Messier 10 星團 kah 彗星

Page(/daily/2022/07/20220721)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Messier 10 kah 彗星

Tī 2022 年 7 月 15 翕–ê 彗星 C/2017 K2 (PanSTARRS),誠拄好去 拄著 Messier 天體,球形星團 Messier 10,in 就做伙出現 tī 這張闊幅望遠鏡景色內底。 M10 是 18 世紀一个專門揣彗星 ê 專家 Charles Messier 揣著 ê 第十粒毋是彗星 ê 天體。 M10 差不多離咱有 1 萬 4000 光年遠。 PanSTARRS 彗星 tī 7 月 14 這工 行到離咱上倚 ê 所在,這當陣伊 kah 咱美麗地球 ê 距離干焦 15 光秒遠爾爾。 C/2017 K2 這粒彗星 ê 彗鬚 kah 彗尾 予 21 世紀 ê 彗星觀星者看甲有夠滿意。 伊應該猶是 咱用細台天文望遠鏡 就會當踮 北天熱天 ê 夜空 看著 ê 彗星。 這粒 PanSTARRS 彗星是頭一擺 ùi 太陽系遠方 ê Oort 雲 遐飛過來–ê。 伊是 tī 2017 年 5 月飛過土星軌道彼陣,予咱發現–ê。 伊是彼陣咱所知影 來到太陽系內部 ê 彗星內底,上遠閣活動力上強 ê 彗星。 伊 tī 12 月 19 彼工離咱 ê 太陽上倚,彼陣伊 kah 太陽 ê 距離是 1.8 天文單位,比火星軌道閣較遠。

[POJ] Messier 10 kah Hui-chhiⁿ

Tī 2022 nî 7 goe̍h 15 hip–ê hui-chhiⁿ C/2017 K2 (PanSTARRS), chiâⁿ tú-hó khì tú-tio̍h Messier thian-thé, Kiû-hêng-seng-thoân Messier 10, in to̍h chò-hóe chhut-hiān tī chit tiuⁿ khoah-pak bōng-oán-kiàⁿ kéng-sek lāi-té. M10 sī 18 sè-kí chi̍t-ê choan-mn̂g chhōe hui-chhiⁿ ê choân-ka Charles Messier chhōe-tio̍h ê tē cha̍p lia̍p m̄-sī hui-chhiⁿ ê thian-thé. M10 chha-put-to lî lán ū 1 bān 4000 kng-nî hn̄g. PanSTARRS hui-chhiⁿ tī 7 goe̍h 14 chit-kang kiâⁿ kàu lī lán siōng óa ê só͘-chāi, chit-tang-chūn i kah lán bí-lē Tē-kiû ê kū-lî kan-na 15 kng-bió hn̄g niā-niā. C/2017 K2 chit lia̍p hui-chhiⁿ ê hūi-chhiu kah hūi-bóe hō͘ 21 sè-kí ê hui-chhiⁿ koan-seng-chiá khòaⁿ kah ū-kàu boán-ì. I èng-kai iáu-sī lán iōng sè-tâi thian-bûn bōng-oán-kiàⁿ to̍h ē-tàng tiàm pak-thian joa̍h-thiⁿ ê iā-khong khòaⁿ–tio̍h ê hui-chhiⁿ. Chit lia̍p PanSTARRS hui-chhiⁿ sī thâu chi̍t-pái ùi Thài-iông-hē oán-hong ê Oort hûn hiah poe–kòe-lâi–ê. I sī tī 2017 nî 5 goe̍h poe kòe Thó͘-chhiⁿ kúi-tō hit-chūn hō͘ lán hoat-hiān–ê. I sī hit-chūn lán só͘ chai-iáⁿ lâi kàu Thài-iông-hē lōe-pō͘ ê hui-chhiⁿ lāi-té, siōng hn̄g koh oa̍h-tōng-le̍k siōng kiông ê hui-chhiⁿ. I tī 12 goe̍h 19 hit-kang lī lán ê Thài-iông siōng óa, hit-chūn i kah Thài-iông ê kū-lî sī 1.8 thian-bûn tan-ūi, pí Hóe-chhiⁿ kúi-tō koh khah hn̄g.

