Cassini 太空船 翕--ê 紅外線 ê 土星

Page(/daily/2022/07/20220724)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Cassini 太空船 翕–ê 紅外線 ê 土星

土星 tī 紅外線會當看著遮爾濟細節。 雲帶內底有足清楚 ê 大型結構,嘛包括 搝長 ê 風暴紅外線 影像閣有一个 hŏng 注意著 ê 結構,就是 土星 ê 北極區有一个無四常 ê 六角雲圖樣六角 雲逐爿 ê 長度,差不多 kah 地球直徑平長。 咱無料想講會看著這个 六角雲。 伊 ê 起源 kah 存在,是一个 研究主題。 土星上有名 ê 土星環 kā 土星箍起來,環 ê 烏影就投影赤道 下面。 這張相片是 Cassini 機器人太空船 tī 2014 年,用幾若个紅外線波段 翕–ê。 Cassini 任務 tī 2017 年 9 月有一个戲劇性 ê 結局:太空船愛 飛入去 巨大 ê 土星環內底。

[POJ] Cassini Thài-khong-chûn hip–ê Âng-gōa-sòaⁿ ê Thó͘-chhiⁿ

Thó͘-chhiⁿ tī âng-gōa-sòaⁿ ē-tàng khòaⁿ-tio̍h chiah-nī chē sè-chiat. Hûn-tòa lāi-té ū chiok chheng-chhó͘ ê tōa-hêng kiat-kò͘, mā pau-koat giú tn̂g ê hong-pō. Âng-gōa-sòaⁿ iáⁿ-siōng koh ū chi̍t-ê hŏng chù-ì tio̍h ê kiat-kò͘, to̍h sī Thó͘-chhiⁿ ê pak-ke̍k khu ū chi̍t-ê bô sù-siông ê la̍k-kak-hûn tô͘-iūⁿ. La̍k-kak-hûn ta̍k-phìⁿ ê tn̂g-tō͘, chha-put-to kah Tē-kiû ti̍t-kèng pêⁿ tn̂g. Lán bô liāu-sióng kóng ē khòaⁿ-tio̍h chit-ê la̍k-kak-hûn. I ê khí-goân kah chûn-chāi, sī chi̍t-ê gián-kiù chú-tê. Thó͘-chhiⁿ siōng ū-miâ ê Thó͘-chhiⁿ-khoân kā Thó͘-chhiⁿ kho͘–khí-lâi, khoân ê o͘-iáⁿ to̍h tâu-iáⁿ tī chhek-tō ē-bīn. Chit-tiuⁿ siòng-phìⁿ sī Cassini ke-khì-lâng thài-khong-chûn tī 2014 nî, iōng kúi-ā-ê âng-gōa-sòaⁿ pho-tōaⁿ hip–ê. Cassini Jīm-bū tī 2017 nî 9 goe̍h ū chi̍t-ê hì-kio̍k-sèng ê kiat-kio̍k: thài-khong-chûn ài poe ji̍p-khì kū-tōa ê Thó͘-chhiⁿ-khoân lāi-té.

[KIP] Cassini Thài-khong-tsûn hip–ê Âng-guā-suànn ê Thóo-tshinn

Thóo-tshinn tī âng-guā-suànn ē-tàng khuànn-tio̍h tsiah-nī tsē sè-tsiat. Hûn-tuà lāi-té ū tsiok tshing-tshóo ê tuā-hîng kiat-kòo, mā pau-kuat giú tn̂g ê hong-pō. Âng-guā-suànn iánn-siōng koh ū tsi̍t-ê hŏng tsù-ì tio̍h ê kiat-kòo, to̍h sī Thóo-tshinn ê pak-ki̍k khu ū tsi̍t-ê bô sù-siông ê la̍k-kak-hûn tôo-iūnn. La̍k-kak-hûn ta̍k-phìnn ê tn̂g-tōo, tsha-put-to kah Tē-kiû ti̍t-kìng pênn tn̂g. Lán bô liāu-sióng kóng ē khuànn-tio̍h tsit-ê la̍k-kak-hûn. I ê khí-guân kah tsûn-tsāi, sī tsi̍t-ê gián-kiù tsú-tê. Thóo-tshinn siōng ū-miâ ê Thóo-tshinn-khuân kā Thóo-tshinn khoo–khí-lâi, khuân ê oo-iánn to̍h tâu-iánn tī tshik-tō ē-bīn. Tsit-tiunn siòng-phìnn sī Cassini ke-khì-lâng thài-khong-tsûn tī 2014 nî, iōng kuí-ā-ê âng-guā-suànn pho-tuānn hip–ê. Cassini Jīm-bū tī 2017 nî 9 gue̍h ū tsi̍t-ê hì-kio̍k-sìng ê kiat-kio̍k: thài-khong-tsûn ài pue ji̍p-khì kū-tuā ê Thóo-tshinn-khuân lāi-té.

[English] Saturn in Infrared from Cassini

Many details of Saturn appear clearly in infrared light. Bands of clouds show great structure, including long stretching storms. Also quite striking in infrared is the unusual hexagonal cloud pattern surrounding Saturn’s North Pole. Each side of the dark hexagon spans roughly the width of our Earth. The hexagon’s existence was not predicted, and its origin and likely stability remains a topic of research. Saturn’s famous rings circle the planet and cast shadows below the equator. The featured image was taken by the robotic Cassini spacecraft in 2014 in several infrared colors. In 2017 September, the Cassini mission was brought to a dramatic conclusion when the spacecraft was directed to dive into ringed giant.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

  • 【Cassini 太空船】Cassini Thài-khong-chûn/Cassini Thài-khong-tsûn/卡西尼號太空船/Cassini spacecraft
  • 【Cassini 任務】Casini Jīm-bū/Casini Jīm-bū/卡西尼號任務/Cassini mission
  • 【土星環】Thó͘-chhiⁿ-khoân/Thóo-tshinn-khuân/土星環/Saturn’s Rings
  • 【六角雲】la̍k-kak-hûn/la̍k-kak-hûn/六角雲/hexagonal cloud
  • 【赤道】chhek-tō/tshik-tō/赤道/equator
  • 【北極】pak-ke̍k/pak-ki̍k/北極/North Pole
  • 【紅外線】âng-gōa-sòaⁿ/âng-guā-suànn/紅外線/infrared

  1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

  2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

  3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:阿波羅 11 號 登陸月球 ê 全景圖 明仔載 ê 圖:來揣新月