NGC 6914 星雲複合體

Page(/daily/2022/07/20220707)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] NGC 6914 星雲複合體

這張 tī NGC 6914 附近 ê 彩色天景,是欲用來研究內底 ê 恆星、塗粉、kah 發光氣體。 這个 星際星雲複合體 離咱有 6000 光年遠,伊就 tī 北天星座 天鵝座 咧飛,嘛是 tī 銀河盤 ê 面頂。 這規張宇宙畫布攏是紅色 ê 水素 發射星雲 kah 厚塗粉 ê 藍色 反射星雲。 烏色剪影 ê 部份,就是閘光 ê 星際塗粉。 Tī 天鵝座 OB2 星協內底 ê 大質量、高溫、少年恆星發出 ê 紫外光輻射,kā 星協內底 ê 原子 水素氣體 離子化去,產生質子 kah 電子 複合 ê 特徵紅光。 Tī 天鵝座 OB2 內底 ê 恆星嘛因為反射塗粉雲,產生足強 ê 藍色恆星光。 這个超過 1 度闊 ê 望遠鏡視野,按照 NGC 6914 ê 距離來推算,差不多是 100 光年遐爾闊。

[POJ] NGC 6914 Seng-hûn Ho̍k-ha̍p-thé

Chit tiuⁿ tī NGC 6914 hū-kīn ê chhái-sek thian-kéng, sī beh iōng lâi gián-kiù lāi-té ê hêng-chhiⁿ, thô͘-hún, kah hoat-kng khì-thé. Chit ê seng-chè seng-hûn ho̍k-ha̍p-thé lī lán ū 6000 kng-nî hn̄g, i to̍h tī pak-thian seng-chō Thian-gô-chō leh poe, mā sī tī Gîn-hô-pôaⁿ ê bīn-téng. Che kui-tiuⁿ ú-tiū ōe-pò͘ lóng-sī âng-sek ê chúi-sò͘ hoat-siā-seng-hûn kah kāu thô͘-hún ê nâ-sek hoán-siā seng-hûn. O͘-sek chián-iáⁿ ê pō͘-hūn, to̍h sī cha̍h kng ê seng-chè thô͘-hún. Tī Thian-gô-chō OB2 seng-hiap lāi-té ê tōa-chit-liōng, ko-un, siàu-liân hêng-chhiⁿ hoat–chhut ê chí-gōa-kng hok-siā, kā seng-hiap lāi-té ê goân-chú chúi-sò͘ khì-thé lî-chú-hòa khì, sán-seng chit-chú kah tiān-chú hok-ha̍p ê te̍k-teng âng-kng. Tī Thian-gô-chō OB2 lāi-té ê hêng-chhiⁿ mā in-ūi hoán-siā thô͘-hún-hûn, sán-seng chiok kiông ê nâ-sek hêng-chhiⁿ-kng. Chit ê chhiau-kòe 1 tō͘ khoah ê bōng-oán-kiàⁿ sī-iá, àn-chiàu NGC 6914 ê kū-lî lâi thui-sǹg, chha-put-to sī 100 kng-nî hiah-nī khoah.

