Webb 太空望遠鏡 翕--ê 木星

Page(/daily/2022/08/20220830.md)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Webb 太空望遠鏡 翕–ê 木星

這張木星 ê 新相片當咧發光。 這是新 ê James Webb 太空望遠鏡 (Webb) 翕 ê 高解析度 紅外線 木星 影像。 咱會當看著咱進前毋知 ê 部份,比論講 浮懸較光 ê 雲(嘛包括 大紅斑)kah chhāi 低較暗 ê 雲 有啥物無仝。 這張 Webb 影像 嘛會當清楚看著 木星 ê 塗粉環南北極較光 ê 極光,閣有木星 ê 衛星,木衛五 Amalthea kah 木衛十五 Adrastea。 有大火山 ê 木衛一 Io,伊頂懸 ê 帶電粒子 ùi 磁場漏仔送到 木星 ê 南極,就變做 咱看著 ê 極光。 有一寡天體是遮爾光,予光 tī Webb ê 光學系統 附近出現 繞射效應,產生 光巡。 Webb 是 tī 地球邊仔 踅太陽咧行 ê 太空望遠鏡。 伊 ê 鏡是超過 6 公尺闊,是 目前為止 發射出去 ê 天文望遠鏡內底上大–ê,是 Hubble 收集光線能力 ê 15 倍大

[POJ] Webb Thài-khong-bōng-oán-kiàⁿ hip–ê Bo̍k-chhiⁿ

Chit-tiuⁿ Bo̍k-chhiⁿ ê sin siòng-phìⁿ tng-leh hoat-kng. Che sī sin ê James Webb Thài-khong-bōng-oán-kiàⁿ (Webb) hip–ê ko kái-sek-tō͘ âng-gōa-sòaⁿ Bo̍k-chhiⁿ iáⁿ-siōng. Lán ē-tàng khòaⁿ-tio̍h lán chìn-chêng m̄-chai ê pō͘-hūn, pí-lūn-kóng phû koân khah kng ê hûn (mā pau-koat Tōa-âng-pan) kah chhāi kē khah àm ê hûn ū siáⁿ-mih bô-kâng. Chit tiuⁿ Webb iáⁿ-siōng mā ē-tàng chheng-chhó͘ khòaⁿ-tio̍h Bo̍k-chhiⁿ ê thô͘-hún-khoân, lâm-pak-ke̍k khah kng ê ke̍k-kng, koh-ū Bo̍k-chhiⁿ ê ūi-chhiⁿ, Bo̍k-ūi gō͘ Amalthea kah Bo̍k-ūi cha̍p-gō͘ Adrastea. Ū tōa hóe-soaⁿ ê Bo̍k-ūi it Io, i téng-koân ê tài-tiān lia̍p-chú ùi chû-tiûⁿ lāu-á sàng kàu Bo̍k-chhiⁿ ê lâm-ke̍k, to̍h piàn-chò lán khòaⁿ-tio̍h ê ke̍k-kng. Ū chi̍t-kóa thian-thé sī chiah-nī kng, hō͘ kng tī Webb ê kng-ha̍k hē-thóng hū-kīn chhut-hiān jiàu-siā hāu-èng, sán-seng kng-sûn. Webb sī tī Tē-kiû piⁿ-á se̍h Thài-iông leh kiâⁿ ê Thài-khong-bōng-oán-kiàⁿ. I ê kiàⁿ sī chhiau-kòe 6 kong-chhioh khoah, sī bo̍k-chêng ûi-chí hoat-siā–chhut-khì ê thian-bûn-bōng-oán-kiàⁿ lāi-té siōng tōa–ê, sī Hubble siu-chi̍p kng-sòaⁿ lêng-le̍k ê 15 pōe tōa.

