Kā 恆星提掉 ê 馬頭星雲區

Page(/daily/2022/08/20220829)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Kā 恆星提掉 ê 馬頭星雲區

Tī 獵戶座內底彼个有名 ê 馬頭星雲,毋是孤單–ê。 較深 ê 感光影像 kā 咱講,相片正爿中央這个咱熟似 ê 烏暗區,是吸收 塗粉 kah 發光氣體 大型複合體 ê 一部份。 這張 壯觀 ê 相片 kā 咱詳細介紹這个錯綜複雜 ê 宇宙壁毯。 這內底 ê 氣體 雲絲,是 恆星風 kah 古早時代 ê 超新星 創作、雕出來–ê。 馬頭星雲 ê 倒爿彼个柑仔色–ê,就是 火舌星雲。 為著欲強調塗粉 kah 氣體,大部份 ê 恆星 已經用 數位方式 kā 徙走矣。 毋閣猶是有留一寡仔,親像是火舌星雲頂懸 ê 參宿一。 伊是 獵戶座皮帶,就是排規排 ê 彼三粒星內底,上正爿彼粒。 馬頭星雲 就 chhāi tī 獵戶座 ê 方向遐,離咱有 1500 光年 遠。

[POJ] Kā Hêng-chhiⁿ the̍h-tiāu ê Bé-thâu-seng-hûn-khu

Tī La̍h-hō͘-chō lāi-té hit-ê ū-miâ ê Bé-thâu-seng-hûn, m̄-sī ko͘-toaⁿ–ê. Khah chhim ê kám-kng iáⁿ-siōng kā lán kóng, siòng-phìⁿ chiàⁿ-pêng tiong-ng chit-ê lán se̍k-sāi ê o͘-àm-khu, sī khip-siu thô͘-hún kah hoat-kng khì-thé tōa-hêng ho̍k-ha̍p-thé ê chi̍t-pō͘-hūn. Chit-tiuⁿ chòng-koan ê siòng-phìⁿ kā lán siông-sè kài-siāu chit ê chhò-chong-ho̍k-cha̍p ê ú-tiū piah-thán. Chit lāi-té ê khì-thé hûn-si, sī hêng-chhiⁿ-hong kah kó͘-chá sî-tāi ê chhiau-sin-seng chhòng-chok, tiau–chhut-lâi–ê. Bé-thâu-seng-hûn ê tò-pêng hit-ê kam-á-sek–ê, to̍h-sī Hóe-chi̍h-seng-hûn. Ūi-tio̍h beh kiông-tiāu thô͘-hún kah khì-thé, tōa-pō͘-hūn ê hêng-chhiⁿ í-keng iōng só͘-ūi hong-sek kā sóa-cháu–ah. M̄-koh iáu-sī ū lâu chi̍t-kóa-á, chhin-chhiūⁿ sī Hóe-chi̍h-seng-hûn téng-koân ê Chham-siù-it. I sī La̍h-hō-chò phôe-tòa, to̍h-sī pâi kui-pâi ê hit saⁿ lia̍p chhiⁿ lāi-té, siōng chiàⁿ-pêng hit lia̍p. Bé-thâu-seng-hûn to̍h chhāi tī La̍h-hō͘-chō ê hong-hiòng hiah, lī lán ū 1500 kng-nî hn̄g.

[KIP]

[English] The Horsehead Nebula Region without Stars

The famous Horsehead Nebula in Orion is not alone. A deep exposure shows that the dark familiar shaped indentation, visible just right of center, is part of a vast complex of absorbing dust and glowing gas. The featured spectacular picture details an intricate tapestry of gaseous wisps and dust-laden filaments that were created and sculpted over eons by stellar winds and ancient supernovas. The Flame Nebula is visible in orange just to the Horsehead’s left. To highlight the dust and gas, most of the stars have been digitally removed, although a notable exception is Alnitak, just above the Flame Nebula, which is the rightmost star in Orion’s famous belt of three aligned stars. The Horsehead Nebula lies 1,500 light years distant towards the constellation of Orion.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【馬頭星雲】Bé-thâu-seng-hûn/Bé-thâu-sing-hûn/馬頭星雲/Horsehead Nebula
 • 【獵戶座】La̍h-hō͘-chō/La̍h-hōo-tsō/獵戶座/Orion
 • 【獵戶座皮帶】La̍h-hō͘-chō phôe-tòa/La̍h-hōo-tsō phuê-tuà/獵戶座腰帶/Orion’s belt
 • 【火舌星雲】Hóe-chi̍h-seng-hûn/Hué-tsi̍h-sing-hûn/火焰星雲/Flame Nebula
 • 【火焰星雲】Hóe-iām-seng-hûn/Hué-iām-sing-hûn/火焰星雲/Flame Nebula
 • 【參宿一】Chham-siù-it/Tsham-siù-it/參宿一/Alnitak
 • 【超新星】chhiau-sin-seng/tshiau-sin-sing/超新星/supernova
 • 【壁毯】piah-thán/piah-thán/壁毯/tapestry
 • 【恆星風】hêng-chhiⁿ-hong/hîng-tshinn-hong/恆星風/stellar wind

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:近木軌道 11:飛過木星 明仔載 ê 圖:Webb 太空望遠鏡 翕--ê 木星