Sicily 島 ê 收冬月

Page(/daily/2022/09/20220915.md)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Sicily 島 ê 收冬月

Tùi 北半球 ê 居民來講,九月 ê 月圓 就是收冬月。 這張 望遠鏡景色 是 9 月 9 號翕–ê。 這粒 日落光反射溫暖色調 ê 月娘就 tī 一个歷史久長 ê 庄頭 Castiglione di Sicilia ê 天頂。 收冬月 是秋分前後 ê 月圓日,這是一个傳統節日。 這當陣上重要 ê 代誌,是慶祝、講古、kah 唱歌。 根據傳說,這个名予了袂䆀。 雖罔講秋季是欲煞矣,日時 ê 時間嘛愈來愈短。 毋閣做穡人猶是會當 ùi 天色欲暗到天光進前,利用月圓時 ê 月光 來採收。

[POJ] Sicily tó ê Siu-tang-goe̍h

Tùi Pak-pòaⁿ-kiû ê ki-bîn lâi-kóng, káu-goe̍h to̍h-sī Siu-tang-goe̍h. Chit tiuⁿ bōng-oán-kiàⁿ kéng-sek sī 9 goe̍h 9 hō hip–ê. Chit-lia̍p ji̍t-lo̍h-kng hoán-siā un-loán sek-tiāu ê goe̍h-niû to̍h tī chi̍t-ê le̍k-sú kú-tn̂g ê chng-thâu Castiglione di Sicilia ê thiⁿ-téng. Siu-tang-goe̍h sī chhiu-hun ê goe̍h-îⁿ-ji̍t, che sī chi̍t-ê thoân-thóng chiat-ji̍t. Chit-tang-chūn siōng tiōng-iàu ê tāi-chì, sī khèng-chiok, kóng-kó͘, kah chhiùⁿ-koa. Kun-kù thoân-soat, chit-ê miâ hō͘ liáu bē-bái. Sui-bóng-kóng chhiu-kùi sī beh soah–ah, ji̍t-sî ê sî-kan mā lú-lâi lú-té. M̄-koh chò-si̍t-lâng iáu-sī ē-tàng ùi thiⁿ-sek beh àm kàu thiⁿ kng chìn-chêng, lī-iōng goe̍h-îⁿ sî ê goe̍h-kng lâi chhái-siu.

[KIP] Sicily tó ê Siu-tang-gue̍h

Tuì Pak-puànn-kiû ê ki-bîn lâi-kóng, káu-gue̍h to̍h-sī Siu-tang-gue̍h. Tsit tiunn bōng-uán-kiànn kíng-sik sī 9 gue̍h 9 hō hip–ê. Tsit-lia̍p ji̍t-lo̍h-kng huán-siā un-luán sik-tiāu ê gue̍h-niû to̍h tī tsi̍t-ê li̍k-sú kú-tn̂g ê tsng-thâu Castiglione di Sicilia ê thinn-tíng. Siu-tang-gue̍h sī tshiu-hun ê gue̍h-înn-ji̍t, tse sī tsi̍t-ê thuân-thóng tsiat-ji̍t. Tsit-tang-tsūn siōng tiōng-iàu ê tāi-tsì, sī khìng-tsiok, kóng-kóo, kah tshiùnn-kua. Kun-kù thuân-suat, tsit-ê miâ hōo liáu bē-bái. Sui-bóng-kóng tshiu-kuì sī beh suah–ah, ji̍t-sî ê sî-kan mā lú-lâi lú-té. M̄-koh tsò-si̍t-lâng iáu-sī ē-tàng uì thinn-sik beh àm kàu thinn kng tsìn-tsîng, lī-iōng gue̍h-înn sî ê gue̍h-kng lâi tshái-siu.

[English] Harvest Moon over Sicily

For northern hemisphere dwellers, September’s Full Moon was the Harvest Moon. Reflecting warm hues at sunset it rises over the historic town of Castiglione di Sicilia in this telephoto view from September 9. Famed in festival, story, and song, Harvest Moon is just the traditional name of the full moon nearest the autumnal equinox. According to lore the name is a fitting one. Despite the diminishing daylight hours as the growing season drew to a close, farmers could harvest crops by the light of a full moon shining on from dusk to dawn.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

  • 【收冬月】Siu-tang-goe̍h/Siu-tang-gue̍h/收穫月/Harvest Moon
  • 【北半球】pak-pòaⁿ-kiû/pak-puànn-kiû/北半球/north hemishpere
  • 【秋分】chhiu-hun/tshiu-hun/秋分/the autumnal equinox
  • 【月圓】goe̍h-îⁿ/gue̍h-înn/滿月/full moon

  1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

  2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

  3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:大蝎虎星雲 ê 雲波 明仔載 ê 圖:蜘蛛星雲區