Tī Jezero 隕石坑 三角洲 ê 毅力號

Page(/daily/2022/09/20220917)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Tī Jezero 隕石坑 三角洲 ê 毅力號

這是 kā 毅力號探測車 ê Mastcam-Z 相機 tī 2022 年 8 月 4 號翕 ê 相片鬥出來 ê 拼鬥影像。 火星面頂這个 扇形三角洲,是幾若十億年前河水 流 tùi Jezero 隕石坑 造成–ê。 Kah 車平大台 ê 機器人,這馬猶咧繼續探索這个所在。 Tī Jezero 隕石坑 三角洲內底 保留落來 ê 沉積岩,應該是火星面頂上適合揣古早微生物是毋是捌 tī 遐出現 ê 地點。遮進前才有探測車來挖過標本,分別是野貓嶺 kah Skinner 嶺,就 tī 這張相片 倒爿下跤 kah 正爿頂懸。 Ùi 這寡所在提著 ê 標本,有封 tī 超級清氣 ê 標本管內底,未來會利用別个火星任務 kā in 提 轉來地球。 Tī 火星面頂利用機器人探索,是 ùi 1997 年 ê 探路者 任務 kah 火星全球探勘者 任務 開始–ê。 這 25 年來一直繼續有機器人踮這粒紅色行星面頂探索,包括 軌道衛星登陸器探測車、kah 一台地球送過去 ê 直升機

[POJ] Tī Jezero Ún-se̍k-kheⁿ Saⁿ-kak-chiu ê Gē-le̍k-hō

Che sī kā Gē-le̍k-hō thàm-chhek-chhia ê Mastcam-Z siòng-ki tī 2022 nî 8 goe̍h 4 hō hip ê siòng-phìⁿ tàu–chhut-lâi ê pheng-tàu iáⁿ-siōng. Hóe-chhiⁿ bīn-téng chit ê sìⁿ-hêng saⁿ-kak-chiu, sī kúi-ā cha̍p-ek nî-chêng hô-chúi lâu tùi Jezero ún-se̍k-kheⁿ chō-sêng–ê. Kah chhia pêⁿ-tōa-tâi ê ke-khì-lâng, chit-má iáu leh kè-sio̍k thàm-soh chi̍t-ê só͘-chāi. Tī Jezero Ún-se̍k-kheⁿ saⁿ-kak-chiu lāi-té pó-liû lo̍h-lâi ê tîm-chek-giâm, èng-kai sī Hóe-chhiⁿ bīn-téng siōng sek-ha̍p chhōe kó͘-chá bî-seng-bu̍t sī-m̄-sī bat tī hiah chhut-hiān ê tē-tiám. Chiah chìn-chêng chiah ū thàm-chhek-chhia lâi ó͘ kòe piau-pún, hun-pia̍t sī Iá-niau-niá kah Skinner niá, to̍h tī chit-tiuⁿ siòng-phìⁿ tò-pêng ē-kha 下跤 kah chiàⁿ-pêng téng-koân. Ùi chit-kóa só͘-chāi the̍h-tio̍h ê piau-pún, ū hong tī chhiau-kip chheng-khì ê piau-pún-kóng lāi-té, bī-lâi ē lī-iōng pa̍t-ê hóe-chìⁿ jīm-bū kā in the̍h–tńg-lâi Tē-kiû. Tī Hóe-chhiⁿ bīn-téng lī-iōng ke-khì-lâng thàm-soh, sī ùi 1997 nî ê Thàm-lō͘-chiá jīm-bū kah Hóe-chhiⁿ Choân-kiû Thàm-kham-chia jīm-bū khai-sí–ê. Chit 25 nî lâi it-ti̍t kè-sio̍k ū ke-khì-lâng tiàm chi̍t-lia̍p âng-sek kiâⁿ-chhiⁿ bīn-téng thàm-soh, pau-koat kúi-tō-ūi-chhiⁿ, teng-lio̍k-khì thàm-chhek-chhia, kah chi̍t-tâi Tē-kiû sàng–kòe-khì ê ti̍t-seng-ki.

