suat khàm-tiâu ê suann. Tsiànn-pîng thinn-tíng sī suí kah tshin-tshiūnn tsi̍t-pak-tôo ê iā-khong, hiah ū hiān-tāi sing-tsō ê Thian-giat-tsō kah Siâ-hu-tsō. Lán ē-tàng tī Shasta suann tsiànn-pîng khuànn-tio̍h khah kng ê kam-á-sik hîng-tshinn Sim-siù-jī kah to-tshái ê Siâ-hu-tsō ρ hûn ho̍k-ha̍p-thé, tsiànn-pîng tíng-kuân hiah sī Siâ-hu-tsō ζ guā-uî ê âng-sik huat-siā-sing-hûn. Tsit-tiunn tī Tē-kiû hip–ê tsoo-ha̍p iánn-siōng sī tī nâ-sik-sî-kan hip–ê nn̄g tiunn tsuân-kíng-tôo. Kî-tiong tui-tsong thian-kíng hit-tiunn sī khah uànn hip–ê, sī iōng kâng tsi̍t-tâi kha-mé-lah tiàm kâng tsi̍t-ê sóo-tsāi hip–ê. Bián kuí-ā pah-bān nî, Sim-siù-jī, tsi̍t-kuá Siâ-hu-tsō ρ hē-thóng lāi-té ê hîng-tshinn, kah Siâ-hu-tsō ζ ìng-kai lóng ē po̍k-tsà, piàn-tsò tshiau-sin-sing.

[English] A Furious Sky over Mount Shasta

Is the sky angry with Mount Shasta? According to some ancient legends, the spirits of above and below worlds fight there, sometimes quite actively during eruptions of this enormous volcano in California, USA. Such drama can well be imagined in this deep sky image taken in late June. Evident above the snow-covered peak is the central band of our Milky Way Galaxy, on the left, and a picturesque sky toward the modern constellations of Scorpius and Ophiuchus, above and to the right. The bright orange star Antares and the colorful rho Ophiuchi cloud complex are visible just to the right of Mount Shasta, while the red emission nebula surrounding the star zeta Ophiuchus appears on the top right. The static earth image in the featured composite was taken during the blue hour, while a two-panel panorama tracking the background sky was taken later that night with the same camera and from the same location. Within a few million years, Antares, some stars in the rho Ophiuchi system, and zeta Ophiuchi will all likely explode as supernovas.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【銀河系】Gîn-hô-hē/Gîn-hô-hē/銀河系/Milky Way Galaxy
 • 【中央帶】tiong-ng-tòa/tiong-ng-tuà/中央帶/central band
 • 【天蠍座】Thian-giat-chō/Thian-giat-tsō/天蠍座/Scorpius
 • 【蛇夫座】Siâ-hu-chō/Siâ-hu-tsō/蛇夫座/Ophiuchus
 • 【蛇夫座 ρ】Siâ-hu-chō rho/Siâ-hu-tsō rho/蛇夫座 ρ/rho Ophiuchi
 • 【蛇夫座 ζ】Siâ-hu-chō zeta/Siâ-hu-tsō zeta/蛇夫座 ζ/zeta Ophiuchi
 • 【發射星雲】hoat-siā-seng-hûn/huat-siā-sing-hûn/發射星雲/emission nebula
 • 【複合體】ho̍k-ha̍p-thé/ho̍k-ha̍p-thé/複合體/complex
 • 【藍色時間】nâ-sek sî-kan/nâ-sek sî-kan/藍色時間/blue hour
 • 【超新星】chhiau-sin-seng/tshiau-sin-sing/超新星/supernova
 • 【心宿二】Sim-siù-jī/Sim-siù-jī/心宿二/Antares

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:DART:去挵小行星 Dimorphos 明仔載 ê 圖:太空中 ê DART 小行星衝擊實驗