蜘蛛星雲區

Page(/daily/2022/09/20220916)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] 蜘蛛星雲區

蜘蛛星雲 嘛號做 劍魚座 30,伊 ê 直徑有超過 1000 光年長,是 tī 咱 ê 衛星星系 大麥哲倫星系 內底,一个大型 ê 恆星形成區。 伊離咱有 18 萬 光年遠,是規个本星系群內底,上大、上激烈 ê 恆星形成區。 這隻宇宙蜘蛛實在是有夠壯觀–ê,這是 kā 地面望遠鏡翕著 ê 大範圍夜空 資料組合起來 ê 合成相片。 Tī 蜘蛛星雲 (NGC 2070) 內底,有 ùi 中央 少年大質量星團強輻射、恆星風、超新星衝擊。 伊嘛去 hŏng 編做 R136,會當提供能量予星雲發光、雕出這个蜘蛛雲絲。 蜘蛛星雲附近,有另外一个恆星形成區,內底有少年星團、雲絲、kah 去 hŏng 歕出來 ê 氣波雲。 實際上,這張相片內底 ê 正爿下跤,有一粒目前離咱上近 ê 超新星,SN 1987A。 這張豐富視場有 2 度闊,嘛會使講是 4 粒月娘 ê 大細,就 tī 南方 ê 劍魚座 遐。 毋閣咱若是 kā 蜘蛛星雲囥較近咧,比論講囥踮 1500 光年遠 ê 所在,差不多是到咱銀河系 獵戶座星雲 恆星形成區 ê 距離,按呢天頂就會有一半攏是伊。

[POJ] Ti-tu-seng-hûn-khu

Ti-tu-seng-hûn mā hō chò Kiàm-hî-chō 30, i ê ti̍t-kèng ū chhiau-kòe 1000 kng-nî tn̂g, sī tī lán ê ūi-chhiⁿ-seng-hē Tōa-be̍h-thiat-lûn seng-hē lāi-té, chi̍t-ê tōa-hêng ê hêng-chhiⁿ hêng-sêng-khu. I lî lán ū 18 bān kng-nî hn̄g, sī kui-ê Pún-seng-hē-kûn lāi-té, siōng tōa, siōng kek-lia̍t ê hêng-chhiⁿ hêng-sêng-khu. Chi̍t-chiah ú-tiū ti-tu si̍t-chāi-sī ū-kàu chòng-koan–ê, che sī kā tē-bīn bōng-oán-kiàⁿ hip-tio̍h ê tōa hoān-ûi iā-khong chu-liāu cho͘-ha̍p khí-lâi ê ha̍p-sêng siòng-phìⁿ. Tī Ti-tu-seng-hûn (NGC 2070) lāi-té, ū ùi tiong-ng siàu-liân tōa-chit-liōng seng-thoân kiông hok-siā, hêng-chhiⁿ-hong, chhiau-sin-seng chhiong-kek. I mā khì hŏng pian chò R136, ē-tàng the̍h-kiong lêng-liōng hō͘ seng-hûn hoat-kng, tiau chhut chit-ê Ti-tu-seng-hûn. Ti-tu-seng-hûn hū-kīn, ū lēng-gōa chi̍t-ê hêng-chhiⁿ hêng-sêng-khu, lāi-té ū siàu-liân seng-thoân, hûn-si, kah khì hŏng pûn–chhut-lâi ê khí-pho-hûn. Si̍t-chè-siōng, chit-tiuⁿ siòng-phìⁿ lāi-té ê chiàⁿ-pêng ē-kha, ū chi̍t-lia̍p bo̍k-chêng lî lán siōng-khì ê chhiau-sin-seng, SN 1987A. Chit-tiuⁿ hong-hù sī-tiûⁿ ū 2 tō͘ khoah, mā ē-sái kóng sī 4 lia̍p goe̍h-niû ê tōa-sè, to̍h tī lâm-hong ê Kiàm-hî-chō hiah. M̄-koh lán nā-sī kā Ti-tu-seng-hûn khǹg khah kīn leh, pí-lūn-kóng khǹg tiàm 1500 kng-nî hn̄g ê só͘-chāi, chha-put-to sī lán Gîn-hô-hē La̍h-hō-chò seng-hûn hêng-chhiⁿ hêng-sêng-khu ê kū-lî, án-ni thiⁿ-téng to̍h-ē ū chi̍t-pòaⁿ lóng-sī i.

