Hubble 翕--ê 馬頭星雲 ê 紅外線影像

Page(/daily/2022/09/20220921.md)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Hubble 翕–ê 馬頭星雲 ê 紅外線影像

你若是 tī 咱 ê 宇宙內底旅行,壯麗 ê 星際塗粉雲看起來就親像是去予 恆星風 kah 輻射雕塑出來 ê 藝術品。 馬頭星雲 這个名號了袂䆀,伊就藏 tī 大型閣複雜 ê 獵戶座星雲 (M42) 內底。 這是一个 家己 欲用細台望遠鏡較無遐爾好揣,毋閣若是揣著會足歡喜 ê 天體。 這張 tī 紅外線波段精美細節 ê 相片,是踅地球行 ê Hubble 太空望遠鏡 翕–ê。 這个 烏暗分子雲 差不多離咱有 1500 光年 遠,伊嘛去予編做 Barnard 33。 咱會看著伊,主要是因為伊 ê 後壁有光,彼是 ùi 附近 ê 大質量恆星 獵戶座 σ 來–ê。 馬頭星雲 ê 形體會 tī 紲落來幾若百萬年沓沓仔改變,落尾會去予 高能恆星光 破壞去。

[POJ] Hubble hip–ê Bé-thâu-seng-hûn ê Âng-gōa-sòaⁿ iáⁿ-siōng

Lí nā-sī tī lán ê ú-tiū lāi-té lú-hêng, chòng-lē ê seng-chè-thô͘-hún-hûn khòaⁿ–khí-lâi to̍h chhin-chhiūⁿ sī khì hō͘ hêng-chhiⁿ-hong kah hok-siā tiau-sok chhut-lâi ê gē-su̍t-phín. Bé-thâu-seng-hûn chit-ê miâ hō liáu bē-bái, i to̍h chhàng tī tōa-hêng koh ho̍k-cha̍p ê La̍h-hō͘-chō seng-hûn (M42) lāi-té. Che sī chi̍t-ê ka-tī beh iōng sè-tâi bōng-oán-kiàⁿ khah bô hiah-nī hó chhoe, m̄-koh nā-sī chhōe-tio̍h ē chiok hoaⁿ-hí ê thian-thé. Chit-tiuⁿ tī âng-gōa-sòaⁿ pho-tōaⁿ ū cheng-bí sè-chiat ê siòng-phìⁿ, sī se̍h Tē-kiû leh kiâⁿ ê Hubble thài-khong-bōng-oán-kiàⁿ hip–ê. Chit-ê o͘-àm hun-chú-hûn chha-put-to lī lán ū 1500 kng-nî hn̄g, i mā khì hō͘ pian chò Barnard 33. Lán ē khòaⁿ-tio̍h i, chú-iàu sī in-ūi i ê āu-piah ū kng, he sī ùi hū-kīn ê tōa-chit-liōng hêng-chhiⁿ La̍h-hō͘-chō σ lâi–ê. Bé-thâu-seng-hûn ê hêng-thé ē tī sòa-lo̍h-lâi kúi-ā pah-bān nî tau̍h-tau̍h-á kái-piàn, lo̍h-bóe ē khì hō͘ ko-lêng hêng-chhiⁿ-kng phò-hoāi khì.

[KIP] Hubble hip–ê Bé-thâu-sing-hûn ê Âng-guā-suànn iánn-siōng

Lí nā-sī tī lán ê ú-tiū lāi-té lú-hîng, tsòng-lē ê sing-tsè-thôo-hún-hûn khuànn–khí-lâi to̍h tshin-tshiūnn sī khì hōo hîng-tshinn-hong kah hok-siā tiau-sok tshut-lâi ê gē-su̍t-phín. Bé-thâu-sing-hûn tsit-ê miâ hō liáu bē-bái, i to̍h tshàng tī tuā-hîng koh ho̍k-tsa̍p ê La̍h-hōo-tsō sing-hûn (M42) lāi-té. Tse sī tsi̍t-ê ka-tī beh iōng sè-tâi bōng-uán-kiànn khah bô hiah-nī hó tshue, m̄-koh nā-sī tshuē-tio̍h ē tsiok huann-hí ê thian-thé. Tsit-tiunn tī âng-guā-suànn pho-tuānn ū tsing-bí sè-tsiat ê siòng-phìnn, sī se̍h Tē-kiû leh kiânn ê Hubble thài-khong-bōng-uán-kiànn hip–ê. Tsit-ê oo-àm hun-tsú-hûn tsha-put-to lī lán ū 1500 kng-nî hn̄g, i mā khì hōo pian tsò Barnard 33. Lán ē khuànn-tio̍h i, tsú-iàu sī in-uī i ê āu-piah ū kng, he sī uì hū-kīn ê tuā-tsit-liōng hîng-tshinn La̍h-hōo-tsō σ lâi–ê. Bé-thâu-sing-hûn ê hîng-thé ē tī suà-lo̍h-lâi kuí-ā pah-bān nî ta̍uh-ta̍uh-á kái-piàn, lo̍h-bué ē khì hōo ko-lîng hîng-tshinn-kng phò-huāi khì.

[English] The Horsehead Nebula in Infrared from Hubble

While drifting through the cosmos, a magnificent interstellar dust cloud became sculpted by stellar winds and radiation to assume a recognizable shape. Fittingly named the Horsehead Nebula, it is embedded in the vast and complex Orion Nebula (M42). A potentially rewarding but difficult object to view personally with a small telescope, the featured gorgeously detailed image was taken in infrared light by the orbiting Hubble Space Telescope. The dark molecular cloud, roughly 1,500 light years distant, is cataloged as Barnard 33 and is seen above primarily because it is backlit by the nearby massive star Sigma Orionis. The Horsehead Nebula will slowly shift its apparent shape over the next few million years and will eventually be destroyed by high energy starlight.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【M42】M sì-cha̍p-jī/M sì-tsa̍p-jī/M42/M42
 • 【馬頭星雲】Bé-thâu-seng-hûn/Bé-thâu-seng-hûn/馬頭星雲/Horsehead Nebula
 • 【星際塗粉雲】seng-chè-thô͘-hún-hûn/seng-chè-thô͘-hún-hûn/星際灰塵雲/interstellar dust cloud
 • 【恆星風】hêng-chhiⁿ-hong/hîng-tshinn-hong/恆星風/stellar wind
 • 【輻射】hok-siā/hok-siā/輻射/radiation
 • 【Barnard 33】Barnard saⁿ-cha̍p-saⁿ/Barnard sann-tsa̍p-sann/Barnard 33/Barnard 33
 • 【獵戶座 σ】La̍h-hō͘-chō Sigma/La̍h-hō͘-chō Sigma/獵戶座 σ/Sigma Orionis
 • 【獵戶座星雲】La̍h-hō͘-chō seng-hûn/La̍h-hōo-tsō sing-hûn獵戶座星雲/Orion Nebula

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:Kā 恆星提掉 ê 恆星形成區 NGC 3582 明仔載 ê 圖:NGC 7331 ê 特寫