SOFIA 翕著 ê 南極極光

Page(/daily/2022/07/20220729)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] SOFIA 翕著 ê 南極極光

SOFIA 是 平流層紅外線天文台,是 ùi 一台波音 747SP 飛龍機改–ê。 內底有囥一台 大台 ê 反射式望遠鏡,欲飛到平流層去 lih。 地表 ê 大氣層 kā 99 葩 ê 紅外線攏擋 tī 外太空。 這台飛龍機有通載觀測設備,peh 到地球大氣層頂懸,予研究者會當 ùi 地球任何所在做觀測。 Tī 7 月 17 ê 科學任務 內底,天文台飛入去到南極 ê 極光區。 紐西蘭 Otago 博物館館長,嘛是天文學家 Ian Griffin,tī 天文台面對南方 ê 時陣,ùi 右舷 翕著這个景色。 老人星 tī 南方暗暝 ê 南極極光 kha-tián 頂懸,閃閃爍爍。 天文台這擺 飛到 紐西蘭 ê 上南爿,差不多是南緯 62 度 ê 所在。 是講真不幸,等伊停踮教堂 ê 時陣,天氣煞變甲足害–ê,SOFIA 煞去予創歹去,愛修理。 所以本底 tī 南半球 ê 一寡任務只好取消矣!

[POJ] SOFIA hip-tio̍h ê Lâm-ke̍k Ke̍k-kng

SOFIA sī Pêng-liû-chân Âng-gōa-sòaⁿ Thian-bûn-tâi, sī ùi chi̍t-tâi Pho-im 747SP poe-lêng-ki kái–ê. Lāi-té ū khǹg chi̍t-tâi tōa-tāi ê hoán-siā-sek bōng-oán-kiàⁿ, beh poe kàu pêng-liû-chân khì–lih. Tē-piáu ê tōa-khì-chân kā 99 pha ê âng-gōa-sòaⁿ lóng tòng tī gōa thài-khong. Chit-tâi poe-lêng-ki ū-thang chai koan-chhek siat-pī, peh kàu Tē-kiû tōa-khì-chân téng-koân, hō͘ gián-kiù-chiá ē-tàng ùi Tē-kiû jīm-hô só͘-chāi chò koan-chhek. Tī 7 goe̍h 17 ê kho-ha̍k jīm-bū lāi-té, thian-bûn-tâi poe ji̍p-khì kàu Lâm-ke̍k ê ke̍k-kng-khu. Niú-se-lân Otago phok-bu̍t-koán koán-tiúⁿ, mā-sī thian-bûn ha̍k-ka Ian Griffin, tī thian-bûn-tâi bīn-tùi lâm-hong ê sî-chūn, ùi iū-hiân hip-tio̍h chit-ê kéng-sek. Lāu-lâng-chhiⁿ tī lâm-hong àm-mî ê lâm-ke̍k ke̍k-kng kha-tián téng-koân, siám-siám-sih-sih. Thian-bûn-tâi chit-pái poe kàu Niú-se-lân ê siōng lâm-pêng, chha-put-to sī lâm-hūi 62 tō͘ ê só͘-chāi. Sī kóng chin put-hēng, tán i thêng tiàm kàu-tn̂g ê sî-chūn, thiⁿ-khì soah piàn kah chiok hāi–ê, SOFIA soah khì hô͘ chhòng pháiⁿ-khì, ài siu-lí. Só͘-í pún-té tī lâm-pòaⁿ-kiû ê chi̍t-kóa jīm-bū chí-hó chhú-siau ah!

