Webb、Hubble、kah Subaru 翕 ê Stephan 五重奏星系

Page(/daily/2022/07/20220718)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Webb、Hubble、kah Subaru 翕–ê Stephan 五重奏星系

是講,你敢會當 kā Webb kah Hubble ê 影像合做一張? 你當然嘛會當。 今仔日這張影像 就是欲予你看這个出眾 ê 結果。 最近才發射 ê James Webb 太空望遠鏡 (就簡單叫做 Webb) 有比 Hubble 太空望遠鏡 (就簡單叫做 Hubble) 閣較大塊 ê 鏡。 伊主要是欲翕 紅外線波段 ê 影像,看袂著藍光,上加到柑仔色光爾爾。 顛倒來講,Hubble ê 鏡是比 Webb ê 鏡較細塊,而且無法度看到 Webb 遐爾紅 ê 紅外線波段。 毋閣伊會當翕著 藍光 影像,甚至 紫外光 影像。 所以咱會當 kā Webb kah Hubble 觀測資料鬥做伙,產生一張無仝色光、較闊頻 ê 影像。 這張影像內底有 Stephan 五重奏 ê 四个 星系,紅色 ê 部份是 Webb ê 影像。 嘛有 日本Hawaii ê 地面望遠鏡 Subaru 翕 ê 部份。 Webb, Hubble, kah Subaru ê 影像資料是公開自由使用–ê,世界上任何人攏會當家己提去處理。 甚至會當產生 趣味、科學上嘛有路用 ê 多望遠鏡拼鬥影像。

[POJ] Webb, Hubble, kah Subaru hip–ê Stephan Gō͘-têng-chàu seng-hē

Sī kóng, lí kám ē-tàng kā Webb kah Hubble ê iáⁿ-siōng ha̍p chò chi̍t-tiuⁿ? Lí tong-jiân mā ē-tàng. Kin-á-ji̍t chit tiuⁿ iáⁿ-siōng to̍h sī beh hō͘ lí khòaⁿ chit-ê chhut-chiòng ê kiat-kó. Chòe-kīn chiah hoat-siā ê James Webb Thài-khong-bōng-oán-kiàⁿ (to̍h kán-tan kiò-chò Webb) ū pí Hubble Thài-khong-bōng-oán-kiàⁿ (to̍h kán-tan kiò-chò Hubble) koh khah tōa tè ê kiàⁿ. I chú-iàu sī beh hip âng-gōa-sòaⁿ pho-tōaⁿ ê iáⁿ-siōng, khòaⁿ bōe-tio̍h nâ-kng, siōng ke kàu kam-á-sek kng niā-niā. Tian-tò lâi-kóng, Hubble ê kiàⁿ sī pí Webb ê kiàⁿ khah sè tè, jî-chhiáⁿ bô-hoat-tō͘ khòaⁿ-tio̍h Webb hiah-nī âng ê âng-gōa-sòaⁿ pho-tōaⁿ. M̄-koh i ē-tàng hip-tio̍h nâ-kng iáⁿ-siōng, sīm-chì chí-gōa-kng iáⁿ-siōng. Só͘-í lán ē-tàng kā Webb kah Hubble koan-chhek chu-liāu tàu chò-hóe, sán-seng chi̍t-tiuⁿ bô-kâng se̍k-kng, khah khoah-pîn ê iáⁿ-siōng. Chit-tiuⁿ iáⁿ-siōng lāi-té ū Stephan Gō͘-têng-chàu ê sì ê seng-hē, âng-sek ê pō͘-hūn sī Webb ê iáⁿ-siōng. Mā ū Ji̍t-pún tī Hawaii ê tē-bīn bōng-oán-kiàⁿ Subaru hip ê pō͘-hūn. Webb, Hubble, kah Subaru ê iáⁿ-siōng chu-liāu sī kong-khai chū-iû sú-iōng–ê, sè-kài siōng jīm-hô lâng lóng ē-tàng ka-tī the̍h khì chhú-lí. Sīm-chì ē-tàng sán-seng chhù-bī, kho-ha̍k siōng mā ū lō͘-iōng ê to bōng-oán-kiàⁿ pheng-tàu iáⁿ-siōng.

