Webb 太空望遠鏡翕--ê 蜘蛛星群 R136

Page(/daily/2022/09/20220907.md)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Webb 太空望遠鏡翕–ê 蜘蛛星群 R136

咱附近 ê 恆星形成區中央有大質量星團,內底有一寡目前咱所知影 上大上高溫 ê 恆星。 In 就叫做 NGC 2070 星團,這寡恆星是大型 ê 蜘蛛星雲 ê 一部份。 這張相片是新 ê Webb 太空望遠鏡 ê 兩種 紅外線波段 翕–ê。 主要 ê 影像 是 tī 近紅外線波段。 這是 NGC 2070 中央 ê 星群,叫做 R136,這个光 tùi 人類 來講,敢若是有傷紅。 毋閣,你若是 kā 你 ê 滑鼠 ùi 影像面頂趨過,你就會當看著這个星團 tī 中紅外線 ê 影像,這个光是較倚 電波波段。 因為 R136 內底 上光 ê 恆星發出 ê 光有較濟攏 tī 近紅外線,所以這張相片才會看起來 遮爾出眾。 伊是 tī LMC 內底 ê 星團。 星團內底 ê 大質量恆星,會發出 粒子風 kah 高能光。 雖罔講 這寡恆星是 ùi 氣體雲做出來 ê,毋閣落尾 in 猶是會 kā 氣體雲蒸發去。 這張 Webb 翕 ê 相片 是昨昏發表–ê。 咱看會著 R136 ê 細節 kah 伊邊仔 ê 環境,這是人類以前毋捌看過–ê。 這寡細節會當幫贊人類閣較了解恆星是 按怎出世、按怎演化、kah 按怎死亡–ê

[POJ] Webb Thài-khong Bōng-oán-kiàⁿ hip–ê Ti-tu-seng-hûn R136

Lán hū-kīn ê hêng-chhiⁿ hêng-sêng-khu tiong-ng ū tōa-chit-liōng seng-thoân, lāi-té ū chi̍t-kóa bo̍k-chêng lán só͘ chai-iáⁿ siōng tōa 上 ko-un ê hêng-chhiⁿ. In to̍h kiò-chò NGC 2070 seng-thoân, chit-kóa hêng-chhiⁿ sī tōa-hêng ê Ti-tu seng-hûn ê chi̍t-pō͘-hūn. Chit-tiuⁿ siòng-phìⁿ sī sin ê Webb Thài-khong Bōng-oán-kiàⁿ ê nn̄g-chióng âng-gōa-sòaⁿ pho-tōaⁿ hip–ê. Chú-iàu ê iáⁿ-siōng sī tī kīn âng-gōa-sòaⁿ pho-tōaⁿ. Che sī NGC 2070 tiong-ng ê seng-kûn, kiò-chò R136, chit-ê kng tùi jîn-lūi lâi kóng, ká-ná sī ū siūⁿ âng. M̄-koh, lí nā-sī kā lí ê ku̍t-chhí ùi iáⁿ-siōng bīn-téng chhu kòe, lí to̍h ē-tàng khòaⁿ-tio̍h chit-ê seng-thoân tī tiong âng-gōa-sòaⁿ ê iáⁿ-siōng, chit-ê kng sī khah óa tiān-pho pho-tōaⁿ. In-ūi R136 lāi-té siōng kng ê hêng-chhiⁿ hoat–chhut–ê kng ū khah chōe lóng tī kīn âng-gōa-sòaⁿ, só͘-í chit-tiuⁿ siòng-phìⁿ chiah-ē khòaⁿ–khí-lâi chiah-nī chhut-chiòng. I sī tī LMC lāi-té ê seng-thoân. Seng-thoân lāi-té ê tōa-chit-liōng hêng-chhiⁿ, ē hoat-chhut lia̍p-chú-hong kah ko-lêng kng. Sui-bóng kóng chit-kóa hêng-chhiⁿ sī ùi khì-thé-hûn chò–chhut-lâi–ê, m̄-koh lo̍h-bóe in iáu-sī ē kā khì-thé-hûn cheng-hoat–khì. Chit tiuⁿ Webb hip ê siòng-phìⁿ sī chăng hoat-pió–ê. Lán ē-tàng khòaⁿ-tio̍h R136 ê sè-chiat kah i piⁿ-á ê khoân-kéng, che sī jîn-lūi í-chêng m̄-bat khòaⁿ–kòe–ê. Chit-kóa sè-chiat ē-tàng pang-chān jîn-lūi koh-khah liáu-kái hêng-chhiⁿ sī án-ná chhut-sì, án-ná ián-hòa, kah án-ná sí-bông–ê.

