M51:渦輪星系

Page(/daily/2022/09/20220902)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] M51:渦輪星系

揣著北斗星 了後,綴這个北斗 ê 湯匙仔柄揣出去,離湯匙仔上遠 ê 所在,你會當揣著上尾彼粒較光 ê 星。 了後,kā 你 ê 望遠鏡小可仔徙 tùi 西南爿,你就會當看著這个雙雙對對 ê 交互作用星系,伊就是 Charles Messier 目錄內底 第 51 个天體。 伊可能是 原始 ê 捲螺仔星雲。 這个大星系有完美 ê 捲螺仔結構,伊嘛去予編做 NGC 5194。 咱會當清楚看著伊 ê 捲螺仔手骨 kah 塗粉帶,ùi 伊 ê 星系伴,倒爿 ê NGC 5195,面頭前掃過。 這組星系互相 ê 距離差不多是 3100 萬光年遠,in 就 chhāi tī 一个較細的星座,獵犬座 ê 邊界。 咱若是用望遠鏡直接看,M51 看起來是霧霧閣暗暗。 毋閣 這个遮爾顯目 ê 深空影像,予咱看著交互星系 ê 細節,包括色彩 ê 變化 kah 潮汐屑仔。 這張是用 90 點鐘 ê 狹頻資料疊出來 ê 影像。 咱會當看著 M51 系統 內底,離子化 ê 紅色水素氣體 組成 ê 大型發光雲。

[POJ] M51: O-lûn-seng-hē

Chhōe-tio̍h Pak-táu-chhiⁿ liáu-āu, tòe chit-ê Pak-táu ê thng-sî-á-pèⁿ chhōe–chhut-khì, lî thng-sî-á siōng hn̄g ê só͘-chāi, lí ē-tàng chhōe-tio̍h siōng bóe hit-lia̍p khah kng ê chhiⁿ. Liáu-āu, kā lí ê bōng-oán-kiàⁿ sió-khóa-á sóa tùi se-lâm-pêng, lí to̍h ē-tàng khòaⁿ-tio̍h chit-ê siang-siang-tùi-tùi ê kāu-hō͘-chok-iōng seng-hē, i to̍h sī Charles Messier bo̍k-lo̍k lāi-té tē51 ê thian-thé. I khó-lêng sī goân-sú ê kńg-lê-á seng-hûn. Chit-ê tōa seng-hē ū oân-bí ê kńg-lê-á kiat-kò͘, i mā khì hō͘ pian chò NGC 5194. Lán ē-tàng chheng-chhó͘ khòaⁿ-tio̍h i ê kńg-lê-á chhiú-kut kah thô͘-hún-tòa, ùi i ê seng-hē-phōaⁿ, tò-pêng ê NGC 5195, bīn-thâu-chêng sàu kòe. chi̍t-cho͘ seng-hē hō͘-siong ê kū-lî chha-put-to sī 3100 bān kng-nî hn̄g, in to̍h chhāi tī chi̍t-ê khah sè ê seng-chō, La̍h-khián-chō ê pian-kài. Lán nā-sī iōng bōng-oán-kiàⁿ ti̍t-chiap khòaⁿ, M51 khòaⁿ–khí-lâi sī bū-bū koh àm-àm. M̄-koh chit-ê chiah-nī hiáⁿ-ba̍k ê chhim-khong iáⁿ-siōng, hō͘ lán khòaⁿ-tio̍h kāu-hō͘-seng-hē ê sè-chiat, pau-koat sek-chhái ê piàn-hòa kah tiâu-se̍k sap-á. Chit-tiuⁿ sī iōng 90 tiám-cheng ê e̍h-pîn chu-liāu tha̍h chhut-lâi ê iáⁿ-siōng. Lán ē-tàng khòaⁿ-tio̍h M51 hē-thóng lāi-té, lî-chú-hòa ê âng-sek chúi-sò͘ khì-thé cho͘-sêng ê tōa-hêng hoat-kng-hûn.