[KIP] Messier 10 kah Hui-tshinn

Tī 2022 nî 7 gue̍h 15 hip–ê hui-tshinn C/2017 K2 (PanSTARRS), tsiânn tú-hó khì tú-tio̍h Messier thian-thé, Kiû-hîng-sing-thuân Messier 10, in to̍h tsò-hué tshut-hiān tī tsit tiunn khuah-pak bōng-uán-kiànn kíng-sik lāi-té. Messier 10 kah Hui-tshinn Tī 2022 nî 7 gue̍h 15 hip–ê hui-tshinn C/2017 K2 (PanSTARRS), tsiânn tú-hó khì tú-tio̍h Messier thian-thé, Kiû-hîng-sing-thuân Messier 10, in to̍h tsò-hué tshut-hiān tī tsit tiunn khuah-pak bōng-uán-kiànn kíng-sik lāi-té. I ìng-kai iáu-sī lán iōng sè-tâi thian-bûn bōng-uán-kiànn to̍h ē-tàng tiàm pak-thian jua̍h-thinn ê iā-khong khuànn–tio̍h ê hui-tshinn. Tsit lia̍p PanSTARRS hui-tshinn sī thâu tsi̍t-pái uì Thài-iông-hē uán-hong ê Oort hûn hiah pue–kuè-lâi–ê. I sī tī 2017 nî 5 gue̍h pue kuè Thóo-tshinn kuí-tō hit-tsūn hōo lán huat-hiān–ê. I sī hit-tsūn lán sóo tsai-iánn lâi kàu Thài-iông-hē luē-pōo ê hui-tshinn lāi-té, siōng hn̄g koh ua̍h-tōng-li̍k siōng kiông ê hui-tshinn. I tī 12 gue̍h 19 hit-kang lī lán ê Thài-iông siōng uá, hit-tsūn i kah Thài-iông ê kū-lî sī 1.8 thian-bûn tan-uī, pí Hué-tshinn kuí-tō koh khah hn̄g.

[English] Messier 10 and Comet

Imaged on July 15 2022, comet C/2017 K2 (PanSTARRS) has a Messier moment, sharing this wide telescopic field of view with globular star cluster Messier 10. Of course M10 was cataloged by 18th century comet hunter Charles Messier as the 10th object on his list of things that were definitely not comets. While M10 is about 14 thousand light-years distant, this comet PanSTARRS was about 15 light-seconds from our fair planet following its its July 14 closest approach. Its coma and tail entertaining 21st century comet watchers, C/2017 K2 is expected to remain a fine telescopic comet in northern summer skies. On a maiden voyage from our Solar System’s remote Oort Cloud this comet PanSTARRS was discovered in May 2017 when it was beyond the orbit of Saturn. At the time that made it the most distant active inbound comet known. Its closest approach the Sun will be within 1.8 astronomical units on December 19, beyond the orbital distance of Mars.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【Messier 天體】Messier thian-thé/Messier thian-thé/梅西爾天體/Messier object
 • 【Messier 10】Messier cha̍p/Messier tsa̍p/Messier 10/Messier 10
 • 【球形星團】kûi-hêng seng-thoân/kuî-hîng sing-thuân/球形星團/globular cluster
 • 【彗星】hui-chhiⁿ/hui-tshinn/彗星/comet
 • 【彗鬚】hūi-chhiu/huī-tshiu/彗髮/coma
 • 【彗尾】hūi-bóe/huī-bué/彗尾/comet’s tail
 • 【天文單位】thian-bûn tan-ūi/thian-bûn tan-uī/天文單位/astronomical units
 • 【Oort 雲】Oort hûn/Oort hûn/歐特雲/Oort Cloud
 • 【光秒】kng-bió/kng-bió/光秒/light-second
 • 【C/2017 K2】C jī-khòng-it-chhit K-two/ C jī-khòng-it-tshit K-two / C/2017 K2 / C/2017 K2

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:Webb 太空望遠鏡 tī 紅外線波段翕 ê 木星 kah 木星環 明仔載 ê 圖:捲螺仔星系 M74:較清楚 ê 版本