DART:去挵小行星 Dimorphos

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] DART:去挵小行星 Dimorphos

人類敢有法度對抗 欲挵著地球 ê 小行星? 會當! 大粒 小行星 ê 毀滅性 衝擊,捌 tī 地球 發生過幾若擺,有當時仔會造成地球生物 ê 大滅絕。 為著欲保護地球 tī 未來莫去予小行星 舂著,NASA 昨昏做一个新 ê 行星防衛機制 ê 實驗。 In kā 雙小行星改道實驗 (DART) 機器人太空船 駛去挵 小行星 Dimorphos。 伊是小行星雙星系統內底較細粒彼粒,大細差不多 170 公尺大。 Tī 這支影片 內底,這个衝擊實驗是成功–ê。 理論上,這个實驗若是較早做咧,就算咱用太空船細力 kā 小行星踢一下,嘛有法度 kā 較大粒 ê 小行星 踢離開地球。 咱會當 tī 這支縮時攝影影片內底看著 DART 先飛過倒爿 ê 大粒 小行星 Didymos,紲落來才飛到 細粒小行星 Dimorphos。 是講這支影片 tī DART 挵著小行星 ê 時陣就煞矣。 毋閣 太空船 kah 全球 ê 望遠鏡 監看 Dimorphos 軌道改變 ê 工課 開始

[POJ] DART: Khì lòng Sió-kiâⁿ-chhiⁿ

Jîn-lūi kám ū-hoat-tō͘ tùi-khòng beh lòng-tio̍h Tē-kiû ê sió-kiâⁿ-chhiⁿ? Ē-tàng! Tōa-lia̍p sió-kiâⁿ-chhiⁿ ê húi-bia̍t-sèng chhiong-kek, bat tī Tē-kiû hoat-seng kòe kúi-ā-pái, ū-tang-sî-á ē chō-sêng Tē-kiû seng-bu̍t ê tōa-bia̍t-choa̍t. Ūi-tio̍h beh pó-hō͘ Tē-kiû tī bī-lâi mài khì hō͘ sió-kiâⁿ-chhiⁿ cheng–tio̍h, NASA cha-hng chò chi̍t-ê sin ê kiâⁿ-chhiⁿ hông-ōe ki-chè ê si̍t-giām. In kā Siang-sió-kiâⁿ-chhiⁿ kái-tō si̍t-giām (DART) ke-khì-lâng thài-khong-chûn sái khì lòng sió-kiâⁿ-chhiⁿ Dimorphos. I sī sió-kiâⁿ-chhiⁿ siang-chhiⁿ-hē-thóng lāi-té khah sè hit-lia̍p, tōa-sè chha-put-to 170 kong-chhioh tōa. Tī chit-ki iáⁿ-phìⁿ lāi-té, chit-ê chhiong-kek si̍t-giām sī sêng-kong–ê. Lí-lūn siōng, chit-ê si̍t-giām nā-sī khah chá chò leh, tō-sǹg lán iōng thài-khong-chûn sè-la̍k kā sió-kiâⁿ-chhiⁿ that chi̍t-ē, mā ū hoat-tō͘ kā khah tōa lia̍p ê sió-kiâⁿ-chhiⁿ that lī-khui Tē-kiû. Lán ē-tàng tī chit-ki sok-sî-liap-iáⁿ iáⁿ-phìⁿ lāi-té khòaⁿ-tio̍h DART seng poe kòe tò-pêng ê tōa-lia̍p sió-kiâⁿ-chhiⁿ Didymos, sòa-lo̍h-lâi chiah poe kàu sè-lia̍p sió-kiâⁿ-chhiⁿ Dimorphos. Sī kóng chit-ki iáⁿ-phìⁿ tī DART lòng-tio̍h sió-kiâⁿ-chhiⁿ ê sî-chūn to̍h soah–ah. M̄-koh thài-khong-chûn kah choân-kiû ê bōng-oán-kiàⁿ kàm-khòaⁿ Dimorphos kúi-tō kái-piàn ê khang-khòe chiah tú khai-sí.

