M13:武仙座內底 ê 大球形星團

Page(/daily/2022/08/20220804)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] M13:武仙座內底 ê 大球形星團

1716 年,英國天文學家 Edmond Halley 注意著「Tī 天頂無月娘 ê 晴和暗暝,咱會當用目睭直接看著這款霧霧 ê 天體」。 是講,M13 這馬去 hŏng 認為是武仙座內底 大牌–ê,就叫做大球形星團。 伊是北天上光 ê 球形星團若是有親像這款遮爾清楚 ê 望遠鏡景色,咱就會當翕著這个美麗星團內底,幾若百萬粒恆星矣。 這个星團離咱有 2 萬 5000 光年遠,星團內底 ê 恆星就攏櫼 tī 直徑 150 光年闊 ê 區域內底。 咱行到 星團核心差不多 3 光年闊 ê 立方體內底,就會當揣著 100 粒恆星。 予你做一个參考,kah 咱太陽上倚 ê 恆星,離咱就愛 4 光年遠矣。 這張影像內底 上光 ê 部份,差不多就是實櫼 ê 星團核心。 這張半中闊視野 ê 背景有足濟遙遠星系,嘛包括 tī 倒爿頂懸 ê NGC 6207。

[POJ] M13: Bú-sian-chō lāi-té ê Tōa-kiû-hêng-seng-thoân

1716 nî, Eng-kok thian-bûn ha̍k-ka Edmond Halley chù-ì tio̍h “Tī thiⁿ-téng bô goe̍h-niû ê chêng-hô àm-mî, lán ē-tàng iōng ba̍k-chiu ti̍t-chiap khòaⁿ-tio̍h chit-ê bū-bū ê thian-thé”. Sī kóng, M13 chit-má khì hŏng jīn-ûi sī Bú-sian-chō lāi-té tōa-pâi–ê, to̍h kiò-chò Tōa-kiû-hêng-seng-thoân. I sī pak-thian siōng kng ê kiû-hêng seng-thoân. Nā-sī ū chhin-chhiūⁿ chit-khoán chiah-nī chheng-chhó͘ ê bōng-oán-kiàⁿ kéng-sek, lán to̍h ē-tàng hip-tio̍h chit-ê bí-lē seng-thoân lāi-té, kúi-ā pah-bān lia̍p hêng-chhiⁿ. Chit-ê seng-thoân lī lán ū 2 bān 5000 kng-nî hn̄g, seng-thoân lāi-té ê hêng-chhiⁿ to̍h lóng chiⁿ tī ti̍t-kèng 150 kng-nî khoah ê khu-he̍k lāi-té. Lán nā-sī kiâⁿ kàu seng-thoân ê he̍k-sim, chha-put-to 3 kng-nî khoah ê li̍p-hong-thé lāi-té to̍h ū 100 lia̍p hêng-chhiⁿ. Hō͘ lí chò chi̍t-ê chham-khó, kah lán Thài-iông siōng óa ê hêng-chhiⁿ, lī lán to̍h ài 4 kng-nî hn̄g ah. Chit-tiuⁿ iáⁿ-siōng lāi-té siōng kng ê pō͘-hūn, chha-put-to to̍h sī cha̍t-chiⁿ ê seng-thoân he̍k-sim. Chit-tiuⁿ pòaⁿ-tiong-khoah sī-iá ê pōe-kéng ū chiok-chōe iâu-oán seng-hē, mā pau-koat tī tò-pêng téng-koân ê NGC 6207.

[KIP] M3: Bú-sian-tsō lāi-té ê Tuā-kiû-hîng-sing-thuân

1716 nî, Ing-kok thian-bûn ha̍k-ka Edmond Halley tsù-ì tio̍h “Tī thinn-tíng bô gue̍h-niû ê tsîng-hô àm-mî, lán ē-tàng iōng ba̍k-tsiu ti̍t-tsiap khuànn-tio̍h tsit-ê bū-bū ê thian-thé”. Sī kóng, M3 tsit-má khì hŏng jīn-uî sī Bú-sian-tsō lāi-té tuā-pâi–ê, to̍h kiò-tsò Tuā-kiû-hîng-sing-thuân. I sī pak-thian siōng kng ê kiû-hîng sing-thuân. Nā-sī ū tshin-tshiūnn tsit-khuán tsiah-nī tshing-tshóo ê bōng-uán-kiànn kíng-sik, lán to̍h ē-tàng hip-tio̍h tsit-ê bí-lē sing-thuân lāi-té, kuí-ā pah-bān lia̍p hîng-tshinn. Tsit-ê sing-thuân lī lán ū 2 bān 5000 kng-nî hn̄g, sing-thuân lāi-té ê hîng-tshinn to̍h lóng tsinn tī ti̍t-kìng 150 kng-nî khuah ê khu-hi̍k lāi-té. Lán nā-sī kiânn kàu sing-thuân ê hi̍k-sim, tsha-put-to 3 kng-nî khuah ê li̍p-hong-thé lāi-té to̍h ū 100 lia̍p hîng-tshinn. Hōo lí tsò tsi̍t-ê tsham-khó, kah lán Thài-iông siōng uá ê hîng-tshinn, lī lán to̍h ài 4 kng-nî hn̄g ah. Tsit-tiunn iánn-siōng lāi-té siōng kng ê pōo-hūn, tsha-put-to to̍h sī tsa̍t-tsinn ê sing-thuân hi̍k-sim. Tsit-tiunn puànn-tiong-khuah sī-iá ê puē-kíng ū tsiok-tsuē iâu-uán sing-hē, mā pau-kuat tī tò-pîng tíng-kuân ê NGC 6207.

[English] M13: The Great Globular Cluster in Hercules

In 1716, English astronomer Edmond Halley noted, “This is but a little Patch, but it shows itself to the naked Eye, when the Sky is serene and the Moon absent.” Of course, M13 is now less modestly recognized as the Great Globular Cluster in Hercules, one of the brightest globular star clusters in the northern sky. Sharp telescopic views like this one reveal the spectacular cluster’s hundreds of thousands of stars. At a distance of 25,000 light-years, the cluster stars crowd into a region 150 light-years in diameter. Approaching the cluster core upwards of 100 stars could be contained in a cube just 3 light-years on a side. For comparison, the closest star to the Sun is over 4 light-years away. The remarkable range of brightness recorded in this image follows stars into the dense cluster core. Distant background galaxies in the medium-wide field of view include NGC 6207 at the upper left.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【武仙座】Bú-sian-chō/Bú-sian-tsō/武仙座/Hercules
 • 【M13】M cha̍p-saⁿ/M tsa̍p-sann/M13/M13
 • 【球形星團】kiû-hêng-seng-thoân/kiû-hîng-sing-thuân/球狀星團/globular star cluster
 • 【大球形星團】Tōa-kiû-hêng-seng-thoân/Tuā-kiû-hîng-sing-thuân/大球形星團/the Great Globular Cluster
 • 【立方體】li̍p-hong-thé/li̍p-hong-thé/立方體/cube
 • 【星團核心】seng-thoân he̍k-sim/sing-thuân hi̍k-sim/星團核心/the cluster core
 • 【NGC 6207】NGC lio̍k-jī-khòng-chhit/NGC lio̍k-jī-khòng-tshit/NGC 6207/NGC 6207
 • 【1716 年】it-chhit-it-lio̍k nî/it-tshit-it-lio̍k nî/1716 年/in 1716

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:貓眼星雲 ê 雲暈 明仔載 ê 圖:美麗 ê 三叉星雲