Hubble 翕--ê 星爆星系 M94

Page(/daily/2022/07/20220731)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Hubble 翕–ê 星爆星系 M94

是按怎這个星系有一个藍星閃閃 ê 環? 這是美麗 ê 島宇宙 Messier 94,伊就 tī 北天星座 獵犬座 ê 方向,離咱干焦 1500 光年遠爾爾。 對 地球 ê 天文學家來講,這个星系足搶市–ê。 伊是一个正向 ê 捲螺仔星系,大細有 3 萬 光年 闊,伊 ê 捲螺仔手骨掃過大星系盤 較倚外口彼爿。 毋閣 Hubble 太空望遠鏡 ê 視野 無遐爾大,干焦會當翕著 M94 中央區 7000 光年闊 ê 範圍爾爾。 這張 特寫 看會著星系中心實櫼閣金金 ê 星系核、內部 明顯 ê 塗粉帶,kah 少年大質量恆星組成 ê 藍色光環。 環內底 ê 恆星應該攏比 1000 歲閣較少年,表示講 M94 這个 星爆 星系,這馬去予星際氣體激著,當咧進行速度足緊 ê 恆星形成活動。 這个有藍色恆星 ê 圓箍仔波,應該是去予內底咧轉踅–ê、長株圓分佈 ê 物質 ê 引力 kā 驅動了後向外口湠出去–ê。 因為 M94 離咱算近–ê,所以 天文學家 會當對星爆環 ê 細節,看較詳細咧。

[POJ] Hubble hip–ê Seng-po̍k-seng-hē M94

Sī án-ná chit-ê seng-hē ū chi̍t-ê nâ-chhiⁿ siám-siám ê khoân? Che sī bí-lē ê tó-ú-tiū Messier 94, i to̍h tī pak-thian seng-chō La̍h-khián-chō ê hong-hiòng, lī lán kan-na 1500 kng-nî hn̄g niā-niā. Tùi Tē-kiû ê thian-bûn-ha̍k-ka lâi kóng, chit-ê seng-hē chiok chhiúⁿ-chhī–ê. I sī chi̍t-ê chiàⁿ-hiòng ê kńg-lê-á seng-hē, tōa-sè ū 3 bān kng-nî khoah, i ê kńg-lê-á chhiú-kut sàu kòe tōa seng-hē-pôaⁿ khah óa gōa-kháu hit-pêng. M̄-koh Hubble thài-khong-bōng-oán-kiàⁿ ê sī-iá bô hiah-nī tōa, kan-na ē-tàng hip-tio̍h M94 tiong-ng khu 7000 kng-nî khoah ê hoān-ûi niā-niā. Chit-tiuⁿ te̍k-siá khòaⁿ-ē-tio̍h seng-hē tiong-sim cha̍t-chiⁿ koh kim-kim ê seng-hē-he̍k, lōe-pō͘ bêng-hián ê thô͘-hún-tòa, kah siàu-liân tōa-chit-liōng hêng-chhiⁿ cho͘-sêng ê nâ-sek kng-khoân. Khoân lāi-té ê hêng-chhiⁿ èng-kai lóng pí 1000 hòe koh-khah siàu-liân, piáu-sī kóng M94 chit-ê seng-po̍k-seng-hē, chit-má khì hō͘ seng-chè-khì-thé kek–tio̍h, tng-leh chìn-hêng sok-tō͘ chiok kín ê hêng-chhiⁿ-hêng-sêng oa̍h-tāng. Chit-ê ū nâ-sek hêng-chhiⁿ ê îⁿ-kho͘-á-pho, èng-kai sī khì hō͘ lāi-té leh tńg-se̍h–ê, tn̂g-tu-îⁿ hun-pò͘ ê bu̍t-chit ê ín-le̍k kā khu-tōng liáu-āu, hiòng gōa-kháu thòaⁿ–chhut-khì. In-ūi M94 lī lán sǹg kīn–ê, só͘-í thian-bûn-ha̍k-ka ē-tàng tùi seng-po̍k-khoân ê sè-chiat, khòaⁿ khah siông-sè–leh.

