NEOWISE 彗星 tī 亞得里亞海 ê 天頂 沓沓仔 peh 懸

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] NEOWISE 彗星 tī 亞得里亞海 ê 天頂 沓沓仔 peh 懸

這个景色值得你較早 peh 起來。 編號 C/2020 F3 ê 彗星 (NEOWISE 彗星) tī 兩年前 ê 這個月,天猶未光就 peh–起來矣。 彼陣 ê 北天追星者,歡喜甲 透早就 peh 起來看。 這粒彗星,是這世紀 足罕得 會當 直接用目睭 就 看會著 ê 彗星。 Tī 7 月 8 號 日出進前,仝這个攝影師 才拄用戲劇性 ê 方式,翕著這粒彗星。 這粒 內太陽系 ê 意外人客,煞變做咱所知影 2020 年 ê 大彗星這支影片 有詳細翕著 NEOWISE 彗星 tī 意大利 阿得里亞海 天頂 peh 懸 ê 模樣。 這支 縮時攝影影片,是 kā 30 分鐘內翕 ê 240 張相片,鬥起來 ê 成果。 彗星 peh–起來 ê 過程,會經過前景 光 iàⁿ-iàⁿ ê 夜光雲,kah 背景 遙遠 ê 恆星。 是講,咱無想到 NEOWISE 彗星 會光到 2020 年 8 月。 伊 ùi 彗核 噴出來 ê 離子尾溜 kah 塗粉尾溜,差不多有 5 公里長。

[POJ] NEOWISE hui-chhiⁿ tī A-tek-lí-a-hái ê thiⁿ-téng tau̍h-tau̍h-á peh koân

Chit-ê kéng-sek ta̍t-tit lí khah chá peh–khí-lâi. Pian-hō C/2020 F3 ê hui-chhiⁿ (NEOWISE hui-chhiⁿ) tī nn̄g nî chêng ê chit kò-goe̍h, thiⁿ iah-bōe kng to̍h peh–khí-lâi ah. hit-chūn ê pak-thian tui-seng-chia, hoaⁿ-hí kah thàu-chá to̍h peh khí-lâi khòaⁿ. Chit-lia̍p hui-chhiⁿ, sī chit sè-kí chiok hán-tit ē-tàng ti̍t-chiap iōng ba̍k-chiu to̍h khòaⁿ-ē-tio̍h ê hui-chhiⁿ. Tī 7 goe̍h 8 hō ji̍t-chhut chìn-chêng, kāng chit-ê liap-iáⁿ-su chiah tú iōng hì-kio̍k-sèng ê hong-sek, hip-tio̍h chit-lia̍p hui-chhiⁿ. Chit-lia̍p Lōe-thài-iông-hē ê ì-gōa lâng-kheh, soah piàn-chò lán só͘ chai-iáⁿ 2020 nî ê Tōa-hui-chhiⁿ. Chit-ki iáⁿ-phìⁿ ū siông-sè hip-tio̍h NEOWISE hui-chhiⁿ tī I-tá-lī A-tek-lí-a-hái thiⁿ-téng peh koân ê bô͘-iūⁿ. Chit-ki sok-sî-liap-iáⁿ iáⁿ-phìⁿ, sī kā 30 hun-cheng lāi hip ê 240 tiuⁿ siòng-phìⁿ, tàu–khí-lâi ê sêng-kó. Hui-chhiⁿ peh–khí-lâi ê kòe-têng, ē kéng-kòe chiân-kéng kng-iàⁿ-iàⁿ ê iā-kng-hûn, kah pōe-kéng iâu-oán ê hêng-chhiⁿ. Sī kóng, lán bô siūⁿ kàu NEOWISE hui-chhiⁿ ē kng kàu 2020 nî 8 goe̍h. I ùi hūi-he̍k phùn–chhut-lâi ê lî-chú bóe-liu kah thô͘-hún bóe-liu, chha-put-to ū 5 kong-lí tn̂g.