[KIP] M̂1: O-lûn-sing-hē

Tshuē-tio̍h Pak-táu-tshinn liáu-āu, tuè tsit-ê Pak-táu ê thng-sî-á-pènn tshuē–tshut-khì, lî thng-sî-á siōng hn̄g ê sóo-tsāi, lí ē-tàng tshuē-tio̍h siōng bué hit-lia̍p khah kng ê tshinn. Liáu-āu, kā lí ê bōng-uán-kiànn sió-khuá-á suá tuì se-lâm-pîng, lí to̍h ē-tàng khuànn-tio̍h tsit-ê siang-siang-tuì-tuì ê kāu-hōo-tsok-iōng sing-hē, i to̍h sī Charles Messier bo̍k-lo̍k lāi-té tē51 ê thian-thé. I khó-lîng sī guân-sú ê kńg-lê-á sing-hûn. Tsit-ê tuā sing-hē ū uân-bí ê kńg-lê-á kiat-kòo, i mā khì hōo pian tsò NGC 5194. Lán ē-tàng tshing-tshóo khuànn-tio̍h i ê kńg-lê-á tshiú-kut kah thôo-hún-tuà, uì i ê sing-hē-phuānn, tò-pîng ê NGC 5195, bīn-thâu-tsîng sàu kuè. tsi̍t-tsoo sing-hē hōo-siong ê kū-lî tsha-put-to sī 3100 bān kng-nî hn̄g, in to̍h tshāi tī tsi̍t-ê khah sè ê sing-tsō, La̍h-khián-tsō ê pian-kài. Lán nā-sī iōng bōng-uán-kiànn ti̍t-tsiap khuànn, M̂1 khuànn–khí-lâi sī bū-bū koh àm-àm. M̄-koh tsit-ê tsiah-nī hiánn-ba̍k ê tshim-khong iánn-siōng, hōo lán khuànn-tio̍h kāu-hōo-sing-hē ê sè-tsiat, pau-kuat sik-tshái ê piàn-huà kah tiâu-si̍k sap-á. Tsit-tiunn sī iōng 90 tiám-tsing ê e̍h-pîn tsu-liāu tha̍h tshut-lâi ê iánn-siōng. Lán ē-tàng khuànn-tio̍h M̂1 hē-thóng lāi-té, lî-tsú-huà ê âng-sik tsuí-sòo khì-thé tsoo-sîng ê tuā-hîng huat-kng-hûn.

[English] M51: The Whirlpool Galaxy

Find the Big Dipper and follow the handle away from the dipper’s bowl until you get to the last bright star. Then, just slide your telescope a little south and west and you’ll come upon this stunning pair of interacting galaxies, the 51st entry in Charles Messier’s famous catalog. Perhaps the original spiral nebula, the large galaxy with well defined spiral structure is also cataloged as NGC 5194. Its spiral arms and dust lanes clearly sweep in front of its companion galaxy (left), NGC 5195. The pair are about 31 million light-years distant and officially lie within the angular boundaries of the small constellation Canes Venatici. In direct telescopic views, M51 looks faint and fuzzy to the eye. But this remarkably deep image shows off details of the interacting galaxy’s striking colors and galactic tidal debris. The image includes nearly 90 hours of narrowband data that also reveals a vast glowing cloud of reddish ionized hydrogen gas discovered in the M51 system.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【渦輪星系】O-lûn-seng-hē/O-lûn-sing-hē/渦狀星系/the Whirlpool Galaxy
 • 【交互作用星系】kau-hō͘-chok-iōng seng-hē/kau-hōo-tsok-iōng sing-hē/交互作用星系/interacting galaxies
 • 【北斗星】Pak-táu-chhiⁿ/Pak-táu-tshinn/北斗七星/Big Dipper
 • 【捲螺仔星雲】kńg-lê-á seng-hûn/kńg-lê-á-sing-hûn/螺旋星雲/spiral nebula
 • 【捲螺仔手骨】kńg-lê-á chhiú-kut/kńg-lê-á tshiú-kut/螺旋手臂、懸臂/spiral arm
 • 【塗粉帶】thô͘-hún-tòa/thôo-hún-tuà/灰塵帶/dust lane
 • 【星系伴】seng-hē-phōaⁿ/sing-hē-phuānn/伴星系/companion galaxy
 • 【獵犬座】La̍h-khián-chō/La̍h-khián-tsō/獵犬座/Canes Venatici
 • 【潮汐屑仔】tiâu-se̍k sap-á/tiâu-si̍k sap-á/潮汐碎片/tidal debris
 • 【水素】chúi-sò͘/tsuí-sòo/氫/hydrogen
 • 【狹頻】e̍h-pîn/e̍h-pîn/窄頻/narrowband
 • 【M51】M gō͘-cha̍p-it/M gōo-tsa̍p-it/M51/M51
 • 【NGC 5195】NGC ngó͘-it-kiú-ngó͘/NGC ngóo-it-kiú-ngóo/NGC 5195/NGC 5195
 • 【NGC 5194】NGC ngó͘-it-kiú-sù/NGC ngóo-it-kiú-sù/NGC 5194/NGC 5194

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:鬱金香星雲 kah 天鵝座 X-1 明仔載 ê 圖:太陽, 月球, kah 國際太空站