[KIP] Webb Thài-khong-bōng-uán-kiànn hip–ê Bo̍k-tshinn

Tsit-tiunn Bo̍k-tshinn ê sin siòng-phìnn tng-leh huat-kng. Tse sī sin ê James Webb Thài-khong-bōng-uán-kiànn (Webb) hip–ê ko kái-sik-tōo âng-guā-suànn Bo̍k-tshinn iánn-siōng. Lán ē-tàng khuànn-tio̍h lán tsìn-tsîng m̄-tsai ê pōo-hūn, pí-lūn-kóng phû kuân khah kng ê hûn (mā pau-kuat Tuā-âng-pan) kah tshāi kē khah àm ê hûn ū siánn-mih bô-kâng. Tsit tiunn Webb iánn-siōng mā ē-tàng tshing-tshóo khuànn-tio̍h Bo̍k-tshinn ê thôo-hún-khuân, lâm-pak-ki̍k khah kng ê ki̍k-kng, koh-ū Bo̍k-tshinn ê uī-tshinn, Bo̍k-uī gōo Amalthea kah Bo̍k-uī tsa̍p-gōo Adrastea. Ū tuā hué-suann ê Bo̍k-uī it Io, i tíng-kuân ê tài-tiān lia̍p-tsú uì tsû-tiûnn lāu-á sàng kàu Bo̍k-tshinn ê lâm-ki̍k, to̍h piàn-tsò lán khuànn-tio̍h ê ki̍k-kng. Ū tsi̍t-kuá thian-thé sī tsiah-nī kng, hōo kng tī Webb ê kng-ha̍k hē-thóng hū-kīn tshut-hiān jiàu-siā hāu-ìng, sán-sing kng-sûn. Webb sī tī Tē-kiû pinn-á se̍h Thài-iông leh kiânn ê Thài-khong-bōng-uán-kiànn. I ê kiànn sī tshiau-kuè 6 kong-tshioh khuah, sī bo̍k-tsîng uî-tsí huat-siā–tshut-khì ê thian-bûn-bōng-uán-kiànn lāi-té siōng tuā–ê, sī Hubble siu-tsi̍p kng-suànn lîng-li̍k ê 15 puē tuā.

[English] Jupiter from the Webb Space Telescope

This new view of Jupiter is illuminating. High-resolution infrared images of Jupiter from the new James Webb Space Telescope (Webb) reveal, for example, previously unknown differences between high-floating bright clouds – including the Great Red Spot – and low-lying dark clouds. Also clearly visible in the featured Webb image are Jupiter’s dust ring, bright auroras at the poles, and Jupiter’s moons Amalthea and Adrastea. Large volcanic moon Io’s magnetic funneling of charged particles onto Jupiter is also visible in the southern aurora. Some objects are so bright that light noticeably diffracts around Webb’s optics creating streaks. Webb, which orbits the Sun near the Earth, has a mirror over 6 meters across making it the largest astronomical telescope ever launched – with 15 times more light-collecting area than Hubble.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

  • 【木星】Bo̍k-chhiⁿ/Bo̍k-tshinn/木星/Jupiter
  • 【Webb 太空望遠鏡】Webb Thài-khong-bōng-oán-kiàⁿ/Webb Thài-khong-bōng-uán-kiànn/韋伯太空望遠鏡/the Webb Space Telescope
  • 【南極極光】lâm-ke̍k ke̍k-kng/lâm-ki̍k ki̍k-kng/南極極光/southern auroras
  • 【木衛五 Amalthea】Bo̍k-uī gō͘ Amalthea/Bo̍k-uī gōo Amalthea/木衛五阿馬爾塞/Amalthea
  • 【木衛十五 Adrastea】Bo̍k-ūi cha̍p-gō͘ Adrastea/Bo̍k-uī tsa̍p-gōo Adrastea/木衛十五阿德剌斯忒亞/Adrastea
  • 【木衛一 Io】Bo̍k-ūi it Io/Bo̍k-uī-it Io/木衛一埃歐/Io
  • 【大紅斑】Tōa-âng-pan/Tuā-âng-pan/大紅斑/Great Red Spot

  1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

  2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

  3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:Kā 恆星提掉 ê 馬頭星雲區 明仔載 ê 圖:火星 ê Siccar 角