[KIP] Tī Jezero Ún-si̍k-khenn Sann-kak-tsiu ê Gē-li̍k-hō

Tse sī kā Gē-li̍k-hō thàm-tshik-tshia ê Mastcam-Z siòng-ki tī 2022 nî 8 gue̍h 4 hō hip ê siòng-phìnn tàu–tshut-lâi ê phing-tàu iánn-siōng. Hué-tshinn bīn-tíng tsit ê sìnn-hîng sann-kak-tsiu, sī kuí-ā tsa̍p-ik nî-tsîng hô-tsuí lâu tuì Jezero ún-si̍k-khenn tsō-sîng–ê. Kah tshia pênn-tuā-tâi ê ke-khì-lâng, tsit-má iáu leh kè-sio̍k thàm-soh tsi̍t-ê sóo-tsāi. Tī Jezero Ún-si̍k-khenn sann-kak-tsiu lāi-té pó-liû lo̍h-lâi ê tîm-tsik-giâm, ìng-kai sī Hué-tshinn bīn-tíng siōng sik-ha̍p tshuē kóo-tsá bî-sing-bu̍t sī-m̄-sī bat tī hiah tshut-hiān ê tē-tiám. Tsiah tsìn-tsîng tsiah ū thàm-tshik-tshia lâi óo kuè piau-pún, hun-pia̍t sī Iá-niau-niá kah Skinner niá, to̍h tī tsit-tiunn siòng-phìnn tò-pîng ē-kha 下跤 kah tsiànn-pîng tíng-kuân. Uì tsit-kuá sóo-tsāi the̍h-tio̍h ê piau-pún, ū hong tī tshiau-kip tshing-khì ê piau-pún-kóng lāi-té, bī-lâi ē lī-iōng pa̍t-ê hué-tsìnn jīm-bū kā in the̍h–tńg-lâi Tē-kiû. Tī Hué-tshinn bīn-tíng lī-iōng ke-khì-lâng thàm-soh, sī uì 1997 nî ê Thàm-lōo-tsiá jīm-bū kah Hué-tshinn Tsuân-kiû Thàm-kham-tsia jīm-bū khai-sí–ê. Tsit 25 nî lâi it-ti̍t kè-sio̍k ū ke-khì-lâng tiàm tsi̍t-lia̍p âng-sik kiânn-tshinn bīn-tíng thàm-soh, pau-kuat kuí-tō-uī-tshinn, ting-lio̍k-khì thàm-tshik-tshia, kah tsi̍t-tâi Tē-kiû sàng–kuè-khì ê ti̍t-sing-ki.

[English] Perseverance in Jezero Crater’s Delta

The Perseverance rover’s Mastcam-Z captured images to create this mosaic on August 4, 2022. The car-sized robot was continuing its exploration of the fan-shaped delta of a river that, billions of years ago, flowed into Jezero Crater on Mars. Sedimentary rocks preserved in Jezero’s delta are considered one of the best places on Mars to search for potential signs of ancient microbial life and sites recently sampled by the rover, dubbed Wildcat Ridge and Skinner Ridge, are at lower left and upper right in the frame. The samples taken from these areas were sealed inside ultra-clean sample tubes, ultimately intended for return to Earth by future missions. Starting with the Pathfinder Mission and Mars Global Surveyor in 1997, the last 25 years of a continuous robotic exploration of the Red Planet has included orbiters, landers, rovers, and a helicopter from planet Earth.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【毅力號】Gē-le̍k-hō/Gē-li̍k-hō/毅力號/Perseverance
 • 【探測車】thàm-chhek-chhia/thàm-tshik-tshia/探測車/rover
 • 【扇形三角洲】sìⁿ-hêng saⁿ-kak-chiu/sìnn-hîng sann-kak-tsiu/扇形三角洲/the fan-shaped delta
 • 【沉積岩】tîm-chek-giâm/tîm-tsik-giâm/沉積岩/Sedimentary rocks
 • 【軌道衛星】kúi-tō-ūi-chhiⁿ/kuí-tō-uī-tshinn/軌道衛星/orbiter
 • 【登陸器】teng-lio̍k-khì/ting-lio̍k-khì/登陸器/lander
 • 【直升機】ti̍t-seng-ki/ti̍t-sing-ki/直升機/helicopter
 • 【火星全球探勘者】Hóe-chhiⁿ Choân-kiû Thàm-kham-chiá/Hué-tshinn Tsuân-kiû Thàm-kham-tsiá/火星全球探勘者/Mars Global Surveyor
 • 【標本管】piau-pún-kóng/piau-pún-kóng/標本管/sample tube

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:蜘蛛星雲區 明仔載 ê 圖:Callanish 岩石陣天頂 ê 日行軌跡