Webb 太空望遠鏡 翕--ê 車輪星系

Page(/daily/2022/08/20220824)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Webb 太空望遠鏡 翕–ê 車輪星系

對一寡人來講,這个看起來敢若是車輪。 實際上,因為伊看起來敢若欲湠出去 ê 款,按呢中央 ê 星系 kah 相連氣體看起來就親像是輪仔 ê 鋼條,所以正爿彼个星系就叫做 車輪星系。 毋閣對別人來講,這个看起來親像是星系 kah 星系之間足複雜 ê 交互作用,咱這馬猶毋是蓋清楚到底發生啥物代誌。 車輪星系 kah 倒爿彼兩个星系是 仝一陣–ê,in 離咱差不多 5 億 光年遠,就 tī 玉夫座 遐。 較大彼个星系,伊 ê 框有 10 萬 光年 闊。 是幾若个恆星形成區組成–ê,內底攏是足光、足大質量 ê 恆星。 車輪星系 ê 環形結構,是重力去 hŏng 破壞 ê 結果。 有一个較細 ê 星系 ùi 較大 ê 星系中央迵過,壓縮星際氣體 kah 塗粉,產生 恆星形成 波,kā 物質捒出去,就親像是水窟仔表面產生 水波 仝款。 這張 車輪星系 相片,是最近用 Webb 太空望遠鏡 翕–ê。 咱會當看著 新 ê 細節:毋若會當看著新 ê 恆星做出來,閣會當看著星系 中心烏洞 附近 ê 運動情形。

[POJ] Webb Thài-khong-bōng-oán-kiàⁿ hip–ê Chhia-lián-seng-hē

Tùi chi̍t-kóa-lâng lâi-kóng, chit-ê khòaⁿ–khí-lâi ká-ná sī chhia-lián. Si̍t-chè siōng, in-ūi i khòaⁿ–khí-lâi ká-ná beh thòaⁿ–chhut-khì ê khoán,án-ni tiong-ng ê seng-hē kah sio-liân khì-thé khòaⁿ–khí-lâi to̍h chhin-chhiūⁿ sī liān-á ê kǹg-tiâu, só͘-í chiàⁿ-pêng hit-ê seng-hē to̍h kiò-chò Chhia-lián-seng-hē. M̄-koh tùi pa̍t-lâng lâi-kóng, chit-ê khòaⁿ–khí-lâi chhin-chhiūⁿ sī seng-hē kah seng-hē chi-kan chiok ho̍k-cha̍p ê kau-hō͘-chok-iōng, lán chit-má iáu m̄-sī kài chheng-chhó͘ tàu-té hoat-seng siáⁿ-mih tāi-chì. Chhia-lián seng-hē kah tò-pêng hit nn̄g-ê seng-hē sī kāng chi̍t-tīn–ê, in lī lán chha-put-to 5 ek kng-nî hn̄g, to̍h tī Gio̍k-hu-chō hiah. Khah tōa hit-ê seng-hē, i ê kheng ū 10 bān kng-nî khoah. Sī kúi-ā-ê hêng-chhiⁿ hêng-sêng-khu cho͘-sêng–ê, lāi-té lóng sī chiok kng, chiok tōa chit-liōng ê hêng-chhiⁿ. Chhia-lián-seng-hē ê khoân-hêng kiat-kò͘, sī tiōng-le̍k khì hŏng phò-hoāi ê kiat-kó. Ū chi̍t-ê khah sè ê seng-hē ùi khah tōa ê seng-hē tiong-ng thàng–kòe, ap-sok seng-chè khì-thé kah thô͘-hún, sán-seng hêng-chhiⁿ hêng-sêng pho, kā bu̍t-chit sak–chhut-khì, to̍h chhin-chhiūⁿ sī chúi khut-á piáu-bīn sán-seng chúi-pho kāng-khoán. Chit-tiuⁿ Chhia-lián-seng-hē siòng-phìⁿ, sī chòe-kīn iōng Webb Thài-khong-bōng-oán-kiàⁿ hip–ê. Lán ē-tàng khòaⁿ-tio̍h sin ê sè-chiat: m̄-nā ē-tàng khòaⁿ-tio̍h sin ê hêng-chhiⁿ chò–chhut-lâi, koh ē-tàng khòaⁿ-tio̍h seng-hē tiong-sim o͘-tōng hū-kīn ê ūn-tōng chêng-hêng.