[KIP] Hubble hip–ê Sing-po̍k-sing-hē M94

Sī án-ná tsit-ê sing-hē ū tsi̍t-ê nâ-tshinn siám-siám ê khuân? Tse sī bí-lē ê tó-ú-tiū Messier 94, i to̍h tī pak-thian sing-tsō La̍h-khián-tsō ê hong-hiòng, lī lán kan-na 1500 kng-nî hn̄g niā-niā. Tuì Tē-kiû ê thian-bûn-ha̍k-ka lâi kóng, tsit-ê sing-hē tsiok tshiúnn-tshī–ê. I sī tsi̍t-ê tsiànn-hiòng ê kńg-lê-á sing-hē, tuā-sè ū 3 bān kng-nî khuah, i ê kńg-lê-á tshiú-kut sàu kuè tuā sing-hē-puânn khah uá guā-kháu hit-pîng. M̄-koh Hubble thài-khong-bōng-uán-kiànn ê sī-iá bô hiah-nī tuā, kan-na ē-tàng hip-tio̍h M94 tiong-ng khu 7000 kng-nî khuah ê huān-uî niā-niā. Tsit-tiunn ti̍k-siá khuànn-ē-tio̍h sing-hē tiong-sim tsa̍t-tsinn koh kim-kim ê sing-hē-hi̍k, luē-pōo bîng-hián ê thôo-hún-tuà, kah siàu-liân tuā-tsit-liōng hîng-tshinn tsoo-sîng ê nâ-sik kng-khuân. Khuân lāi-té ê hîng-tshinn ìng-kai lóng pí 1000 huè koh-khah siàu-liân, piáu-sī kóng M94 tsit-ê sing-po̍k-sing-hē, tsit-má khì hōo sing-tsè-khì-thé kik–tio̍h, tng-leh tsìn-hîng sok-tōo tsiok kín ê hîng-tshinn-hîng-sîng ua̍h-tāng. Tsit-ê ū nâ-sik hîng-tshinn ê înn-khoo-á-pho, ìng-kai sī khì hōo lāi-té leh tńg-se̍h–ê, tn̂g-tu-înn hun-pòo ê bu̍t-tsit ê ín-li̍k kā khu-tōng liáu-āu, hiòng guā-kháu thuànn–tshut-khì. In-uī M94 lī lán sǹg kīn–ê, sóo-í thian-bûn-ha̍k-ka ē-tàng tuì sing-po̍k-khuân ê sè-tsiat, khuànn khah siông-sè–leh.

[English] Starburst Galaxy M94 from Hubble

Why does this galaxy have a ring of bright blue stars? Beautiful island universe Messier 94 lies a mere 15 million light-years distant in the northern constellation of the Hunting Dogs (Canes Venatici). A popular target for Earth-based astronomers, the face-on spiral galaxy is about 30,000 light-years across, with spiral arms sweeping through the outskirts of its broad disk. But this Hubble Space Telescope field of view spans about 7,000 light-years across M94’s central region. The featured close-up highlights the galaxy’s compact, bright nucleus, prominent inner dust lanes, and the remarkable bluish ring of young massive stars. The ring stars are all likely less than 10 million years old, indicating that M94 is a starburst galaxy that is experiencing an epoch of rapid star formation from inspiraling gas. The circular ripple of blue stars is likely a wave propagating outward, having been triggered by the gravity and rotation of a oval matter distributions. Because M94 is relatively nearby, astronomers can better explore details of its starburst ring.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【星爆星系】seng-po̍k seng-hē/sing-po̍k sing-hē/星爆星系/starburst
 • 【Messier 94】Messier káu-cha̍p-sì/Messier káu-tsa̍p-sì/Messier 94/Messier 94
 • 【M94】M káu-cha̍p-sì/M káu-tsa̍p-sì/M94/M94
 • 【獵犬座】La̍h-khián-chō/La̍h-khián-tsō/獵犬座/Canes Venatici
 • 【星爆環】seng-po̍k-khoân/sing-po̍k-khuân/星爆環/starburst ring
 • 【塗粉帶】thô͘-hún-tòa/thôo-hún-tuà/灰塵帶/dust lane
 • 【視野】sī-iá/sī-iá/視野/field of view
 • 【捲螺仔星系】kńg-lê-á seng-hē/kńg-lê-á sing-hē/螺旋星系/spiral galaxy
 • 【捲螺仔手骨】kńg-lê-á chhiú-kut/kńg-lê-á tshiú-kut/螺旋手臂、旋臂/spiral arm
 • 【星系盤】seng-hē-pôaⁿ/sing-hē-puânn/星系盤/galactic disk
 • 【星系核】seng-hē-he̍k/sing-hē-hi̍k/星系核/galactic nucleus
 • 【長株圓】tn̂g-tu-îⁿ/tn̂g-tu-înn/橢圓圓/oval
 • 【圓箍仔波】îⁿ-kho͘-á-pho/înn-khoo-á-pho/圓形波/circular ripple
 • 【恆星形成】hêng-chhiⁿ-hêng-sêng/hîng-tshinn-hîng-sîng/恆星形成/star formation

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:鴟鴞號 起飛 明仔載 ê 圖:龍骨座星雲內底 ê 塗粉山脈