Webb 太空望遠鏡 翕--ê 龍骨座絕壁

Page(/daily/2022/09/20220905)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Webb 太空望遠鏡 翕–ê 龍骨座絕壁

這个絕壁是恆星創造出來–ê。 尤其這个 ùi 開放星團 NGC 3324 內底 ê 恆星吹出來 ê 破壞性恆星風 kah 高能光,會 kā 龍骨座星雲 北爿 內底 烏暗星際塗粉雲山 ê 一部份 侵蝕去。 這張遮爾清楚 ê 相片 是最近 James Webb 太空望遠鏡 翕–ê,伊是目前為止 發射 到太空 ê 上大台天文望遠鏡。 咱會當看著相片頂懸有幾若粒恆星。 Webb ê 大塊鏡 kah 伊 tī 紅外線波段 會當穿透塗粉 ê 能力,予伊有法度翕著 塗粉迷人 ê 細節、藏 tī 塗粉內底 ê 幾若百粒星、kah 一寡 遠方 ê 星系。 Tī 龍骨座內底有 khih-khih ê 絕壁這部份 就叫做 Gabriela Mistral 星雲。 因為咱若是 ùi 另外一个方向看,伊看起來就親像是一个 有名 ê 智利詩人 ê 面。 這个星雲絕壁 tī 7600 光年 遠 ê 所在,就 tī 龍骨座 ê 方向遐。

[POJ] Webb Thài-khong Bōng-oán-kiàⁿ hip–ê Lêng-kut-chō choa̍t-piah

Chit ê choa̍t-piah sī hêng-chhiⁿ chhòng-chō chhut-lâi–ê. Iû-kî chit-ê ùi khai-hòng-seng-thoân NGC 3324 lāi-té ê hêng-chhiⁿ chhoe–chhut-lâi ê phò-hoāi-sèng hêng-chhiⁿ-hong kah ko-lêng kng, ē kā Lêng-kut-chō seng-hûn pak-pêng lāi-té o͘-àm seng-chè thô͘-hún hûn-soaⁿ ê chi̍t-pō͘-hūn chhim-sit khì. Chit-tiuⁿ chiah-nī chheng-chhó͘ ê siòng-phìⁿ sī chòe-kīn James Webb Thài-khong Bōng-oán-kiàⁿ hip–ê, i sī bo̍k-chêng ûi-chí hoat-siā kàu thài-khong ê siōng tōa-tāi thian-bûn bōng-oán-kiàⁿ. Lán ē-tàng khòaⁿ-tio̍h siòng-phìⁿ téng-koân ū kúi-ā lia̍p hêng-chhiⁿ. Webb ê tōa tè kiàⁿ kah i tī âng-gōa-sòaⁿ pho-tōaⁿ ē-tàng chhoan-thàu thô͘-hún ê lêng-le̍k, hō͘ i ū-hoat-tō͘ hip-tio̍h thô͘-hún bê-lâng ê sè-chiat, chhàng tī thô͘-hún lāi-té ê kúi-ā pah lia̍p chhiⁿ, kah chi̍t-kóa oán-hong ê seng-hē. Tī Lêng-kut-chō lāi-té ū khih-khih ê choa̍t-piah, chit pō͘-hūn to̍h kiò-chò Gabriela Mistral seng-hûn. In-ūi lán nā-sī ùi lēng-gōa chi̍t-ê hong-hiòng khòaⁿ, i khòaⁿ–khí-lâi to̍h chhin-chhiūⁿ sī chi̍t-ê ū-miâ ê Tì-lī si-jîn ê bīn. Chit-ê seng-hûn choa̍t-piah tī 7600 kng-nî hn̄g ê só͘-chāi, to̍h tī Lêng-kut-chō ê hong-hiòng hiah.

