NGC 7331 ê 特寫

Page(/daily/2022/09/20220922.md)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] NGC 7331 ê 特寫

大閣媠 ê 捲螺仔星系 NGC 7331 定定去 hŏng 提來 kah 咱 ê 銀河 做比較。 NGC 7331 離咱差不多有 5000 萬光年遠,就 chhāi tī 北天星座 飛馬座 遐。 伊早期去 hŏng 認為是一个 捲螺仔星雲,雖罔講伊嘛足光–ê,毋閣伊煞無去予編入去 18 世紀彼个 有名 ê Charles Messier 星表內底。 因為這个星系盤 趨 tùi 咱 ê 視線方向,所以咱若是用望遠鏡長時間感光,翕出來 ê 影像定定會 hŏng 感受著宇宙是有偌深。 這張 Hubble 太空望遠鏡 ê 特寫相片,有 4 萬光年遐爾闊。 這个星系實在是有夠壯觀 ê 啦! 伊 ê 捲螺仔手骨內底,有烏暗閘光 ê 塗粉帶、藍光閃閃 ê 大質量少年星團、kah 紅光爍爍 ê 活跳恆星形成區。 星系中央發黃光 ê 區域,有足濟較老、較冷 ê 恆星。 捲螺仔星系 NGC 7331 kah 咱 ê 銀河仝款,tī 伊 ê 中心有一粒超大質量烏洞。

[POJ] NGC 7331 ê te̍k-siá

Tōa koh súi ê kńg-lê-á seng-hē NGC 7331 tiāⁿ-tiāⁿ khì hŏng the̍h-lâi kah lán ê Gîn-hô chò pí-kàu. NGC 7331 lī lán chha-put-to ū 5000 bān kng-nî hn̄g, to̍h chhāi tī pak-thian seng-chō Hui-má-chō hiah. I chá-kî khì hŏng jīn-ûi sī chi̍t-ê kńg-lê-á seng-hûn, sui-bóng kóng i mā chiok kng–ê, m̄-koh i soah bô khì hō͘ pian ji̍p-khì 18 sè-kí hit-ê ū-miâ ê Charles Messier seng-pió lāi-té. In-ūi chit-ê seng-hē-pôaⁿ chhu tùi lán ê sī-sòaⁿ hong-hiòng, só͘-í lán nā-sī iōng bōng-oán-kiàⁿ tn̂g-sî-kan kám-kng, hip–chhut-lâi ê iáⁿ-siōng tiāⁿ-tiāⁿ ē hŏng kám-siū tio̍h ú-tiū sī ū gōa chhim. Chit-tiuⁿ Hubble Thài-khong-bōng-oán-kiàⁿ ê te̍k-siá siòng-phìⁿ, ū 4 bān kng-nî hiah-nī khoah. Chit-ê seng-hē si̍t-chāi sī ū-kàu chòng-koan ê la̍h! I ê kńg-lê-á chhiú-kut lāi-té, ū o͘-àm cha̍h-kng ê thô͘-hún-tòa, nâ-kng siám-siám ê tōa-chit-liōng siàu-liân seng-thoân, kah âng-kng sih-sih ê oa̍h-thiàu hêng-chhiⁿ hêng-sêng-khu. Seng-hē tiong-ng hoat n̂g-kng ê khu-he̍k, ū chiok-chōe khah lāu, khah léng ê hêng-chhiⁿ. Kńg-lê-á seng-hē NGC 7331 kah lán ê Gîn-hô kāng-khoán, tī i ê tiong-sim ū chi̍t-lia̍p chhiau-tōa chit-liōng o͘-tōng.