[KIP] SOFIA hip-tio̍h ê Lâm-ki̍k Ki̍k-kng

SOFIA sī Pîng-liû-tsân Âng-guā-suànn Thian-bûn-tâi, sī uì tsi̍t-tâi Pho-im 747SP pue-lîng-ki kái–ê. Lāi-té ū khǹg tsi̍t-tâi tuā-tāi ê huán-siā-sik bōng-uán-kiànn, beh pue kàu pîng-liû-tsân khì–lih. Tē-piáu ê tuā-khì-tsân kā 99 pha ê âng-guā-suànn lóng tòng tī guā thài-khong. Tsit-tâi pue-lîng-ki ū-thang tsai kuan-tshik siat-pī, peh kàu Tē-kiû tuā-khì-tsân tíng-kuân, hōo gián-kiù-tsiá ē-tàng uì Tē-kiû jīm-hô sóo-tsāi tsò kuan-tshik. Tī 7 gue̍h 17 ê kho-ha̍k jīm-bū lāi-té, thian-bûn-tâi pue ji̍p-khì kàu Lâm-ki̍k ê ki̍k-kng-khu. Niú-se-lân Otago phok-bu̍t-kuán kuán-tiúnn, mā-sī thian-bûn ha̍k-ka Ian Griffin, tī thian-bûn-tâi bīn-tuì lâm-hong ê sî-tsūn, uì iū-hiân hip-tio̍h tsit-ê kíng-sik. Lāu-lâng-tshinn tī lâm-hong àm-mî ê lâm-ki̍k ki̍k-kng kha-tián tíng-kuân, siám-siám-sih-sih. Thian-bûn-tâi tsit-pái pue kàu Niú-se-lân ê siōng lâm-pîng, tsha-put-to sī lâm-huī 62 tōo ê sóo-tsāi. Sī kóng tsin put-hīng, tán i thîng tiàm kàu-tn̂g ê sî-tsūn, thinn-khì suah piàn kah tsiok hāi–ê, SOFIA suah khì hôo tshòng pháinn-khì, ài siu-lí. Sóo-í pún-té tī lâm-puànn-kiû ê tsi̍t-kuá jīm-bū tsí-hó tshú-siau ah!

[English] SOFIA’s Southern Lights

SOFIA, the Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy, is a Boeing 747SP aircraft modified to carry a large reflecting telescope into the stratosphere. The ability of the airborne facility to climb above about 99 percent of Earth’s infrared-blocking atmosphere has allowed researchers to observe from almost anywhere over the planet. On a science mission flying deep into the southern auroral oval, astronomer Ian Griffin, director of New Zealand’s Otago Museum, captured this view from the observatory’s south facing starboard side on July 17. Bright star Canopus shines in the southern night above curtains of aurora australis, or southern lights. The plane was flying far south of New Zealand at the time at roughly 62 degrees southern latitude. Unfortunately, after a landing at Christchurch severe weather damaged SOFIA requiring repairs and the cancellation of the remainder of its final southern hemisphere deployment.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【SOFIA 平流層紅外線天文台】SOFIA Pêng-liû-chân Âng-gōa-sòaⁿ Thian-bûn-tâi/SOFIA Pîng-liû-tsân Âng-guā-suànn Thian-bûn-tâi/SOFIA 平流層紅外線天文台/Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy (SOFIA)
 • 【反射式望遠鏡】hoán-siā-sek bōng-oán-kiàⁿ/huán-siā-sik bōng-uán-kiànn/反射式望遠鏡/reflecting telescope
 • 【右舷】iū-hiân/iū-hiân/右舷/starboard
 • 【老人星】Lāu-lâng-chhiⁿ/Lāu-lâng-tshinn/老人星/Canopus
 • 【南極極光】lâm-ke̍k ke̍k-kng/lâm-ki̍k ki̍k-kng/南極極光/aurora australis
 • 【南緯】lâm-hūi/lām-huī/南緯/southern latitude
 • 【紐西蘭】Niú-se-lân/Niú-se-lân/紐西蘭/New Zealand
 • 【南半球】lâm-pòaⁿ-kiû/lām-puànn-kiû/南半球/southern hemisphere
 • 【kha-tián】kha-tián/kha-tián/窗簾/curtains
 • 【波音 747SP 飛龍機】Pho-im chhit-sù-chhit SP poe-lêng-ki/Pho-im tshit-sù-tshit SP pue-lîng-ki/波音 747SP 飛機/Boeing 747SP aircraft

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:北天 ê 樹仔 明仔載 ê 圖:鴟鴞號 起飛