Kā 恆星提掉 ê 恆星形成區 NGC 3582

Page(/daily/2022/09/20220920.md)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Kā 恆星提掉 ê 恆星形成區 NGC 3582

自由女神 星雲是發生啥物代誌? 遮當咧形成 明亮 ê 恆星 kah 產生 趣味 ê 分子。 這个 tī 恆星形成區內底 ê 複雜星雲 叫做 RCW 57。 伊毋若有成自由女神,嘛有成 咧飛 ê 超人、抑是 咧哭 ê 天使。 用數位處理 ê 方式 kā 相片內底 ê 恆星提掉,閣 重新配色。 內底有展示 烏暗星際塗粉 中足實密 ê 雲丸、去予恆星 kā 水素氣體 離子化 ê 發光氣體、kah 去予死亡恆星噴出來 ê 大型氣體箍仔這个 tùi NGC 3576 較細節 ê 研究,包括 NGC 3582 kah NGC 3584,有看著其中 33 粒大質量恆星演化到上尾階段 ê 模樣,嘛確實有揣著複合碳分子,叫做 多環芳烴 (PAHs)。 PAHs 去 hŏng 認為講,伊是 ùi 恆星形成區 內底較冷 ê 氣體製造出來–ê。 而且 PAHs tī 50 億年前 做太陽 ê 星雲 內底出現,tùi 地球 發展性命 來講,是真重要 ê 一步。

[POJ] Kā hêng-chhiⁿ the̍h-tiāu ê Hêng-chhiⁿ hêng-sêng-khu NGC 3582

Chū-iû-lú-sîn seng-hûn sī hoat-seng siáⁿ-mih tāi-chì? Chiah tng-leh hêng-sêng bêng-liōng ê hêng-chhiⁿ kah sán-seng chhù-bī ê hun-chú. Chit-ê tī hêng-chhiⁿ hêng-sêng-khu lāi-té ê hop-cha̍p seng-hûn kiò-chò RCW 57. I m̄-nā ū sêng Chū-iû-lú-sîn, mā ū sêng leh poe ê chhiau-jîn, iah-sī leh khàu ê thian-sài. Iōng só͘-ūi chhú-lí ê hong-sek kā siòng-phìⁿ lāi-té ê hêng-chhiⁿ the̍h-tiāu, koh tiông-sin phòe-sek ê siòng-phìⁿ, ū tiān-sī o͘-àm seng-chè-thô͘-hún tiong chiok cha̍t-ba̍t ê hûn-oân, khì hō͘ hêng-chhiⁿ kā chúi-sò͘ khì-thé lî-chú-hòa ê hoat-kng khì-thé, koh-ū khì hō͘ sí-bông hêng-chhiⁿ phùn-chhut-lâi ê tōa-hêng khì-thé-kho͘-á. Chit-ê tùi NGC 3576 khah sè-chiat ê gián-kiù, pau-koat NGC 3582 kah NGC 3584, ū khòaⁿ-tio̍h kî-tiong 33 lia̍p tōa-chit-liōng hêng-chhiⁿ ián-hòa kàu siōng-bóe kai-tōaⁿ ê bô͘-iūⁿ, mā khak-si̍t ū chhōe-tio̍h ho̍k-ha̍p-thòaⁿ-hun-chú, kiò-chò To-khoân-phang-kēng (PAHs). PAHs khì hŏng jīn-ûi kóng, i sī ùi hêng-chhiⁿ-hêng-sêng-khu lāi-té khah léng ê khì-thé chè-chō chhut–lâi–ê. Jî-chhiáⁿ PAHs tī 50 ek-nî chêng chò Thài-iông ê seng-hûn lāi-té chhut-hiān, tùi Tē-kiû hoat-tián sìⁿ-miā lâi-kóng, sī chin tiōng-iàu ê chi̍t-pò͘.

