Webb 太空望遠鏡 tī 紅外線波段翕 ê 木星 kah 木星環

Page(/daily/2022/07/20220720)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Webb 太空望遠鏡 tī 紅外線波段翕 ê 木星 kah 木星環

是按怎木星有環? 木星主要 ê 環 是 1979 年 NASA 航海家 1 號 太空船飛過木星 ê 時陣翕著–ê。 毋閣環是按怎來–ê,彼陣咱猶毋知。 等到 NASA 加利略 太空船 tī 1995 年到 2003 年 踅木星咧行 ê 時陣,有證實一个假說。 講,木星環 是 流星體 挵著木星附近 ê 細粒衛星,才產生–ê。 比論講,若是有一粒細粒流星體 挵著木星足細粒 ê 衛星 Metis。 這粒流星體會鑽入去衛星內底、蒸發、爆炸,kā 產生 ê 塗粉擲入去 踅木星 ê 軌道。 這張 木星相片是 James Webb 太空望遠鏡紅外線波段 翕–ê。 這毋若看會著 木星 kah 木星雲,嘛看會著木星環。 咱嘛看會著木星 ê 大紅斑 (GRS),就是正爿較淺色彼丸。 木星上大粒 ê 衛星 木衛二 Europa 就 tī 倒爿彼个 繞射光尖 ê 中心。 木衛二 Europa ê 烏影,就 tī 大紅斑 ê 邊仔。 這張相片內底有幾若个特徵,咱到今 猶毋是蓋清楚。 比論講木星正爿邊界,敢若有一重 kah 木星 分開 ê 雲層。

[POJ] Webb Thài-khong-bōng-oán-kiàⁿ tī âng-gōa-sòaⁿ pho-tōaⁿ hip ê Bo̍k-chhiⁿ kah Bo̍k-chhiⁿ-khoân

Sī án-ná Bo̍k-chhiⁿ ū khoân? Bo̍k-chhiⁿ chú-iàu ê khoân sī 1979 nî NASA Hâng-hái-kā 1 hō thài-khong-chûn poe kòe Bo̍k-chhiⁿ ê sî-chūn hip-tio̍h–ê. M̄-koh khoân sī án-ná lâi–ê, hit-chūn lán iáu m̄-chai. Tán kàu NASA Ka-lī-lio̍h thài-khong-chûn tī 1995 nî kàu 2003 nî se̍h Bo̍k-chhiⁿ leh kiâⁿ ê sî-chūn, chèng-si̍t chi̍t-ê ká-soat. Kóng, Bo̍k-chhiⁿ-khoân sī liû-chhiⁿ-thé lòng-tio̍h Bo̍k-chhiⁿ hū-kīn ê sè-lia̍p ūi-chhiⁿ, chiah sán-seng–ê. Pí-lūn kóng, nā-sī ū chi̍t-lia̍p sè-lia̍p liû-chhiⁿ-thé lòng-tio̍h Bo̍k-chhiⁿ chiok sè-lia̍p ê ūi-chhiⁿ Metis. Chit-lia̍p liû-chhiⁿ-thé ē chǹg ji̍p-khì ūi-chhiⁿ lāi-té, cheng-hoat, po̍k-chà, kā sán-seng ê thô͘-hún tàn ji̍p-khì se̍h Bo̍k-chhiⁿ ê kúi-tō. Chit-tiuⁿ Bo̍k-chhiⁿ siòng-phìⁿ sī James Webb Thài-khong-bōng-oán-kiàⁿ tī âng-gōa-sòaⁿ pho-tōaⁿ hip–ê. Che m̄-nā khòaⁿ-ē-tio̍h Bo̍k-chhiⁿ kah Bo̍k-chhiⁿ-hûn, mā khòaⁿ-ē-tio̍h Thó͘-chhiⁿ-khoân. Lán mā khòaⁿ-ē-tio̍h Bo̍k-chhiⁿ ê Tōa-âng-pan (GRS), to̍h sī chiàⁿ-pêng khah chhián-sek hi̍t oân. Bo̍k-chhiⁿ siōng tōa-lia̍p ê ūi-chhiⁿ Bo̍k-ūi-jī Europa to̍h tī tò-pêng hit-ê jiàu-siā-kng-chiam ê tiong-sim. Bo̍k-ūi-jī Europa ê o͘-iáⁿ, to̍h tī Tōa-âng-pan ê piⁿ-á. Chit-tiuⁿ siòng-phìⁿ lāi-té ū kúi-ā-ê te̍k-teng, lán kàu-taⁿ iáu m̄-sī kài chheng-chhó͘. pí-lūn kóng Bo̍k-chhiⁿ chiàⁿ-pêng pian-kài, ū chi̍t-têng kah Bo̍k-chhiⁿ pun–khui ê hûn-chân.