[KIP] Webb Thài-khong Bōng-uán-kiànn hip–ê Lîng-kut-tsō tsua̍t-piah

Tsit ê tsua̍t-piah sī hîng-tshinn tshòng-tsō tshut-lâi–ê. Iû-kî tsit-ê uì khai-hòng-sing-thuân NGC 3324 lāi-té ê hîng-tshinn tshue–tshut-lâi ê phò-huāi-sìng hîng-tshinn-hong kah ko-lîng kng, ē kā Lîng-kut-tsō sing-hûn pak-pîng lāi-té oo-àm sing-tsè thôo-hún hûn-suann ê tsi̍t-pōo-hūn tshim-sit khì. Tsit-tiunn tsiah-nī tshing-tshóo ê siòng-phìnn sī tsuè-kīn James Webb Thài-khong Bōng-uán-kiànn hip–ê, i sī bo̍k-tsîng uî-tsí huat-siā kàu thài-khong ê siōng tuā-tāi thian-bûn bōng-uán-kiànn. Lán ē-tàng khuànn-tio̍h siòng-phìnn tíng-kuân ū kuí-ā lia̍p hîng-tshinn. Webb ê tuā tè kiànn kah i tī âng-guā-suànn pho-tuānn ē-tàng tshuan-thàu thôo-hún ê lîng-li̍k, hōo i ū-huat-tōo hip-tio̍h thôo-hún bê-lâng ê sè-tsiat, tshàng tī thôo-hún lāi-té ê kuí-ā pah lia̍p tshinn, kah tsi̍t-kuá uán-hong ê sing-hē. Tī Lîng-kut-tsō lāi-té ū khih-khih ê tsua̍t-piah, tsit pōo-hūn to̍h kiò-tsò Gabriela Mistral sing-hûn. In-uī lán nā-sī uì līng-guā tsi̍t-ê hong-hiòng khuànn, i khuànn–khí-lâi to̍h tshin-tshiūnn sī tsi̍t-ê ū-miâ ê Tì-lī si-jîn ê bīn. Tsit-ê sing-hûn tsua̍t-piah tī 7600 kng-nî hn̄g ê sóo-tsāi, to̍h tī Lîng-kut-tsō ê hong-hiòng hiah.

[English] Carina Cliffs from the Webb Space Telescope

Stars created these cliffs. Specifically, the destructive winds and energetic light from the stars in the open cluster NGC 3324 eroded away part of a mountain of dark interstellar dust in the northern part of the Carina Nebula. Several of these stars are visible toward the top of this highly detailed image taken recently by the James Webb Space Telescope, the largest astronomical telescope ever launched. Webb’s large mirror and ability to see dust-piercing infrared light has enabled it to capture fascinating details in the dust, hundreds of previously hidden stars, and even some galaxies far in the distance. The featured jagged cliffs occur in part of Carina known as the Gabriela Mistral Nebula – because when viewed in another orientation, they appear similar to the facial profile of the famous Chilean poet. These nebular cliffs occur about 7,600 light years away toward the southern constellation of Carina.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【船底座星雲】Chûn-té-chō seng-hûn/Tsûn-té-tsō sing-hûn/船底座星雲/Carina Nebula
 • 【龍骨座星雲】Lêng-kut-chō seng-hûn/Lîng-kut-tsō sing-hûn/船底座星雲/Carina Nebula
 • 【James Webb 太空望遠鏡】James Webb Thài-khong Bōng-oán-kiàⁿ/James Webb Thài-khong Bōng-uán-kiànn/詹姆斯韋伯太空望遠鏡/James Webb Space Telescope
 • 【開放星團】khai-hòng-seng-thoân/khai-hòng-sing-thuân/開放星團/open cluster
 • 【Gabriela Mistral 星雲】Gabriela Mistral seng-hûn/Gabriela Mistral sing-hûn/加夫列拉.米斯特拉爾星雲/Gabriela Mistral Nebula
 • 【恆星風】hêng-chhiⁿ-hong/hîng-tshinn-hong/恆星風/stellar wind
 • 【龍骨座】Lêng-kut-chō/Lîng-kut-tsō/船底座/constellation of Carina
 • 【NGC 3324】NGC sam-sam-jī-sù/NGC sam-sam-jī-sù/NGC 3324/NGC 3324

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:Oregon 海岸 kah 夜空 ê 光 明仔載 ê 圖:中國天頂 ê 虹彩頭巾雲