[KIP] DART: Khì lòng Sió-kiânn-tshinn

Jîn-luī kám ū-huat-tōo tuì-khòng beh lòng-tio̍h Tē-kiû ê sió-kiânn-tshinn? Ē-tàng! Tuā-lia̍p sió-kiânn-tshinn ê huí-bia̍t-sìng tshiong-kik, bat tī Tē-kiû huat-sing kuè kuí-ā-pái, ū-tang-sî-á ē tsō-sîng Tē-kiû sing-bu̍t ê tuā-bia̍t-tsua̍t. Uī-tio̍h beh pó-hōo Tē-kiû tī bī-lâi mài khì hōo sió-kiânn-tshinn tsing–tio̍h, NASA tsa-hng tsò tsi̍t-ê sin ê kiânn-tshinn hông-uē ki-tsè ê si̍t-giām. In kā Siang-sió-kiânn-tshinn kái-tō si̍t-giām (DART) ke-khì-lâng thài-khong-tsûn sái khì lòng sió-kiânn-tshinn Dimorphos. I sī sió-kiânn-tshinn siang-tshinn-hē-thóng lāi-té khah sè hit-lia̍p, tuā-sè tsha-put-to 170 kong-tshioh tuā. Tī tsit-ki iánn-phìnn lāi-té, tsit-ê tshiong-kik si̍t-giām sī sîng-kong–ê. Lí-lūn siōng, tsit-ê si̍t-giām nā-sī khah tsá tsò leh, tō-sǹg lán iōng thài-khong-tsûn sè-la̍k kā sió-kiânn-tshinn that tsi̍t-ē, mā ū huat-tōo kā khah tuā lia̍p ê sió-kiânn-tshinn that lī-khui Tē-kiû. Lán ē-tàng tī tsit-ki sok-sî-liap-iánn iánn-phìnn lāi-té khuànn-tio̍h DART sing pue kuè tò-pîng ê tuā-lia̍p sió-kiânn-tshinn Didymos, suà-lo̍h-lâi tsiah pue kàu sè-lia̍p sió-kiânn-tshinn Dimorphos. Sī kóng tsit-ki iánn-phìnn tī DART lòng-tio̍h sió-kiânn-tshinn ê sî-tsūn to̍h suah–ah. M̄-koh thài-khong-tsûn kah tsuân-kiû ê bōng-uán-kiànn kàm-khuànn Dimorphos kuí-tō kái-piàn ê khang-khuè tsiah tú khai-sí.

[English] DART: Impact on Asteroid Dimorphos

Could humanity deflect an asteroid headed for Earth? Yes. Deadly impacts from large asteroids have happened before in Earth’s past, sometimes causing mass extinctions of life. To help protect our Earth from some potential future impacts, NASA tested a new planetary defense mechanism yesterday by crashing the robotic Double Asteroid Redirection Test (DART) spacecraft into Dimorphos, a small asteroid spanning about 170-meters across. As shown in the featured video, the impact was a success. Ideally, if impacted early enough, even the kick from a small spacecraft can deflect a large asteroid enough to miss the Earth. In the video, DART is seen in a time-lapse video first passing larger Didymos, on the left, and then approaching the smaller Dimorphos. Although the video ends abruptly with DART’s crash, observations monitoring the changed orbit of Dimorphos – from spacecraft and telescopes around the world – have just begun.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

  • 【雙小行星改道實驗】Siang-sió-kiâⁿ-chhiⁿ kái-tō si̍t-giām/Siang-sió-kiânn-tshinn kái-tō si̍t-giām/雙小行星改道實驗/Double Asteroid Redirection Test (DART)
  • 【小行星 Dimorphos】sió-kiâⁿ-chhiⁿ Dimorphos/sió-kiânn-tshinn Dimorphos/小行星 Dimorphos/Dimorphos
  • 【小行星 Didymos】sió-kiâⁿ-chhiⁿ Didymos/sió-kiânn-tshinn Didymos/小行星 Didymos/Didymos
  • 【雙星系統】siang-chhiⁿ-hē-thóng/siang-tshinn-hē-thóng/雙星系統/binary system

  1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

  2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

  3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:地球面頂 所有 ê 水 明仔載 ê 圖:Shasta 山 ê 猖狂夜空