[KIP] Webb Thài-khong-bōng-uán-kiànn hip–ê Tshia-lián-sing-hē

Tuì tsi̍t-kuá-lâng lâi-kóng, tsit-ê khuànn–khí-lâi ká-ná sī tshia-lián. Si̍t-tsè siōng, in-uī i khuànn–khí-lâi ká-ná beh thuànn–tshut-khì ê khuán,án-ni tiong-ng ê sing-hē kah sio-liân khì-thé khuànn–khí-lâi to̍h tshin-tshiūnn sī liān-á ê kǹg-tiâu, sóo-í tsiànn-pîng hit-ê sing-hē to̍h kiò-tsò Tshia-lián-sing-hē. M̄-koh tuì pa̍t-lâng lâi-kóng, tsit-ê khuànn–khí-lâi tshin-tshiūnn sī sing-hē kah sing-hē tsi-kan tsiok ho̍k-tsa̍p ê kau-hōo-tsok-iōng, lán tsit-má iáu m̄-sī kài tshing-tshóo tàu-té huat-sing siánn-mih tāi-tsì. Tshia-lián sing-hē kah tò-pîng hit nn̄g-ê sing-hē sī kāng tsi̍t-tīn–ê, in lī lán tsha-put-to 5 ik kng-nî hn̄g, to̍h tī Gio̍k-hu-tsō hiah. Khah tuā hit-ê sing-hē, i ê khing ū 10 bān kng-nî khuah. Sī kuí-ā-ê hîng-tshinn hîng-sîng-khu tsoo-sîng–ê, lāi-té lóng sī tsiok kng, tsiok tuā tsit-liōng ê hîng-tshinn. Tshia-lián-sing-hē ê khuân-hîng kiat-kòo, sī tiōng-li̍k khì hŏng phò-huāi ê kiat-kó. Ū tsi̍t-ê khah sè ê sing-hē uì khah tuā ê sing-hē tiong-ng thàng–kuè, ap-sok sing-tsè khì-thé kah thôo-hún, sán-sing hîng-tshinn hîng-sîng pho, kā bu̍t-tsit sak–tshut-khì, to̍h tshin-tshiūnn sī tsuí khut-á piáu-bīn sán-sing tsuí-pho kāng-khuán. Tsit-tiunn Tshia-lián-sing-hē siòng-phìnn, sī tsuè-kīn iōng Webb Thài-khong-bōng-uán-kiànn hip–ê. Lán ē-tàng khuànn-tio̍h sin ê sè-tsiat: m̄-nā ē-tàng khuànn-tio̍h sin ê hîng-tshinn tsò–tshut-lâi, koh ē-tàng khuànn-tio̍h sing-hē tiong-sim oo-tōng hū-kīn ê ūn-tōng tsîng-hîng.

[English] The Cartwheel Galaxy from Webb

To some, it looks like a wheel of a cart. In fact, because of its outward appearance, the presence of a central galaxy, and its connection with what looks like the spokes of a wheel, the galaxy on the right is known as the Cartwheel Galaxy. To others, however, it looks like a complicated interaction between galaxies awaiting explanation. Along with the two galaxies on the left, the Cartwheel is part of a group of galaxies about 500 million light years away in the constellation Sculptor. The large galaxy’s rim spans over 100,000 light years and is composed of star forming regions filled with extremely bright and massive stars. The Cartwheel’s ring-like shape is the result of gravitational disruption caused by a smaller galaxy passing through a large one, compressing the interstellar gas and dust and causing a star formation wave to move out like a ripple across the surface of a pond. The featured recent image of the Cartwheel Galaxy by the Webb Space Telescope reveals new details not only about where stars are forming, but also about activity near the galaxy’s central black hole.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

  • 【Webb 太空望遠鏡】Úi-peh Thài-khong-bōng-oán-kiàⁿ/Uí-peh Thài-khong-bōng-uán-kiànn/韋伯太空望遠鏡/Webb Space Telescope
  • 【烏洞】o͘-tōng/oo-tōng/黑洞/black hole
  • 【交互作用】kāu-hō͘-chok-iōng/kāu-hōo-tsok-iōng/交互作用/interaction
  • 【玉夫座】Gio̍k-hu-chō/Gio̍k-hu-tsō/玉夫座/the constellation Sculptor
  • 【恆星形成區】hêng-chhiⁿ hêng-sêng-khu/hîng-tshinn hîng-sîng-khu/恆星形成區/sta formation region

  1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

  2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

  3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:地中海天頂 ê 流星 kah 銀河 明仔載 ê 圖:天宮太空站 ê 凌月現象