[KIP] Ti-tu-sing-hûn-khu

Ti-tu-sing-hûn mā hō tsò Kiàm-hî-tsō 30, i ê ti̍t-kìng ū tshiau-kuè 1000 kng-nî tn̂g, sī tī lán ê uī-tshinn-sing-hē Tuā-be̍h-thiat-lûn sing-hē lāi-té, tsi̍t-ê tuā-hîng ê hîng-tshinn hîng-sîng-khu. I lî lán ū 18 bān kng-nî hn̄g, sī kui-ê Pún-sing-hē-kûn lāi-té, siōng tuā, siōng kik-lia̍t ê hîng-tshinn hîng-sîng-khu. Tsi̍t-tsiah ú-tiū ti-tu si̍t-tsāi-sī ū-kàu tsòng-kuan–ê, tse sī kā tē-bīn bōng-uán-kiànn hip-tio̍h ê tuā huān-uî iā-khong tsu-liāu tsoo-ha̍p khí-lâi ê ha̍p-sîng siòng-phìnn. Tī Ti-tu-sing-hûn (NGC 2070) lāi-té, ū uì tiong-ng siàu-liân tuā-tsit-liōng sing-thuân kiông hok-siā, hîng-tshinn-hong, tshiau-sin-sing tshiong-kik. I mā khì hŏng pian tsò R136, ē-tàng the̍h-kiong lîng-liōng hōo sing-hûn huat-kng, tiau tshut tsit-ê Ti-tu-sing-hûn. Ti-tu-sing-hûn hū-kīn, ū līng-guā tsi̍t-ê hîng-tshinn hîng-sîng-khu, lāi-té ū siàu-liân sing-thuân, hûn-si, kah khì hŏng pûn–tshut-lâi ê khí-pho-hûn. Si̍t-tsè-siōng, tsit-tiunn siòng-phìnn lāi-té ê tsiànn-pîng ē-kha, ū tsi̍t-lia̍p bo̍k-tsîng lî lán siōng-khì ê tshiau-sin-sing, SN 1987A. Tsit-tiunn hong-hù sī-tiûnn ū 2 tōo khuah, mā ē-sái kóng sī 4 lia̍p gue̍h-niû ê tuā-sè, to̍h tī lâm-hong ê Kiàm-hî-tsō hiah. M̄-koh lán nā-sī kā Ti-tu-sing-hûn khǹg khah kīn leh, pí-lūn-kóng khǹg tiàm 1500 kng-nî hn̄g ê sóo-tsāi, tsha-put-to sī lán Gîn-hô-hē La̍h-hō-tsò sing-hûn hîng-tshinn hîng-sîng-khu ê kū-lî, án-ni thinn-tíng to̍h-ē ū tsi̍t-puànn lóng-sī i.

[English] The Tarantula Zone

The Tarantula Nebula, also known as 30 Doradus, is more than a thousand light-years in diameter, a giant star forming region within nearby satellite galaxy the Large Magellanic Cloud. About 180 thousand light-years away, it’s the largest, most violent star forming region known in the whole Local Group of galaxies. The cosmic arachnid sprawls across this magnificent view, an assembly of image data from large space- and ground-based telescopes. Within the Tarantula (NGC 2070), intense radiation, stellar winds, and supernova shocks from the central young cluster of massive stars cataloged as R136 energize the nebular glow and shape the spidery filaments. Around the Tarantula are other star forming regions with young star clusters, filaments, and blown-out bubble-shaped clouds. In fact, the frame includes the site of the closest supernova in modern times, SN 1987A, at lower right. The rich field of view spans about 2 degrees or 4 full moons, in the southern constellation Dorado. But were the Tarantula Nebula closer, say 1,500 light-years distant like the Milky Way’s own star forming Orion Nebula, it would take up half the sky.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【蜘蛛星雲】Ti-tu seng-hûn/Ti-tu sing-hûn/蜘蛛星雲/the Tarantula Zone
 • 【大麥哲倫星雲】Tōa Be̍h-thiat-lûn-seng-hûn/Tuā Be̍h-thiat-lûn-sing-hûn/大麥哲倫星雲/the Large Magellanic Cloud
 • 【劍魚座 30】Kiàm-hî-chō saⁿ-cha̍p/Kiàm-hî-tsō sann-tsa̍p/劍魚座 30/30 Doradus
 • 【本星系群】Pún-seng-hē-kûn/Pún-sing-hē-kûn/本星系群/the Local Group of galaxies
 • 【恆星形成區】hêng-chhiⁿ hêng-sêng-khu/hîng-tshinn hîng-sîng-khu/恆星形成區/star forming region
 • 【輻射】hok-siā/hok-siā/輻射/radiation
 • 【獵戶座星雲】La̍h-hō͘-chō seng-hûn/La̍h-hōo-tsō sing-hûn/獵戶座星雲/Orion Nebula
 • 【恆星風】hêng-chhiⁿ-hong/hîng-tshinn-hong/恆星風/stellar wing
 • 【超新星衝擊】chhiau-sin-seng chhiong-kek/tshiau-sin-sing tshiong-kik/超新星衝擊/supernova shock
 • 【星團】seng-thoân/sing-thuân/星團/star clusters
 • 【氣波雲】khí-pho-hûn/khí-pho-hûn/氣波雲/bubble-shape
 • 【衛星星系】ūi-chhiⁿ seng-hē/uī-tshinn sing-hē/衛星星系/satellite galaxy
 • 【直徑】ti̍t-kèng/ti̍t-kèng/直徑/diameter
 • 【銀河系】Gîn-hô-hē/Gîn-hô-hē/the Milky Way Galaxy
 • 【SN 1987A】SN i̍t-kiú-pat-chhit A/SN i̍t-kiú-pat-tshit A/SN 1987A/SN 1987A
 • 【R136】R it-sam-lio̍k/R it-sam-lio̍k/R136/R136
 • 【NGC 2070】NGC jī-khòng-chhit-khòng/NGC jī-khòng-tshit-khòng/NGC 2070/NGC 2070

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:Sicily 島 ê 收冬月 明仔載 ê 圖:Tī Jezero 隕石坑 三角洲 ê 毅力號