Webb 太空望遠鏡翕 ê 南環星雲

Page(/daily/2022/07/20220714)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Webb 太空望遠鏡翕 ê 南環星雲

南環星雲是一个 行星形星雲去予編做 NGC 3132。 伊是一个離咱地球 2500 光年遠,欲死的類太陽恆星 ê 殮布。 這張是 James Webb 太空望遠鏡 翕 ê 相片,無想到會當看著遮爾濟細節。 內底有氣體 kah 塗粉組成、予人呵咾甲會觸舌 ê 宇宙天景,伊 ê 直徑是半光年長。 Tī 這張 NIRCam 影像中心附近 足光彼粒恆星,是欲死的恆星 ê 星伴。 這个互踅系統內底,較暗彼粒恆星,tī 過去幾若千年 ê 時間內,已經演化到 kā 星雲氣體塗粉殼擲出來 ê 階段矣。 這粒較暗 ê 恆星就 tī 繞射光尖 ê 8 點鐘方向遐,落尾伊會演化做白矮星。 這兩粒恆星 ê 互踅運動,就是造成南環星雲複雜結構 ê 原因。

[POJ] Webb Thài-khong-bōng-oán-kiàⁿ hip ê Lâm-khoân-seng-hûn

Lâm-khoân-seng-hûn sī chi̍t-ê kiâⁿ-chhiⁿ-hêng seng-hûn, khì hō͘ pian chò NGC 3132. I sī chi̍t-ê lī lán Tē-kiû 2500 kng-nî hn̄g, beh sí ê lūi-thài-iông hêng-chhiⁿ ê liām-pò͘. Chit-tiuⁿ sī James Webb Thài-khong-bōng-oán-kiàⁿ hip ê siòng-phìⁿ, bô siūⁿ kàu ē-tàng khòaⁿ-tio̍h chiok-chōe sè-chiat. Lāi-té ū khì-thé kah thô͘-hún cho͘-sêng, hō͘ lâng o-ló kah tak-chi̍h ê ú-tiū thian-kéng, i ê ti̍t-kèng sī pòaⁿ kng-nî tn̂g. Tī chit tiuⁿ NIRCam iáⁿ-siōng tiong-sim hū-kīn chiok kng hit-lia̍p, sī beh sí ê hêng-chhiⁿ ê seng-phōaⁿ. Chit-ê hō͘-se̍h hē-thóng lāi-té, khah àm hit-lia̍p hêng-chhiⁿ, tī kòe-khì kúi-ā chheng-nî ê sî-kan lāi, í-keng ián-hòa kàu kā seng-hûn khì-thé thô͘-hún-khak tàn–chhut-lâi ê kai-tōaⁿ ah. Chit-lia̍p khah àm ê hêng-chhiⁿ to̍h tī jiàu-siā-kng-chiam ê 8 tiám-cheng hong-hiòng hiah, lo̍h-bóe i ē ián-hòa chò pe̍h-é-chhiⁿ. Chit nn̄g-lia̍p hêng-chhiⁿ ê hō͘-se̍h ūn-tōng, to̍h sī Lâm-khoân-seng-hûn ho̍k-cha̍p kiat-kò͘ ê goân-in.

[KIP] Webb Thài-khong-bōng-uán-kiànn hip ê Lâm-khuân-sing-hûn

Lâm-khuân-sing-hûn sī tsi̍t-ê kiânn-tshinn-hîng sing-hûn, khì hōo pian tsò NGC 3132. I sī tsi̍t-ê lī lán Tē-kiû 2500 kng-nî hn̄g, beh sí ê luī-thài-iông hîng-tshinn ê liām-pòo. Tsit-tiunn sī James Webb Thài-khong-bōng-uán-kiànn hip ê siòng-phìnn, bô siūnn kàu ē-tàng khuànn-tio̍h tsiok-tsuē sè-tsiat. Lāi-té ū khì-thé kah thôo-hún tsoo-sîng, hōo lâng o-ló kah tak-tsi̍h ê ú-tiū thian-kíng, i ê ti̍t-kìng sī puànn kng-nî tn̂g. Tī tsit tiunn NIRCam iánn-siōng tiong-sim hū-kīn tsiok kng hit-lia̍p, sī beh sí ê hîng-tshinn ê sing-phuānn. Tsit-ê hōo-se̍h hē-thóng lāi-té, khah àm hit-lia̍p hîng-tshinn, tī kuè-khì kuí-ā tshing-nî ê sî-kan lāi, í-king ián-huà kàu kā sing-hûn khì-thé thôo-hún-khak tàn–tshut-lâi ê kai-tuānn ah. Tsit-lia̍p khah àm ê hîng-tshinn to̍h tī jiàu-siā-kng-tsiam ê 8 tiám-tsing hong-hiòng hiah, lo̍h-bué i ē ián-huà tsò pe̍h-é-tshinn. Tsit nn̄g-lia̍p hîng-tshinn ê hōo-se̍h ūn-tōng, to̍h sī Lâm-khuân-sing-hûn ho̍k-tsa̍p kiat-kòo ê guân-in.

[English] Webb’s Southern Ring Nebula

Cataloged as NGC 3132 the Southern Ring Nebula is a planetary nebula, the death shroud of a dying sun-like star some 2,500 light-years from Earth. Composed of gas and dust the stunning cosmic landscape is nearly half a light-year in diameter, explored in unprecedented detail by the James Webb Space Telescope. In this NIRCam image the bright star near center is a companion of the dying star. In mutual orbit, the star whose transformation has ejected the nebula’s gas and dust shells over thousands of years is the fainter stellar partner. Evolving to become a white dwarf, the faint star appears along the diffraction spike extending toward the 8 o’clock position. This stellar pair’s orbital motion has resulted the complex structures within the Southern Ring Nebula.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【James Webb 太空望遠鏡】James Webb Thài-khong-bōng-oán-kiàⁿ/James Webb Thài-khong-bōng-uán-kiànn/詹姆斯韋伯太空望遠鏡/James Webb Space Telescope
 • 【南環星雲】Lâm-khoân-seng-hûn/Lâm-khuân-sing-hûn/南環星雲/Southern Ring Nebula
 • 【NGC 3132】NGC sam-it-sam-jī/NGC sam-it-sam-jī/NGC 3132/NGC 3132
 • 【繞射光尖】jiàu-siā-kng-chiam/jiàu-siā-kng-tsiam/繞射光尖/diffraction spike
 • 【星伴】seng-phōaⁿ/sing-phuānn/伴星/companion star
 • 【類太陽恆星】lūi Thài-iông hêng-chhiⁿ/luī Thài-iông hîng-tshinn/類太陽恆星/sun-like star
 • 【殮布】liām-pò͘/liām-pòo/殮布/shroud
 • 【白矮星】peh-é-chhiⁿ/peh-é-tshinn/白矮星/white dwarf
 • 【行星形星雲】kiâⁿ-chhiⁿ-hêng seng-hûn/kiânn-tshinn-hîng sing-hûn/行星狀星雲/planetary nebula

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:Webb 太空望遠鏡 ê 頭一張深空影像 明仔載 ê 圖:Lubovna ê 月圓