[KIP] NGC 6914 Sing-hûn Ho̍k-ha̍p-thé

Tsit tiunn tī NGC 6914 hū-kīn ê tshái-sik thian-kíng, sī beh iōng lâi gián-kiù lāi-té ê hîng-tshinn, thôo-hún, kah huat-kng khì-thé. Tsit ê sing-tsè sing-hûn ho̍k-ha̍p-thé lī lán ū 6000 kng-nî hn̄g, i to̍h tī pak-thian sing-tsō Thian-gô-tsō leh pue, mā sī tī Gîn-hô-puânn ê bīn-tíng. Tse kui-tiunn ú-tiū uē-pòo lóng-sī âng-sik ê tsuí-sòo huat-siā-sing-hûn kah kāu thôo-hún ê nâ-sik huán-siā sing-hûn. Oo-sik tsián-iánn ê pōo-hūn, to̍h sī tsa̍h kng ê sing-tsè thôo-hún. Tī Thian-gô-tsō OB2 sing-hiap lāi-té ê tuā-tsit-liōng, ko-un, siàu-liân hîng-tshinn huat–tshut ê tsí-guā-kng hok-siā, kā sing-hiap lāi-té ê guân-tsú tsuí-sòo khì-thé lî-tsú-huà khì, sán-sing tsit-tsú kah tiān-tsú hok-ha̍p ê ti̍k-ting âng-kng. Tī Thian-gô-tsō OB2 lāi-té ê hîng-tshinn mā in-uī huán-siā thôo-hún-hûn, sán-sing tsiok kiông ê nâ-sik hîng-tshinn-kng. Tsit ê tshiau-kuè 1 tōo khuah ê bōng-uán-kiànn sī-iá, àn-tsiàu NGC 6914 ê kū-lî lâi thui-sǹg, tsha-put-to sī 100 kng-nî hiah-nī khuah.

[English] The NGC 6914 Complex

A study in contrasts, this colorful skyscape features stars, dust, and glowing gas in the vicinity of NGC 6914. The interstellar complex of nebulae lies some 6,000 light-years away, toward the high-flying northern constellation Cygnus and the plane of our Milky Way Galaxy. Obscuring interstellar dust clouds appear in silhouette while reddish hydrogen emission nebulae, along with the dusty blue reflection nebulae, fill the cosmic canvas. Ultraviolet radiation from the massive, hot, young stars of the extensive Cygnus OB2 association ionize the region’s atomic hydrogen gas, producing the characteristic red glow as protons and electrons recombine. Embedded Cygnus OB2 stars also provide the blue starlight strongly reflected by the dust clouds. The over 1 degree wide telescopic field of view spans about 100 light-years at the estimated distance of NGC 6914.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【星際星雲複合體】seng-chè seng-hûn ho̍k-ha̍p-thé/sing-tsè sing-hûn ho̍k-ha̍p-thé/星際星雲複合體/interstellar complex of nebulae
 • 【天鵝座】Thian-gô-chō/Thian-gô-tsō/天鵝座/Cygnus
 • 【銀河盤】Gîn-hô-pôaⁿ/Gîn-hô-puânn/銀河盤/plane of the Milky Way
 • 【水素】chúi-sò͘/tsuí-sòo/氫/hydrogen
 • 【發射星雲】hoat-siā-seng-hûn/huat-siā-sing-hûn/發射星雲/emission nebula
 • 【反射星雲】hoán-siā-seng-hûn/huán-siā-sing-hûn/反射星雲/reflection nebula
 • 【星際塗粉】seng-chè-thô͘-hún/sing-tsè-thôo-hún/星際塗粉/dust cloud
 • 【紫外光輻射】chí-gōa-kng hok-siā/tsí-guā-kng hok-siā/紫外光輻射/ultraviolet radiation
 • 【OB2 星協】OB-two seng-hiap/OB-two sing-hiap/OB2 星協/OB2 association
 • 【特徵光】te̍k-teng-kng/ti̍k-ting-kng/特徵光/charesrestic line
 • 【塗粉雲】thô͘-hún-hûn/thôo-hún-hûn/塗粉雲/ddust cloud
 • 【視野】sī-iá/sī-iá/視野/field of view
 • 【NGC 6914】NGC lio̍k-kiú-it-sù/NGC lio̍k-kiú-it-sù/NGC 6914/NGC 6914
 • 【原子】goân-chú/guân-tsú/原子/atom
 • 【離子化】lî-chú-hòa/lî-tsú-huà/離子化/ionized
 • 【質子】chit-chú/tsit-tsú/質子/proton
 • 【電子】tiān-chú/tiān-tsú/電子/electron
 • 【複合線】ho̍k-ha̍p-sòaⁿ/ho̍k-ha̍p-suànn/複合線/recombination line

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:Gaia 衛星天文台資料 建構 ê 銀河 3D 運動 明仔載 ê 圖:踮一粒咧轉踅 ê 行星面頂 ê 樹仔