[KIP] NEOWISE hui-tshinn tī A-tik-lí-a-hái ê thinn-tíng ta̍uh-ta̍uh-á peh kuân

Tsit-ê kíng-sik ta̍t-tit lí khah tsá peh–khí-lâi. Pian-hō C/2020 F3 ê hui-tshinn (NEOWISE hui-tshinn) tī nn̄g nî tsîng ê tsit kò-gue̍h, thinn iah-buē kng to̍h peh–khí-lâi ah. hit-tsūn ê pak-thian tui-sing-tsia, huann-hí kah thàu-tsá to̍h peh khí-lâi khuànn. Tsit-lia̍p hui-tshinn, sī tsit sè-kí tsiok hán-tit ē-tàng ti̍t-tsiap iōng ba̍k-tsiu to̍h khuànn-ē-tio̍h ê hui-tshinn. Tī 7 gue̍h 8 hō ji̍t-tshut tsìn-tsîng, kāng tsit-ê liap-iánn-su tsiah tú iōng hì-kio̍k-sìng ê hong-sik, hip-tio̍h tsit-lia̍p hui-tshinn. Tsit-lia̍p Luē-thài-iông-hē ê ì-guā lâng-kheh, suah piàn-tsò lán sóo tsai-iánn 2020 nî ê Tuā-hui-tshinn. Tsit-ki iánn-phìnn ū siông-sè hip-tio̍h NEOWISE hui-tshinn tī I-tá-lī A-tik-lí-a-hái thinn-tíng peh kuân ê bôo-iūnn. Tsit-ki sok-sî-liap-iánn iánn-phìnn, sī kā 30 hun-tsing lāi hip ê 240 tiunn siòng-phìnn, tàu–khí-lâi ê sîng-kó. Hui-tshinn peh–khí-lâi ê kuè-tîng, ē kíng-kuè tsiân-kíng kng-iànn-iànn ê iā-kng-hûn, kah puē-kíng iâu-uán ê hîng-tshinn. Sī kóng, lán bô siūnn kàu NEOWISE hui-tshinn ē kng kàu 2020 nî 8 gue̍h. I uì huī-hi̍k phùn–tshut-lâi ê lî-tsú bué-liu kah thôo-hún bué-liu, tsha-put-to ū 5 kong-lí tn̂g.

[English] Comet NEOWISE Rising over the Adriatic Sea

This sight was worth getting out of bed early. Two years ago this month, Comet C/2020 F3 (NEOWISE) rose before dawn to the delight of northern sky enthusiasts awake that early. Up before sunrise on July 8th, the featured photographer was able to capture in dramatic fashion one of the few comets visible to the unaided eye this century, an inner-Solar System intruder that has become known as the Great Comet of 2020. The resulting video detailed Comet NEOWISE from Italy rising over the Adriatic Sea. The time-lapse video combines over 240 images taken over 30 minutes. The comet was seen rising through a foreground of bright and undulating noctilucent clouds, and before a background of distant stars. Comet NEOWISE remained unexpectedly bright until 2020 August, with its ion and dust tails found to emanate from a nucleus spanning about five kilometers across.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【NEOWISE 彗星】NEOWISE hui-chhiⁿ/NEOWISE hui-tshinn/NEOWISE 彗星/comet NEOWISE
 • 【C/2020 F3】C jī-khòng-jī-khòng F-saⁿ/C jī-khòng-jī-khòng F-sann/ C/2020 F3 / C/2020 F3
 • 【亞得里亞海】A-tek-lí-a-hái/A-tik-lí-a-hái/亞得里亞海/Adriatic Sea
 • 【大彗星】Tōa-hui-chhiⁿ/Tuā-hui-tshinn/大彗星/the Great Comet
 • 【內太陽系】Lōe-thài-iông-hē/Luē-thài-iông-hē/內太陽系/inner-Solar System
 • 【縮時攝影】sok-sî-liap-iáⁿ/sok-sî-liap-iánn/縮時攝影/time-lapse
 • 【夜光雲】iā-kng-hûn/iā-kng-hûn/夜光雲/noctilucent clouds
 • 【意大利】I-tá-lī/I-tá-lī/意大利/Italy
 • 【離子尾溜】lî-chú bóe-liu/lî-tsú bué-liu/離子尾溜/ion tail
 • 【塗粉尾溜】thô͘-hún bóe-liu/thôo-hún bué-liu/塗粉尾溜/dust tail
 • 【彗核】hūi-he̍k/huī-hi̍k/彗核/comet’s nucleus

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:來揣新月 明仔載 ê 圖:丹麥 天頂 ê 月佛光