Kah 湖做伴 ê 銀河

Page(/daily/2022/09/20220910.md)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Kah 湖做伴 ê 銀河

這个 180 度 ê 夜空全景圖,是 tī 八月 ê 寒天暗暝翕–ê。 咱 ê 銀河系 就 tī 地平線面頂,成做一个彎弓橋。 Tī 半暝左右,銀河中心會行到「天頂點」附近。 前景是清氣 ê Traful 湖,就 tī 南美洲 阿根廷 Neuquen 市遐。 黃道光 是 太陽系黃道面 面頂 ê 塗粉,去予日光反射 ê 光。 咱會當 tī 烏-mih-mà ê 所在,看著這个黃道光。 這條 tī 天頂較暗 ê 黃道光,ùi 遠方 ê 雪山山尖,迵 tùi 銀河 ê 中心去。 綴銀河 ê 彎弓橋行,一直向倒爿去,咱就會當揣著南半球 ê 恆星標誌,半人馬座 α kah 半人馬座 β。 Tī 地平線附近,反射平靜山湖、較光 ê 彼粒星,是織女星。

[POJ] Kah Ô͘ chòe-phōaⁿ ê Gîn-hô

Chit-ê 180 tō͘ ê iā-khong choân-kéng-tô͘, to̍h tī peh-goe̍h ê kôaⁿ-thiⁿ àm-mî hip–ê. Lán ê Gîn-hô-hē to̍h tī tē-pêng-sòaⁿ bīn-téng, chiâⁿ-chò chi̍t ê oan-kiong-kiô. Tī pòaⁿ-mî chó-iū, gîn-hô tiong-sim ē kiâⁿ kàu “Thian-téng-tiám” hū-kīn. Chiân-kéng sī chheng-khì ê Traful ô͘, to̍h tī Lâm-bí-chiu A-kun-têng Neuquen chhī hiah. N̂g-tō-kng sī Thài-iông-hē n̂g-tō-bīn bīn-téng ê thô͘-hún, khì hō͘ ji̍t-kng hoán-siā ê kng. Lán ē-tàng tī o͘-mih-mà ê só͘-chāi, khòaⁿ-tio̍h chit ê n̂g-tō-kng. Chit-tiâu tī thiⁿ-téng khah àm ê n̂g-tō-kng, ùi oán-hong ê soat-soaⁿ soaⁿ-chiam, thàng tùi Gîn-hô ê tiong-sim khì. Tòe Gîn-hô ê oan-kiong-kiô kiâⁿ, it-ti̍t hiòng tò-pêng khì, lán to̍h ē-tàng chhōe-tio̍h lâm-pòaⁿ-kiû ê hêng-chhiⁿ piau-chì, Poàn-jîn-má-chō α kah Poàn-jîn-má-chō β. Tī tē-pêng-sòaⁿ hū-kīn, hoán-siā pêng-chēng soaⁿ-ô͘, khah kng ê hit-lia̍p chhiⁿ, sī Chit-lú-chhiⁿ.

[KIP] Kah Ôo tsuè-phuānn ê Gîn-hô

Tsit-ê 180 tōo ê iā-khong tsuân-kíng-tôo, to̍h tī peh-gue̍h ê kuânn-thinn àm-mî hip–ê. Lán ê Gîn-hô-hē to̍h tī tē-pîng-suànn bīn-tíng, tsiânn-tsò tsi̍t ê uan-kiong-kiô. Tī puànn-mî tsó-iū, gîn-hô tiong-sim ē kiânn kàu “Thian-tíng-tiám” hū-kīn. Tsiân-kíng sī tshing-khì ê Traful ôo, to̍h tī Lâm-bí-tsiu A-kun-tîng Neuquen tshī hiah. N̂g-tō-kng sī Thài-iông-hē n̂g-tō-bīn bīn-tíng ê thôo-hún, khì hōo ji̍t-kng huán-siā ê kng. Lán ē-tàng tī oo-mih-mà ê sóo-tsāi, khuànn-tio̍h tsit ê n̂g-tō-kng. Tsit-tiâu tī thinn-tíng khah àm ê n̂g-tō-kng, uì uán-hong ê suat-suann suann-tsiam, thàng tuì Gîn-hô ê tiong-sim khì. Tuè Gîn-hô ê uan-kiong-kiô kiânn, it-ti̍t hiòng tò-pîng khì, lán to̍h ē-tàng tshuē-tio̍h lâm-puànn-kiû ê hîng-tshinn piau-tsì, Puàn-jîn-má-tsō α kah Puàn-jîn-má-tsō β. Tī tē-pîng-suànn hū-kīn, huán-siā pîng-tsīng suann-ôo, khah kng ê hit-lia̍p tshinn, sī Tsit-lú-tshinn.

[English] Galaxy by the Lake

This 180 degree panoramic night skyscape captures our Milky Way Galaxy as it arcs above the horizon on a winter’s night in August. Near midnight, the galactic center is close to the zenith with the clear waters of Lake Traful, Neuquen, Argentina, South America, planet Earth below. Zodiacal light, dust reflected sunlight along the Solar System’s ecliptic plane, is also visible in the region’s very dark night sky. The faint band of light reaches up from the distant snowy peaks toward the galaxy’s center. Follow the arc of the Milky Way to the left to find the southern hemisphere stellar beacons Alpha and Beta Centauri. Close to the horizon bright star Vega is reflected in the calm mountain lake.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【彎弓橋】oan-kiong-kiô/uan-kiong-kiô/彎弓橋/arc
 • 【銀河系】Gîn-hô-hē/Gîn-hô-hē/銀河系/Milky Way Galaxy
 • 【黃道光】n̂g-tō-kng/n̂g-tō-kng/黃道光/Zodiacal light
 • 【太陽系】Thài-iông-hē/Thài-iông-hē/太陽系/the Solar System
 • 【黃道面】n̂g-tō-bīn/n̂g-tō-bīn/黃道面/ecliptic plane
 • 【天頂點】Thian-téng-tiám/Thian-tíng-tiám/天頂/the zenith
 • 【南半球】lâm-pòaⁿ-kiû/lâm-puànn-kiû/南半球/the southern hemisphere
 • 【半人馬座 α】Poàn-jîn-má-chō Alpha/Puàn-jîn-má-tsō Alpha/半人馬座 α/Alpha Centauri
 • 【半人馬座 β】Poàn-jîn-má-chō Beta/Puàn-jîn-má-tsō Beta/半人馬座 β/Beta Centauri
 • 【織女星】Chit-lú-chhiⁿ/Tsit-lú-tshinn/織女星/Vega
 • 【阿根廷】A-kun-têng/A-kun-tîng/阿根廷/Argentina

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:星際航海家 明仔載 ê 圖:太陽系內底 ê 行星:趨角 kah 自轉