Lubovna ê 月圓

Page(/daily/2022/07/20220715)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Lubovna ê 月圓

這張設計好勢 ê 望遠鏡景色是 tī 6 月 13 翕–ê,有記錄著 ùi Slovania 共和國東爿 ê Lubovna 城堡 peh–起來 ê 月圓。 攝影師離城堡 ê 牆圍有 3 公里遠,毋閣離月娘有 35 萬 7000 公里遠。 這當陣 ê 月娘是 tī 近地點,就是 tī 伊長株圓軌道面頂 離地球上倚彼位。 有一寡人會 kā tī 近地點附近 ê 月圓,叫做超級月娘。 這是因為平常時月圓 kah 咱 ê 平均距離是 38 萬 5000 公里遠。 所以天頂這粒月娘 tùi 地球來講,就比平常時 ê 月娘較光,嘛 較大粒。 是講任何 tī 地平線附近 ê 月圓,攏會因為伊 ê 光線 ùi 實密、清楚大氣層 ê 較長路線迵過,去予屈折去。 大氣層 ê 屈折會 tī 薄薄 ê 雲頂,產生青色 ê 爍光。 到 7 月 tī 近地點 ê 月圓時,雲底就會產生紅光做邊界。

[POJ] Lubovna ê Goe̍h-îⁿ

Chit-tiuⁿ siat-kè hó-sè ê bōng-oán-kiàⁿ kéng-sek sī tī 6 goe̍h 13 hip–ê, ū kì-lio̍k tio̍h ùi Slovania kiōng-hô-kok tang-pêng ê Lubovna siâⁿ-pó peh–khí-lâi ê goe̍h-îⁿ. Liap-iáⁿ-su lî siâⁿ-pó ê chhiûⁿ-ûi ū 3 kong-lí hn̄g, m̄-koh lî goe̍h-niû ū 35 bān 7000 kong-lí hn̄g. Chit-tang-chūn ê goe̍h-niû sī tī kīn-tē-tiám, to̍h sī tī i tn̂g-tu-îⁿ kúi-tō bīn-téng lî Tē-kiû siōng óa hit-ūi. Ū chi̍t-kóa-lâng ē kā tī kīn-tē-tiám hū-kūn ê goe̍h-îⁿ, kiò-chò chhiau-kip-goe̍h-niû. Che sī in-ūi pêng-siông-sî goe̍h-îⁿ kah lán ê pêng-kun kū-lî sī 38 bān 5000 kong-lí hn̄g. Só͘-í thiⁿ-téng chit-lia̍p goe̍h-niû tùi Tē-kiû lâi-kóng, to̍h pí pêng-siông-sî ê goe̍h-niû khah kng, mā khah tōa-lia̍p. Sī-kóng jīm-hô tī tē-pêng-sòaⁿ hū-kūn ê goe̍h-îⁿ, lóng ē in-ūi i ê kng-sòaⁿ ùi cha̍t-ba̍t, chheng-chhó͘ tōa-khì-chân ê khah tn̂g lō͘-sòaⁿ thàng kòe, khì hō͘ khut-chiat–khì. Tōa-khì-chân ê khut-chiat ē tī po̍h-po̍h ê hûn-téng, sán-seng chhiⁿ-sek ê sih-kng. Kàu 7 goe̍h tī kīn-tē-tiám ê goe̍h-îⁿ sî, hûn-té to̍h ē sán-seng âng-kng chò pian-kài.

[KIP] Lubovna ê Gue̍h-înn

Tsit-tiunn siat-kè hó-sè ê bōng-uán-kiànn kíng-sik sī tī 6 gue̍h 13 hip–ê, ū kì-lio̍k tio̍h uì Slovania kiōng-hô-kok tang-pîng ê Lubovna siânn-pó peh–khí-lâi ê gue̍h-înn. Liap-iánn-su lî siânn-pó ê tshiûnn-uî ū 3 kong-lí hn̄g, m̄-koh lî gue̍h-niû ū 35 bān 7000 kong-lí hn̄g. Tsit-tang-tsūn ê gue̍h-niû sī tī kīn-tē-tiám, to̍h sī tī i tn̂g-tu-înn kuí-tō bīn-tíng lî Tē-kiû siōng uá hit-uī. Ū tsi̍t-kuá-lâng ē kā tī kīn-tē-tiám hū-kūn ê gue̍h-înn, kiò-tsò tshiau-kip-gue̍h-niû. Tse sī in-uī pîng-siông-sî gue̍h-înn kah lán ê pîng-kun kū-lî sī 38 bān 5000 kong-lí hn̄g. Sóo-í thinn-tíng tsit-lia̍p gue̍h-niû tuì Tē-kiû lâi-kóng, to̍h pí pîng-siông-sî ê gue̍h-niû khah kng, mā khah tuā-lia̍p. Sī-kóng jīm-hô tī tē-pîng-suànn hū-kūn ê gue̍h-înn, lóng ē in-uī i ê kng-suànn uì tsa̍t-ba̍t, tshing-tshóo tuā-khì-tsân ê khah tn̂g lōo-suànn thàng kuè, khì hōo khut-tsiat–khì. Tuā-khì-tsân ê khut-tsiat ē tī po̍h-po̍h ê hûn-tíng, sán-sing tshinn-sik ê sih-kng. Kàu 7 gue̍h tī kīn-tē-tiám ê gue̍h-înn sî, hûn-té to̍h ē sán-sing âng-kng tsò pian-kài.

[English] Lubovna Full Moon

On July 13 this well-planned telephoto view recorded a Full Moon rising over Lubovna Castle in eastern Slovania. The photographer was about 3 kilometers from the castle walls and about 357,000 kilometers from this Full Moon near perigee, the closest point in its elliptical orbit. Known to some as supermoons, full moons near perigee are a little brighter and larger in planet Earth’s sky when compared to full moons that occur near the average lunar distance of around 385,000 kilometers. Of course any Full Moon near the horizon will show the effects of refraction over a long sight-line through the dense clear atmosphere. Atmospheric refraction creates the slight green flash framed by thin clouds near the top, with a ragged red rim along the bottom edge of July’s perigee Full Moon.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

  • 【月圓】goe̍h-îⁿ/gue̍h-înn/滿月/full moon
  • 【長株圓軌道】tn̂g-tu-îⁿ kúi-tō/tn̂g-tu-înn kuí-tō/橢圓軌道/elliptical orbit
  • 【超級月娘】chhiau-kip-goe̍h-niû/tshiau-kip-gue̍h-niû/超級月娘/supermoon
  • 【近地點】kīn-tē-tiám/kīn-tē-tiám/近地點/perigee
  • 【屈折】khut-chiat/khut-tsiat/折射/refraction

  1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

  2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

  3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:Webb 太空望遠鏡翕 ê 南環星雲 明仔載 ê 圖:天欲光彼陣 ê Tycho 隕石坑 kah Clavius 隕石坑