Pyrenees 山脈天頂 ê 星跡 kah 爍爁

Page(/daily/2022/09/20220919.md)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Pyrenees 山脈天頂 ê 星跡 kah 爍爁

這張美麗 ê 相片是有層次–ê。 下跤第一層是 西班牙 BarcelonaManlleu ê 美麗庄頭。 這張 6 分鐘 ê 感光,予車燈成做一巡一巡 ê 光跡。 第二層是歐洲有名 ê Pyrenees 山脈內底 ê Serra de Bellmunt 山。 第三層是 ùi 典型 ê 鐵砧雲 發出 ê 巨型爍爁風暴。 較長時間 ê 感光,會當翕著足濟錯綜複雜 ê 雷公爍爁。 上頂層上遠–ê 是天頂遙遠 ê 恆星。 這是用幾若分鐘 ê 感光時間翕–ê,予恆星 tī 天頂拖出 光跡。 會產生這个光跡,是因為地球咧自轉,所以這个 光跡 ê 曲度 就表示 in kah 地球 ê 天北極 離偌遠。 這張相片是 tī 六月初 日頭落山了後翕–ê,這个 爍爁 風暴隨就無去矣。 是講只要 地球繼續自轉,這寡恆星就會 tī 未來 幾若十億年,一直繼續 踅天北極

[POJ] Pyrenees soaⁿ-me̍h thiⁿ-téng ê seng-jiah kah sih-nah

Chit tiuⁿ bí-lē ê siòng-phìⁿ sī ū chân-chhù–ê. Ē-kha tē it chân sī Se-pan-gâ Barcelona séng Manlleu ê bí-lē chng-thâu. Chit tiuⁿ 6 hun-cheng ê kám-kng, hō͘ chhia-teng chiâⁿ chò chi̍t-sûn chi̍t-sûn ê kng-jiah. Tē jī chân sī Au-chiu ū-miâ ê Pyrenees soaⁿ-me̍h lāi-té ê Serra de Bellmunt soaⁿ. Tē saⁿ chân sī ùi tián-hêng ê thih-tiam-hûn hoat–chhut ê kū-hêng sih-nah hong-pō. Khah tn̂g sî-kan ê kám-kng, ē-tàng hip-tio̍h chiok chōe chhò-chong-ho̍k-cha̍p ê lûi-kong sih-nah. Siōng téng-chân siōng hn̄g–ê sī thiⁿ-téng iâu-oán ê hêng-chhiⁿ. Che sī iōng kúi-ā hun-cheng ê kám-kng sî-kan hip–ê, hō͘ hêng-chhiⁿ tī thiⁿ-téng thoa-chhut kng-jiah. Ē sán-seng chit-ê kng-jiah, sī in-ūi Tē-kiû leh chū-choán, só͘-í chit-ê kng-jiah ê khiau-tō͘ to̍h piáu-sī in kah Tē-kiû ê thian-pak-ke̍k lī gōa-hn̄g. Chit tiuⁿ siòng-phìⁿ sī tī la̍k-goe̍h chhoe ji̍t-thâu lo̍h-soaⁿ liáu-āu hip–ê, chit ê sih-nah hong-pō sûi to̍h bô–khì–ah. Sī kóng chí-iàu Tē-kiû kè-sio̍k chū-choán, chit-kóa hêng-chhiⁿ to̍h ē tī bī-lâi kúi-ā cha̍p-ek nî, it-ti̍t kè-sio̍k se̍h pak-thian-ke̍k.

[KIP] Pyrenees suann-me̍h thinn-tíng ê sing-jiah kah sih-nah

Tsit tiunn bí-lē ê siòng-phìnn sī ū tsân-tshù–ê. Ē-kha tē it tsân sī Se-pan-gâ Barcelona síng Manlleu ê bí-lē tsng-thâu. Tsit tiunn 6 hun-tsing ê kám-kng, hōo tshia-ting tsiânn tsò tsi̍t-sûn tsi̍t-sûn ê kng-jiah. Tē jī tsân sī Au-tsiu ū-miâ ê Pyrenees suann-me̍h lāi-té ê Serra de Bellmunt suann. Tē sann tsân sī uì tián-hîng ê thih-tiam-hûn huat–tshut ê kū-hîng sih-nah hong-pō. Khah tn̂g sî-kan ê kám-kng, ē-tàng hip-tio̍h tsiok tsuē tshò-tsong-ho̍k-tsa̍p ê luî-kong sih-nah. Siōng tíng-tsân siōng hn̄g–ê sī thinn-tíng iâu-uán ê hîng-tshinn. Tse sī iōng kuí-ā hun-tsing ê kám-kng sî-kan hip–ê, hōo hîng-tshinn tī thinn-tíng thua-tshut kng-jiah. Ē sán-sing tsit-ê kng-jiah, sī in-uī Tē-kiû leh tsū-tsuán, sóo-í tsit-ê kng-jiah ê khiau-tōo to̍h piáu-sī in kah Tē-kiû ê thian-pak-ki̍k lī guā-hn̄g. Tsit tiunn siòng-phìnn sī tī la̍k-gue̍h tshue ji̍t-thâu lo̍h-suann liáu-āu hip–ê, tsit ê sih-nah hong-pō suî to̍h bô–khì–ah. Sī kóng tsí-iàu Tē-kiû kè-sio̍k tsū-tsuán, tsit-kuá hîng-tshinn to̍h ē tī bī-lâi kuí-ā tsa̍p-ik nî, it-ti̍t kè-sio̍k se̍h pak-thian-ki̍k.

[English] Star Trails and Lightning over the Pyrenees

The beauty in this image comes in layers. On the bottom layer is the picturesque village of Manlleu in Barcelona, Spain. The six-minute exposure makes car lights into streaks. The next layer is a mountain – Serra de Bellmunt – of Europe’s famous Pyrenees. Next up is a tremendous lightning storm emanating from a classically-shaped anvil cloud. The long exposure allowed for the capture of many intricate lightning bolts. Finally, at the top and furthest in the distance are stars. Here, the multi-minute exposure made stars into trails. The trailing effect is caused by the rotation of the Earth, and the curvature of the trails indicates their distance from the north spin pole of the Earth above. Taken after sunset in early June, the lightning storm soon moved off. The stars, though, will continue to circle the pole for as long as the Earth spins – surely billions of years into the future.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

  • 【鐵砧雲】thih-tiam-hûn/thih-tiam-hûn/砧狀雲/anvil cloud
  • 【天北極】thian-pak-ke̍k/thian-pak-ki̍k/天北極/the north spin pole
  • 【自轉】chū-choán/tsū-tsuán/自轉/rotation
  • 【爍爁】sih-nah/sih-nah/閃電/lightning

  1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

  2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

  3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:Callanish 岩石陣天頂 ê 日行軌跡 明仔載 ê 圖:Kā 恆星提掉 ê 恆星形成區 NGC 3582