[KIP] Kā hîng-tshinn the̍h-tiāu ê Hîng-tshinn hîng-sîng-khu NGC 3582

Tsū-iû-lú-sîn sing-hûn sī huat-sing siánn-mih tāi-tsì? Tsiah tng-leh hîng-sîng bîng-liōng ê hîng-tshinn kah sán-sing tshù-bī ê hun-tsú. Tsit-ê tī hîng-tshinn hîng-sîng-khu lāi-té ê hop-tsa̍p sing-hûn kiò-tsò RCW 57. I m̄-nā ū sîng Tsū-iû-lú-sîn, mā ū sîng leh pue ê tshiau-jîn, iah-sī leh khàu ê thian-sài. Iōng sóo-uī tshú-lí ê hong-sik kā siòng-phìnn lāi-té ê hîng-tshinn the̍h-tiāu, koh tiông-sin phuè-sik ê siòng-phìnn, ū tiān-sī oo-àm sing-tsè-thôo-hún tiong tsiok tsa̍t-ba̍t ê hûn-uân, khì hōo hîng-tshinn kā tsuí-sòo khì-thé lî-tsú-huà ê huat-kng khì-thé, koh-ū khì hōo sí-bông hîng-tshinn phùn-tshut-lâi ê tuā-hîng khì-thé-khoo-á. Tsit-ê tuì NGC 3576 khah sè-tsiat ê gián-kiù, pau-kuat NGC 3582 kah NGC 3584, ū khuànn-tio̍h kî-tiong 33 lia̍p tuā-tsit-liōng hîng-tshinn ián-huà kàu siōng-bué kai-tuānn ê bôo-iūnn, mā khak-si̍t ū tshuē-tio̍h ho̍k-ha̍p-thuànn-hun-tsú, kiò-tsò To-khuân-phang-kīng (PAHs). PAHs khì hŏng jīn-uî kóng, i sī uì hîng-tshinn-hîng-sîng-khu lāi-té khah líng ê khì-thé tsè-tsō tshut–lâi–ê. Jî-tshiánn PAHs tī 50 ik-nî tsîng tsò Thài-iông ê sing-hûn lāi-té tshut-hiān, tuì Tē-kiû huat-tián sìnn-miā lâi-kóng, sī tsin tiōng-iàu ê tsi̍t-pòo.

[English] Star Forming Region NGC 3582 without Stars

What’s happening in the Statue of Liberty nebula? Bright stars and interesting molecules are forming and being liberated. The complex nebula resides in the star forming region called RCW 57, and besides the iconic monument, to some looks like a flying superhero or a weeping angel. By digitally removing the stars, this re-assigned color image showcases dense knots of dark interstellar dust, fields of glowing hydrogen gas ionized by these stars, and great loops of gas expelled by dying stars. A detailed study of NGC 3576, also known as NGC 3582 and NGC 3584, uncovered at least 33 massive stars in the end stages of formation, and the clear presence of the complex carbon molecules known as polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs). PAHs are thought to be created in the cooling gas of star forming regions, and their development in the Sun’s formation nebula five billion years ago may have been an important step in the development of life on Earth.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【自由女神星雲】Chū-iû-lú-sîn seng-hûn/Tsū-iû-lú-sîn sing-hûn/自由女神星雲/Statue of Liberty nebula
 • 【水素】chúi-sò͘/tsuí-sòo/氫/hydrogen
 • 【多環芳烴】To-khoân-phang-kēng/To-khuân-phang-kīng/多環芳烴/polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs)
 • 【恆星形成區】hêng-chhiⁿ-hêng-sêng-khu/hîng-tshinn-hîng-sîng-khu/恆星形成區/star formation region
 • 【NGC 3584】NGC sam-ngó͘-pat-sù/NGC sam-ngóo-pat-sù/NGC 3584/NGC 3584
 • 【NGC 3582】NGC sam-ngó͘-pat-jī/NGC sam-ngóo-pat-jī/NGC 3582/NGC 3582
 • 【NGC 3576】NGC sam-ngó-chhit-lio̍k/NGC sam-ngó-tshit-lio̍k/NGC 3576/NGC 3576
 • 【RCW 57】RCW gō͘-cha̍p-chhit/RCW gōo-tsa̍p-tshit/RCW 57/RCW 57

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:Pyrenees 山脈天頂 ê 星跡 kah 爍爁 明仔載 ê 圖:Hubble 翕--ê 馬頭星雲 ê 紅外線影像