Oregon 海岸 kah 夜空 ê 光

Page(/daily/2022/09/20220904.md)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Oregon 海岸 kah 夜空 ê 光

愛看著發藍光 ê 沙,是愛經過足濟過程。 這款 kā 海湧照予光 ê 藍光,是 生物發 ê 光。 這个超現實主義 ê 景色,是 2018 年中 tī 美國 Oregon ê Meyer’s Creek 海岸 翕–ê。 前景 ê 海岸有 足濟火山,薄薄 ê 雲霧 kā 地平線 ê 光散射去。 Tī 倒爿地平線放射出來 ê 光線,是 Oregon 海岸 高速公路 (US 101) 面頂咧走 ê 車 ê 車燈。 正爿地平線發出 ê 柑仔色光,是漁船 ê 電火。 咱閣看會著遙遠夜空 ê 銀河系 光帶,ùi 烏色岩石後壁沓沓仔 peh 起來。 這張是 kā 16 張影像疊做伙 ê 相片,這是為著欲 降低 雜訊,予 背景 ê 銀河 較清楚咧。

[POJ] Oregon Hái-hōaⁿ kah iā-khong ê kng

Ài khòaⁿ-tio̍h hoat nâ-kng ê soa, sī ài kéng-kòe chiok-chōe kòe-têng. Chit-khoán kā hái-éng chiò hō͘ kng ê nâ-kng, sī seng-bu̍t hoat ê kng. Chit-ê chhiau-hiān-si̍t chú-gī ê kéng-sek, sī 2018 nî tiong tī Bí-kok Oregon ê Meyer’s Creek hái-hōaⁿ hip–ê. Chiân-kéng ê hái-hōaⁿ ū chiok-chōe hóe-soaⁿ, po̍h-po̍h ê hûn-bū kā tē-pêng-sòaⁿ ê kng sàn-siā khì. Tī tò-pêng tē-pêng-sòaⁿ hòng-siā chhut-lâi ê kng-sòaⁿ, sī Oregon hái-hōaⁿ ko-sok-kong-lō͘ (US 101) bīn-téng leh cháu ê chhia ê chhia-teng. Chiàⁿ-pêng tē-pêng-sòaⁿ hoat-chhut ê kam-á-sek kng, sī hî-chûn ê tiān-hóe. Lán koh khòaⁿ-ē-tio̍h iâu-oán iā-khong ê Gîn-hô-hē kng-tòa, ùi o͘-sek giâm-chio̍h āu-piah tau̍h-tau̍h-á peh-khí-lâi. Chit-tiuⁿ sī kā 16 tiuⁿ iáⁿ-siōng tha̍h chò-hóe ê siòng-phìⁿ, che sī ūi-tio̍h beh kàng-kē cha̍p-sìn, hō͘ pōe-kéng ê Gîn-hô khah chheng-chhó͘ leh.

[KIP] Oregon Hái-huānn kah iā-khong ê kng

Ài khuànn-tio̍h huat nâ-kng ê sua, sī ài kíng-kuè tsiok-tsuē kuè-tîng. Tsit-khuán kā hái-íng tsiò hōo kng ê nâ-kng, sī sing-bu̍t huat ê kng. Tsit-ê tshiau-hiān-si̍t tsú-gī ê kíng-sik, sī 2018 nî tiong tī Bí-kok Oregon ê Meyer’s Creek hái-huānn hip–ê. Tsiân-kíng ê hái-huānn ū tsiok-tsuē hué-suann, po̍h-po̍h ê hûn-bū kā tē-pîng-suànn ê kng sàn-siā khì. Tī tò-pîng tē-pîng-suànn hòng-siā tshut-lâi ê kng-suànn, sī Oregon hái-huānn ko-sok-kong-lōo (US 101) bīn-tíng leh tsáu ê tshia ê tshia-ting. Tsiànn-pîng tē-pîng-suànn huat-tshut ê kam-á-sik kng, sī hî-tsûn ê tiān-hué. Lán koh khuànn-ē-tio̍h iâu-uán iā-khong ê Gîn-hô-hē kng-tuà, uì oo-sik giâm-tsio̍h āu-piah ta̍uh-ta̍uh-á peh-khí-lâi. Tsit-tiunn sī kā 16 tiunn iánn-siōng tha̍h tsò-hué ê siòng-phìnn, tse sī uī-tio̍h beh kàng-kē tsa̍p-sìn, hōo puē-kíng ê Gîn-hô khah tshing-tshóo leh.

[English] Sea and Sky Glows over the Oregon Coast

Every step caused the sand to light up blue. That glow was bioluminescence – a blue radiance that also lights the surf in this surreal scene captured in mid-2018 at Meyer’s Creek Beach in Oregon, USA. Volcanic stacks dot the foreground sea, while a thin fog layer scatters light on the horizon. The rays of light spreading from the left horizon were created by car headlights on the Oregon Coast Highway (US 101), while the orange light on the right horizon emanates from a fishing boat. Visible far in the distance is the band of our Milky Way Galaxy, appearing to rise from a dark rocky outcrop. Sixteen images were added together to bring up the background Milky Way and to reduce noise.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

  • 【銀河系】Gîn-hô-hē/Gîn-hô-hē/銀河系/Milky Way Galaxy
  • 【地平線】tē-pêng-sòaⁿ/tē-pîng-suànn/地平線/horizon
  • 【散射】sàn-siā/sàn-siā/散射/scatter
  • 【US 101】US it-khòng-it/US it-khòng-it/US 101/US 101

  1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

  2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

  3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:太陽, 月球, kah 國際太空站 明仔載 ê 圖:Webb 太空望遠鏡 翕--ê 龍骨座絕壁