北美洲星雲 kah 鵜鶘星雲

Page(/daily/2022/09/20220908)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] 北美洲星雲 kah 鵜鶘星雲

咱地球面頂 愛好天星 ê 迷眾,看著這寡 宇宙雲 ê 外形,可能認會出 in 是啥物。 倒爿彼个去予烏暗塗粉帶閘光 ê 發射星雲,因為伊看起來親像是一个大陸 ê 形體,所以才會去予號做 北美洲星雲。 伊 tī 星表目錄內底去予編做 NGC 7000。 正爿彼个 tī 北美洲星雲東岸外口 ê 是 IC 5070。 伊看起來敢若是一隻鳥仔 ê 外形,所以 才會去予叫做 鵜鶘星雲。 這兩个不哩仔光 ê 星雲,互相 ê 距離是 1500 光年。 In 是仝一个 大型複雜 恆星形成區 ê 一部份,就 chhāi tī 另外一个較有名 ê 獵戶座星雲 ê 附近。 Tī 這个距離,視野 3 度闊差不多是 80 光年長。 這張詳細 ê 宇宙肖像 是用狹頻資料組合出來–ê。 主要是欲強調較光 ê 游離邊界 kah ùi 水素原子、酸素氣體 發出 ê 特徵光。 咱 tī 烏-mih-mà ê 所在,用雙筒千里鏡就會當看著這个星雲。 北天 ê 熱天 暗暝 有一隻天鵝 tī 天頂咧飛,彼就是天鵝座。 咱若是 ùi 東北爿看去,就會當看著天鵝座內底 上光 ê 天津四。

[POJ] pak-bí-chiu seng-hûn kah Thê-ô͘ seng-hûn

Lán Tē-kiû bīn-téng ài-hòⁿ thiⁿ-chhiⁿ ê bê-chiòng, khòaⁿ-tio̍h chit-kóa ú-tiū-hûn ê gōa-hêng, khó-lêng jīn ē chhu̍t in sī siáⁿ-mih. Tò-pêng hit-ê khì hō͘ o͘-àm thô͘-hún-tòa cha̍h-kng ê hoat-siā seng-hûn, in-ūi i khòaⁿ-khí-lâi chhiⁿ-chhiūⁿ sī chi̍t-ê tāi-lio̍k ê hêng-thé, só͘-í chiah-ē khì hō͘ hō chò Pak-bí-chiu seng-hûn. I tī seng-pió bo̍k-lo̍k lāi-té khì hō͘ pian chò NGC 7000. Chiàⁿ-pêng hit-ê tī Pak-bí-chiu seng-hûn tang-hōaⁿ gōa-kháu ê sī IC 5070. I khòaⁿ–khí-lâi ká-ná sī chi̍t-chiah chiáu-á ê gōa-hêng, só͘-í chiah-ē khì hō͘ kiò-chò Thê-ô͘-seng-hûn. Chit nn̄g-ê put-lih-á kng ê seng-hûn, hō͘-siong ê kū-lî sī 1500 kng-nî. In sī kâng chi̍t-ê tōa-hêng ho̍k-cha̍p hêng-chhiⁿ hêng-sêng-khu ê chi̍t-pō͘-hūn, to̍h chhāi tī lēng-gōa chi̍t-ê khah ū-miâ ê La̍h-hō͘-chō seng-hûn ê hū-kīn. Tī chi̍t-ê kū-lî, sī-iá 3 tō͘ khoah chha-put-to sī 80 kng-nî tn̂g. Chit tiuⁿ siông-sè ê ú-tiū siàu-siōng sī iōng e̍h-pîn chu-liāu cho͘-ha̍p chhut-lâi–ê. Chú-iàu sī beh kiông-tiāu khah kng ê iû-lî pian-kài kah ùi chúi-sò͘ goân-chú, sàng-sò͘ khì-thé hoat-chhut ê te̍k-teng-kng. Lán tī o͘-mih-mà ê só͘-chāi, iōng siang-tâng chhian-lí-kiàⁿ to̍h ē-tàng khòaⁿ-tio̍h chit-ê seng-hûn. Pak-thian ê joa̍h-thiⁿ àm-mî ū chi̍t-chiah thian-gô tī thiⁿ-téng leh poe, he to̍h-sī Thian-gô-chō. Lán nā-sī ùi tang-pak pêng khòaⁿ–khì, to̍h ē-tàng khòaⁿ-tio̍h Thian-gô-chō lāi-té siōng kng ê Thian-tin-sù.