[KIP] Webb Thài-khong-bōng-uán-kiànn tī âng-guā-suànn pho-tuānn hip ê Bo̍k-tshinn kah Bo̍k-tshinn-khuân

Sī án-ná Bo̍k-tshinn ū khuân? Bo̍k-tshinn tsú-iàu ê khuân sī 1979 nî NASA Hâng-hái-kā 1 hō thài-khong-tsûn pue kuè Bo̍k-tshinn ê sî-tsūn hip-tio̍h–ê. M̄-koh khuân sī án-ná lâi–ê, hit-tsūn lán iáu m̄-tsai. Tán kàu NASA Ka-lī-lio̍h thài-khong-tsûn tī 1995 nî kàu 2003 nî se̍h Bo̍k-tshinn leh kiânn ê sî-tsūn, tsìng-si̍t tsi̍t-ê ká-suat. Kóng, Bo̍k-tshinn-khuân sī liû-tshinn-thé lòng-tio̍h Bo̍k-tshinn hū-kīn ê sè-lia̍p uī-tshinn, tsiah sán-sing–ê. Pí-lūn kóng, nā-sī ū tsi̍t-lia̍p sè-lia̍p liû-tshinn-thé lòng-tio̍h Bo̍k-tshinn tsiok sè-lia̍p ê uī-tshinn Metis. Tsit-lia̍p liû-tshinn-thé ē tsǹg ji̍p-khì uī-tshinn lāi-té, tsing-huat, po̍k-tsà, kā sán-sing ê thôo-hún tàn ji̍p-khì se̍h Bo̍k-tshinn ê kuí-tō. Tsit-tiunn Bo̍k-tshinn siòng-phìnn sī James Webb Thài-khong-bōng-uán-kiànn tī âng-guā-suànn pho-tuānn hip–ê. Tse m̄-nā khuànn-ē-tio̍h Bo̍k-tshinn kah Bo̍k-tshinn-hûn, mā khuànn-ē-tio̍h Thóo-tshinn-khuân. Lán mā khuànn-ē-tio̍h Bo̍k-tshinn ê Tuā-âng-pan (GRS), to̍h sī tsiànn-pîng khah tshián-sik hi̍t uân. Bo̍k-tshinn siōng tuā-lia̍p ê uī-tshinn Bo̍k-uī-jī Europa to̍h tī tò-pîng hit-ê jiàu-siā-kng-tsiam ê tiong-sim. Bo̍k-uī-jī Europa ê oo-iánn, to̍h tī Tuā-âng-pan ê pinn-á. Tsit-tiunn siòng-phìnn lāi-té ū kuí-ā-ê ti̍k-ting, lán kàu-tann iáu m̄-sī kài tshing-tshóo. pí-lūn kóng Bo̍k-tshinn tsiànn-pîng pian-kài, ū tsi̍t-tîng kah Bo̍k-tshinn pun–khui ê hûn-tsân.

[English] Jupiter and Ring in Infrared from Webb

Why does Jupiter have rings? Jupiter’s main ring was discovered in 1979 by NASA’s passing Voyager 1 spacecraft, but its origin was then a mystery. Data from NASA’s Galileo spacecraft that orbited Jupiter from 1995 to 2003, however, confirmed the hypothesis that this ring was created by meteoroid impacts on small nearby moons. As a small meteoroid strikes tiny Metis, for example, it will bore into the moon, vaporize, and explode dirt and dust off into a Jovian orbit. The featured image of Jupiter in infrared light by the James Webb Space Telescope shows not only Jupiter and its clouds, but this ring as well. Also visible is Jupiter’s Great Red Spot (GRS) – in comparatively light color on the right, Jupiter’s large moon Europa – in the center of diffraction spikes on the left, and Europa’s shadow – next to the GRS. Several features in the image are not yet well understood, including the seemingly separated cloud layer on Jupiter’s right limb.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【木星環】Bo̍k-chhiⁿ-khoân/Bo̍k-tshinn-khuân/木星環/Jupiter’s Ring
 • 【木星雲】Bo̍k-chhiⁿ-hûn/Bo̍k-tshinn-hûn/木星雲/Jupiter’s cloud
 • 【航海家 1 號】Hâng-hái-ka it hō/Hâng-hái-ka it hō/航海家 1 號/Voyager 1
 • 【流星體】liû-chhiⁿ-thé/liû-tshinn-thé/流星體/meteoroid
 • 【加利略太空船】Ka-lī-lio̍h Thài-khong-chûn/Ka-lī-lio̍h Thài-khong-tsûn/加利略太空船/Galileo spacecraft
 • 【James Webb 太空望遠鏡】James Webb Thài-khong-bōng-oán-kiàⁿ/James Webb Thài-khong-bōng-uán-kiànn/太空望遠鏡/James Webb Space Telescope
 • 【木衛二 Europa】Bo̍k-ūi-jī Europa/Bo̍k-uī-jī Europa/木衛二歐羅巴/Europa
 • 【木衛十六 Metis】Bo̍k-ūi cha̍p-la̍k Metis/Bo̍k-uī tsa̍p-la̍k Metis/木衛十六梅蒂斯/Metis
 • 【繞射光尖】jiàu-siā-kng-chiam/jiàu-siā-kng-tsiam/繞射光尖/diffraction spikes
 • 【大紅斑】Tōa-âng-pan/Tuā-âng-pan/大紅斑/Great Red Spot (GRS)

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:半爿圓厝頂岩石 kah 天頂 ê 昴宿星團 明仔載 ê 圖:Messier 10 星團 kah 彗星