IC 5146:娘仔殼星雲

Page(/daily/2022/08/20220827)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] IC 5146:娘仔殼星雲

娘仔殼星雲內底有新 ê 星團。 這个美麗 ê 星雲編做 IC 5146,差不多有 15 光年闊。 這个 4000 光年遠 ê 天鵝座 tī 北天夏季夜空 peh 甲懸懸懸。 伊遮爾出眾,就 kah 其他恆星形成區仝款。 紅光是 水素氣體 去予少年高溫 ê 恆星激發–ê。 目睭看袂著 ê 分子雲 邊仔,有 反射塗粉 ê 星光。 實際上,星雲中心彼寡較光 ê 恆星干焦幾若十萬歲爾爾。 伊會予星雲能量去發光,嘛會 kā 分子雲閬空內底,形成恆星 ê 塗粉 kah 氣體 掃清氣。 這張相片是 tiàm 加拿大 Ontario 省 Ayr 鎮 用細台望遠鏡開 29 點鐘久 ê 時間感光–ê。 所以咱會當 tī 這个美麗厚塗粉 ê 恆星托兒所 邊仔,翕著 深空 ê 彩色景色

[POJ] IC 5146: Niú-á-khak-seng-hûn

Niû-á-khak-seng-hûn lāi-té ū sin ê seng-thoân. Chit-ê bí-lē ê seng-hûn pian-chò IC 5146, chha-put-to ū 15 kng-nî khoah. Chit-ê 4000 kng-nî hn̄g ê Thian-gô-chō tī pak-thian hā-kùi iā-khong peh kah koân-koân-koân. I chiah-nī chhut-chiòng, to̍h kah kî-tha hêng-chhiⁿ-hêng-sêng-khu kāng-khoán. Âng-kng sī chúi-sò͘ khì-thé khì hō͘ siàu-liân ko-un ê hêng-chhiⁿ kek-hoat–ê. Ba̍k-chiu khòaⁿ-bōe-tio̍h ê hūn-chú-hûn piⁿ-á, ū hoán-siā thô͘-hún ê seng-kng. Si̍t-chè-siōng, seng-hûn tiong-sim hit-kóa khah kng ê hêng-chhiⁿ kan-na kúi-ā cha̍p-bān hòe niā-niā. I ē hō͘ seng-hûn lêng-liōng khì hoat-kng, mā ē kā hūn-chú-hûn làng-khang lāi-té, hêng-sêng hêng-chhiⁿ ê thô͘-hún kah khì-thé sàu chheng-khì. Chit-tiuⁿ siòng-phìⁿ sī tiàm Ka-ná-tà Ontario séng Ayr tìn iōng sè-tâi bōng-oán-kiàⁿ bōng-oán-kiàⁿ khai 29 tiám-cheng kú ê sî-kan kám-kng–ê. Só͘-í lán ē-tàng tī chit-ê bí-lē kāu-thô͘-hún ê hêng-chhiⁿ thok-jî-só͘ piⁿ-á, hip-tio̍h chhim-khong ê chhái-sek kéng-sek.

[KIP] IC 5146: Niú-á-khak-sing-hûn

Niû-á-khak-sing-hûn lāi-té ū sin ê sing-thuân. Tsit-ê bí-lē ê sing-hûn pian-tsò IC 5146, tsha-put-to ū 15 kng-nî khuah. Tsit-ê 4000 kng-nî hn̄g ê Thian-gô-tsō tī pak-thian hā-kuì iā-khong peh kah kuân-kuân-kuân. I tsiah-nī tshut-tsiòng, to̍h kah kî-tha hîng-tshinn-hîng-sîng-khu kāng-khuán. Âng-kng sī tsuí-sòo khì-thé khì hōo siàu-liân ko-un ê hîng-tshinn kik-huat–ê. Ba̍k-tsiu khuànn-buē-tio̍h ê hūn-tsú-hûn pinn-á, ū huán-siā thôo-hún ê sing-kng. Si̍t-tsè-siōng, sing-hûn tiong-sim hit-kuá khah kng ê hîng-tshinn kan-na kuí-ā tsa̍p-bān huè niā-niā. I ē hōo sing-hûn lîng-liōng khì huat-kng, mā ē kā hūn-tsú-hûn làng-khang lāi-té, hîng-sîng hîng-tshinn ê thôo-hún kah khì-thé sàu tshing-khì. Tsit-tiunn siòng-phìnn sī tiàm Ka-ná-tà Ontario síng Ayr tìn iōng sè-tâi bōng-uán-kiànn bōng-uán-kiànn khai 29 tiám-tsing kú ê sî-kan kám-kng–ê. Sóo-í lán ē-tàng tī tsit-ê bí-lē kāu-thôo-hún ê hîng-tshinn thok-jî-sóo pinn-á, hip-tio̍h tshim-khong ê tshái-sik kíng-sik.

[English] IC 5146: The Cocoon Nebula

Inside the Cocoon Nebula is a newly developing cluster of stars. Cataloged as IC 5146, the beautiful nebula is nearly 15 light-years wide. Climbing high in northern summer night skies, it’s located some 4,000 light years away toward the constellation Cygnus the Swan. Like other star forming regions, it stands out in red, glowing, hydrogen gas excited by young, hot stars, and dust-reflected starlight at the edge of an otherwise invisible molecular cloud. In fact, the bright star found near the center of this nebula is likely only a few hundred thousand years old, powering the nebular glow as it clears out a cavity in the molecular cloud’s star forming dust and gas. A 29 hour long integration with a small telescope from Ayr, Ontario, Canada resulted in this exceptionally deep color view tracing tantalizing features within and surrounding the dusty stellar nursery.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【IC 5146】IC ngô͘-it-sù-lio̍k/IC ngô͘-it-sù-lio̍k/IC 5146/IC 5146
 • 【娘仔殼星雲】Niû-á-khak-seng-hûn/Niû-á-khak-sing-hûn/繭星雲/the Cocoon Nebula
 • 【天鵝座】Thian-gô-chō/Thian-gô-tsō/天鵝座/Cygnus
 • 【恆星托兒所】hêng-chhiⁿ thok-jî-só͘/hîng-tshinn thok-jî-sóo/恆星托兒所/stellar nursery
 • 【水素】chúi-sò͘/tsuí-sòo/氫/hydrogen gas
 • 【分子雲】hūn-chú-hûn/hūn-tsú-hûn/分子雲/molecular cloud
 • 【星雲】seng-hûn/sing-hûn/星雲/nebula
 • 【星團】seng-thoân/sing-thuân/星團/cluster of stars

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:細粒行星 ê 南極 明仔載 ê 圖:近木軌道 11:飛過木星