[KIP] pak-bí-tsiu sing-hûn kah Thê-ôo sing-hûn

Lán Tē-kiû bīn-tíng ài-hònn thinn-tshinn ê bê-tsiòng, khuànn-tio̍h tsit-kuá ú-tiū-hûn ê guā-hîng, khó-lîng jīn ē tshu̍t in sī siánn-mih. Tò-pîng hit-ê khì hōo oo-àm thôo-hún-tuà tsa̍h-kng ê huat-siā sing-hûn. In-uī i khuànn-khí-lâi tshinn-tshiūnn sī tsi̍t-ê tāi-lio̍k ê hîng-thé, sóo-í tsiah-ē khì hōo hō tsò Pak-bí-tsiu sing-hûn. I tī sing-pió bo̍k-lo̍k lāi-té khì hōo pian tsò NGC 7000. Tsiànn-pîng hit-ê tī Pak-bí-tsiu sing-hûn tang-huānn guā-kháu ê sī IC 5070. I khuànn–khí-lâi ká-ná sī tsi̍t-tsiah tsiáu-á ê guā-hîng, sóo-í tsiah-ē khì hōo kiò-tsò Thê-ôo-sing-hûn. Tsit nn̄g-ê put-lih-á kng ê sing-hûn, hōo-siong ê kū-lî sī 1500 kng-nî. In sī kâng tsi̍t-ê tuā-hîng ho̍k-tsa̍p hîng-tshinn hîng-sîng-khu ê tsi̍t-pōo-hūn, to̍h tshāi tī līng-guā tsi̍t-ê khah ū-miâ ê La̍h-hōo-tsō sing-hûn ê hū-kīn. Tī tsi̍t-ê kū-lî, sī-iá 3 tōo khuah tsha-put-to sī 80 kng-nî tn̂g. Tsit tiunn siông-sè ê ú-tiū siàu-siōng sī iōng e̍h-pîn tsu-liāu tsoo-ha̍p tshut-lâi–ê. Tsú-iàu sī beh kiông-tiāu khah kng ê iû-lî pian-kài kah uì tsuí-sòo guân-tsú, sàng-sòo khì-thé huat-tshut ê ti̍k-ting-kng. Lán tī oo-mih-mà ê sóo-tsāi, iōng siang-tâng tshian-lí-kiànn to̍h ē-tàng khuànn-tio̍h tsit-ê sing-hûn. Pak-thian ê jua̍h-thinn àm-mî ū tsi̍t-tsiah thian-gô tī thinn-tíng leh pue, he to̍h-sī Thian-gô-tsō. Lán nā-sī uì tang-pak pîng khuànn–khì, to̍h ē-tàng khuànn-tio̍h Thian-gô-tsō lāi-té siōng kng ê Thian-tin-sù.

[English] North America and the Pelican

Fans of our fair planet might recognize the outlines of these cosmic clouds. On the left, bright emission outlined by dark, obscuring dust lanes seems to trace a continental shape, lending the popular name North America Nebula to the emission region cataloged as NGC 7000. To the right, just off the North America Nebula’s east coast, is IC 5070, whose avian profile suggests the Pelican Nebula. The two bright nebulae are about 1,500 light-years away, part of the same large and complex star forming region, almost as nearby as the better-known Orion Nebula. At that distance, the 3 degree wide field of view would span 80 light-years. This careful cosmic portrait uses narrowband images combined to highlight the bright ionization fronts and the characteristic glow from atomic hydrogen, and oxygen gas. These nebulae can be seen with binoculars from a dark location. Look northeast of bright star Deneb in Cygnus the Swan, soaring high in the northern summer night sky.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【北美洲星雲】Pak-bí-chiu seng-hûn/Pak-bí-tsiu sing-hûn/北美洲星雲/the North America Nebula
 • 【鵜鶘星雲】Thê-ô͘-seng-hûn/Thê-ô͘-seng-hûn/鵜鶘星雲/the Pelican Nebula
 • 【天鵝座】Thian-gô-chō/Thian-gô-tsō/天鵝座/the Cygnus
 • 【水素】chúi-sò͘/tsuí-sòo/氫/hydrogen
 • 【酸素】sàng-sò͘/sàng-sò͘/氧/oxygen
 • 【狹頻】e̍h-pîn/e̍h-pîn/窄頻/narrowband
 • 【游離邊界】iû-lî pian-kài/iû-lî pian-kài/游離界面/ionization front
 • 【恆星形成區】hêng-chhiⁿ hêng-sêng-khu/hîng-tshinn hîng-sîng-khu/恆星形成區/star forming region
 • 【天津四】Thian-tin-sù/Thian-tin-sù/天津四/the Deneb
 • 【視野】sī-iá/sī-iá/視野/field of view
 • 【特徵光】te̍k-teng-kng/ti̍k-ting-kng/特徵光/characteristic glow
 • 【獵戶座星雲】La̍h-hō͘-chō seng-hûn/La̍h-hōo-tsō sing-hûn/獵戶座星雲/the Orion Nebula
 • 【雙筒千里鏡】siang-tâng chhian-lí-kiàⁿ/siang-tâng tshian-lí-kiànn/雙筒望遠鏡/binoculars
 • 【NGC 7000】NGC chhit-chheng/NGC tshit-tshing/NGC 7000/NGC 7000
 • 【IC 5070】IC ngó͘-khòng-chhit-khóng/IC ngóo-khòng-tshit-khóng/IC 5070/IC 5070

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:Webb 太空望遠鏡翕--ê 蜘蛛星群 R136 明仔載 ê 圖:星際航海家