[KIP] Webb, Hubble, kah Subaru hip–ê Stephan Gōo-tîng-tsàu sing-hē

Sī kóng, lí kám ē-tàng kā Webb kah Hubble ê iánn-siōng ha̍p tsò tsi̍t-tiunn? Lí tong-jiân mā ē-tàng. Kin-á-ji̍t tsit tiunn iánn-siōng to̍h sī beh hōo lí khuànn tsit-ê tshut-tsiòng ê kiat-kó. Tsuè-kīn tsiah huat-siā ê James Webb Thài-khong-bōng-uán-kiànn (to̍h kán-tan kiò-tsò Webb) ū pí Hubble Thài-khong-bōng-uán-kiànn (to̍h kán-tan kiò-tsò Hubble) koh khah tuā tè ê kiànn. I tsú-iàu sī beh hip âng-guā-suànn pho-tuānn ê iánn-siōng, khuànn buē-tio̍h nâ-kng, siōng ke kàu kam-á-sik kng niā-niā. Tian-tò lâi-kóng, Hubble ê kiànn sī pí Webb ê kiànn khah sè tè, jî-tshiánn bô-huat-tōo khuànn-tio̍h Webb hiah-nī âng ê âng-guā-suànn pho-tuānn. M̄-koh i ē-tàng hip-tio̍h nâ-kng iánn-siōng, sīm-tsì tsí-guā-kng iánn-siōng. Sóo-í lán ē-tàng kā Webb kah Hubble kuan-tshik tsu-liāu tàu tsò-hué, sán-sing tsi̍t-tiunn bô-kâng si̍k-kng, khah khuah-pîn ê iánn-siōng. Tsit-tiunn iánn-siōng lāi-té ū Stephan Gōo-tîng-tsàu ê sì ê sing-hē, âng-sik ê pōo-hūn sī Webb ê iánn-siōng. Mā ū Ji̍t-pún tī Hawaii ê tē-bīn bōng-uán-kiànn Subaru hip ê pōo-hūn. Webb, Hubble, kah Subaru ê iánn-siōng tsu-liāu sī kong-khai tsū-iû sú-iōng–ê, sè-kài siōng jīm-hô lâng lóng ē-tàng ka-tī the̍h khì tshú-lí. Sīm-tsì ē-tàng sán-sing tshù-bī, kho-ha̍k siōng mā ū lōo-iōng ê to bōng-uán-kiànn phing-tàu iánn-siōng.

[English] Stephan’s Quintet from Webb, Hubble, and Subaru

OK, but why can’t you combine images from Webb and Hubble? You can, and today’s featured image shows one impressive result. Although the recently launched James Webb Space Telescope (Webb) has a larger mirror than Hubble, it specializes in infrared light and can’t see blue – only up to about orange. Conversely, the Hubble Space Telescope (Hubble) has a smaller mirror than Webb and can’t see as far into the infrared as Webb, but can image not only blue light but even ultraviolet. Therefore, Webb and Hubble data can be combined to create images across a wider variety of colors. The featured image of four galaxies from Stephan’s Quintet shows Webb images as red and also includes images taken by Japan’s ground-based Subaru telescope in Hawaii. Because image data for Webb, Hubble, and Subaru are made freely available, anyone around the world can process it themselves, and even create intriguing and scientifically useful multi-observatory montages.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

  • 【Stephan 五重奏】Stephan Gō͘-têng-chàu/Stephan Gōo-tîng-tsàu/Stephan 五重奏/Stephan’s Quintet
  • 【James Webb 太空望遠鏡】James Webb Thài-khong-bōng-oán-kiàⁿ/James Webb Thài-khong-bōng-uán-kiànn/詹姆斯韋伯太空望遠鏡/James Webb Space Telescope
  • 【Hubble 太空望遠鏡】Hubble Thài-khong-bōng-oán-kiàⁿ/Hubble Thài-khong-bōng-uán-kiànn/哈伯太空望遠鏡/Hubble Space Telescope
  • 【Subaru 望遠鏡】Subaru Bōng-oán-kiàⁿ/Subaru Bōng-uán-kiànn/速霸陸望遠鏡/Subaru telescope
  • 【紫外光】chí-gōa-kng/tsí-guā-kng/紫外光/ultraviolet
  • 【紅外線】âng-gōa-sòaⁿ/âng-guā-suànn/紅外線/infrared

  1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

  2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

  3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:航海家 1 號 翕 ê 木衛二 Europa kah 木星 明仔載 ê 圖:半爿圓厝頂岩石 kah 天頂 ê 昴宿星團