[KIP] Webb Thài-khong Bōng-uán-kiànn hip–ê Ti-tu-sing-hûn R136

Lán hū-kīn ê hîng-tshinn hîng-sîng-khu tiong-ng ū tuā-tsit-liōng sing-thuân, lāi-té ū tsi̍t-kuá bo̍k-tsîng lán sóo tsai-iánn siōng tuā 上 ko-un ê hîng-tshinn. In to̍h kiò-tsò NGC 2070 sing-thuân, tsit-kuá hîng-tshinn sī tuā-hîng ê Ti-tu sing-hûn ê tsi̍t-pōo-hūn. Tsit-tiunn siòng-phìnn sī sin ê Webb Thài-khong Bōng-uán-kiànn ê nn̄g-tsióng âng-guā-suànn pho-tuānn hip–ê. Tsú-iàu ê iánn-siōng sī tī kīn âng-guā-suànn pho-tuānn. Tse sī NGC 2070 tiong-ng ê sing-kûn, kiò-tsò R136, tsit-ê kng tuì jîn-luī lâi kóng, ká-ná sī ū siūnn âng. M̄-koh, lí nā-sī kā lí ê ku̍t-tshí uì iánn-siōng bīn-tíng tshu kuè, lí to̍h ē-tàng khuànn-tio̍h tsit-ê sing-thuân tī tiong âng-guā-suànn ê iánn-siōng, tsit-ê kng sī khah uá tiān-pho pho-tuānn. In-uī R136 lāi-té siōng kng ê hîng-tshinn huat–tshut–ê kng ū khah tsuē lóng tī kīn âng-guā-suànn, sóo-í tsit-tiunn siòng-phìnn tsiah-ē khuànn–khí-lâi tsiah-nī tshut-tsiòng. I sī tī LMC lāi-té ê sing-thuân. Sing-thuân lāi-té ê tuā-tsit-liōng hîng-tshinn, ē huat-tshut lia̍p-tsú-hong kah ko-lîng kng. Sui-bóng kóng tsit-kuá hîng-tshinn sī uì khì-thé-hûn tsò–tshut-lâi–ê, m̄-koh lo̍h-bué in iáu-sī ē kā khì-thé-hûn tsing-huat–khì. Tsit tiunn Webb hip ê siòng-phìnn sī chăng huat-pió–ê. Lán ē-tàng khuànn-tio̍h R136 ê sè-tsiat kah i pinn-á ê khuân-kíng, tse sī jîn-luī í-tsîng m̄-bat khuànn–kuè–ê. Tsit-kuá sè-tsiat ē-tàng pang-tsān jîn-luī koh-khah liáu-kái hîng-tshinn sī án-ná tshut-sì, án-ná ián-huà, kah án-ná sí-bông–ê.

[English] Tarantula Stars R136 from Webb

Near the center of a nearby star-forming region lies a massive cluster containing some of the largest and hottest stars known. Collectively known as star cluster NGC 2070, these stars are part of the vast Tarantula Nebula and were captured in two kinds of infrared light by the new Webb Space Telescope. The main image shows the group of stars at NGC 2070’s center – known as R136 – in near-infrared, light just a bit too red for humans to see. In contrast, the rollover image captures the cluster center in mid-infrared light, light closer to radio waves. Since R136’s brightest stars emit more of their light in the near infrared, they are much more prominent on that image. This LMC cluster’s massive stars emit particle winds and energetic light that are evaporating the gas cloud from which they formed. The Webb images, released yesterday, shows details of R136 and its surroundings that have never been seen before, details that are helping humanity to better understanding of how all stars are born, evolve and die.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

  • 【蜘蛛星雲】Ti-tu-seng-hûn/Ti-tu-sing-hûn/蜘蛛星雲/Tarantula Nebula
  • 【蜘蛛星群】Ti-tu seng-kûn/Ti-tu sing-kûn/蜘蛛星群/Tarantula Stars
  • 【恆星形成區】hêng-chhiⁿ hêng-sêng-khu/hîng-tshinn hîng-sîng-khu/恆星形成區/star forming region
  • 【粒子風】lia̍p-chú-hong/lia̍p-tsú-hong/粒子風/particle winds
  • 【LMC】LMC/LMC/大麥哲倫星系/Large Magellanic Cloud (LMC)
  • 【R136】R it-sam-lio̍k/R it-sam-lio̍k/R136/R136
  • 【NGC 2070】NGC jī-khòng chhit-khóng/NGC jī-khòng chhit-khóng/NGC 2070/NGC 2070

  1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

  2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

  3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:中國天頂 ê 虹彩頭巾雲 明仔載 ê 圖:北美洲星雲 kah 鵜鶘星雲