[KIP] NGC 7331 ê ti̍k-siá

Tuā koh suí ê kńg-lê-á sing-hē NGC 7331 tiānn-tiānn khì hŏng the̍h-lâi kah lán ê Gîn-hô tsò pí-kàu. NGC 7331 lī lán tsha-put-to ū 5000 bān kng-nî hn̄g, to̍h tshāi tī pak-thian sing-tsō Hui-má-tsō hiah. I tsá-kî khì hŏng jīn-uî sī tsi̍t-ê kńg-lê-á sing-hûn, sui-bóng kóng i mā tsiok kng–ê, m̄-koh i suah bô khì hōo pian ji̍p-khì 18 sè-kí hit-ê ū-miâ ê Charles Messier sing-pió lāi-té. In-uī tsit-ê sing-hē-puânn tshu tuì lán ê sī-suànn hong-hiòng, sóo-í lán nā-sī iōng bōng-uán-kiànn tn̂g-sî-kan kám-kng, hip–tshut-lâi ê iánn-siōng tiānn-tiānn ē hŏng kám-siū tio̍h ú-tiū sī ū guā tshim. Tsit-tiunn Hubble Thài-khong-bōng-uán-kiànn ê ti̍k-siá siòng-phìnn, ū 4 bān kng-nî hiah-nī khuah. Tsit-ê sing-hē si̍t-tsāi sī ū-kàu tsòng-kuan ê la̍h! I ê kńg-lê-á tshiú-kut lāi-té, ū oo-àm tsa̍h-kng ê thôo-hún-tuà, nâ-kng siám-siám ê tuā-tsit-liōng siàu-liân sing-thuân, kah âng-kng sih-sih ê ua̍h-thiàu hîng-tshinn hîng-sîng-khu. Sing-hē tiong-ng huat n̂g-kng ê khu-hi̍k, ū tsiok-tsuē khah lāu, khah líng ê hîng-tshinn. Kńg-lê-á sing-hē NGC 7331 kah lán ê Gîn-hô kāng-khuán, tī i ê tiong-sim ū tsi̍t-lia̍p tshiau-tuā tsit-liōng oo-tōng.

[English] NGC 7331 Close Up

Big, beautiful spiral galaxy NGC 7331 is often touted as an analog to our own Milky Way. About 50 million light-years distant in the northern constellation Pegasus, NGC 7331 was recognized early on as a spiral nebula and is actually one of the brighter galaxies not included in Charles Messier’s famous 18th century catalog. Since the galaxy’s disk is inclined to our line-of-sight, long telescopic exposures often result in an image that evokes a strong sense of depth. This Hubble Space Telescope close-up spans some 40,000 light-years. The galaxy’s magnificent spiral arms feature dark obscuring dust lanes, bright bluish clusters of massive young stars, and the telltale reddish glow of active star forming regions. The bright yellowish central regions harbor populations of older, cooler stars. Like the Milky Way, a supermassive black hole lies at the core of spiral galaxy NGC 7331.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【捲螺仔星系】kńg-lê-á seng-hē/kńg-lê-á sing-hē/螺旋星系/spiral galaxy
 • 【捲螺仔星雲】kńg-lê-á seng-hûn/kńg-lê-á sing-hûn/螺旋星雲/spiral nebula
 • 【捲螺仔手骨】kńg-lê-á chhiú-kut/kńg-lê-á tshiú-kut/螺旋手臂、懸臂/spiral arm
 • 【NGC 7331】NGC chhit-sam-sam-it/NGC tshit-sam-sam-it/NGC 7331/NGC 7331
 • 【銀河】Gîn-hô/Gîn-hô/銀河/Milky Way
 • 【飛馬座】Hui-má-chō/Hui-má-tsō/飛馬座/Pegasus
 • 【星系盤】seng-hē-pôaⁿ/sing-hē-puânn/星系盤/galactic disk
 • 【塗粉帶】thô͘-hún-tòa/thôo-hún-tuà/灰塵帶/dust lane
 • 【恆星形成區】hêng-chhiⁿ hêng-sêng-khu/hîng-tshinn hîng-sîng-khu/恆星形成區/star formation region
 • 【Hubble 太空望遠鏡】Hubble Thài-khong-bōng-oán-kiàⁿ/Hubble Thài-khong-bōng-uán-kiànn/哈伯太空望遠鏡/Hubble Space Telescope
 • 【星團】seng-thoân/sing-thuân/星團/cluster of stars

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:Hubble 翕--ê 馬頭星雲 ê 紅外線影像 明仔載 ê 圖:有環 ê 冰巨行星 海王星