Gaia 衛星天文台資料 建構 ê 銀河 3D 運動

Page(/daily/2022/07/20220706)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Gaia 衛星天文台資料 建構 ê 銀河 3D 運動

咱 ê 天頂就 kah 溪流仝款,足濟恆星嘛 tī 天頂流動。 這个證據,這馬就 tī 這張 最近 ùi ESA Gaia 衛星天文台 提著 ê 觀測資料建構出來 ê 天空圖內底。 這內底有 銀河 2600 萬粒恆星 ê 運動路線。 藍色是恆星向咱倚 過來,紅色是恆星離開咱。 彼寡線是 恆星 tī 天頂 ê 運動路線。 倒爿較藍彼區 kah 正爿較紅彼區表示講,銀河系內底恆星 ê 整體運動是 踅銀河中心咧行。 毋閣,圖中央彼區,是 太陽相對 銀河中央棍仔 ê 剛性轉踅運動。 看起來敢若 kah 銀河整體運動是倒爿 ê。 了解 這寡 恆星運動 ê 細節,會當 幫贊咱 閣較了解咱 銀河系 複雜 ê 歷史 kah 咱太陽 ê 起源。

[POJ] Gaia Ūi-chhiⁿ-thian-bûn-tâi chu-liāu kiàn-kò͘ ê Gîn-hô 3D ūn-tōng

Lán ê thiⁿ-téng to̍h kah khe-liû kāng-khoán, chiok-chōe hêng-chhiⁿ mā tī thiⁿ-téng liû-tōng. Chit-ê chèng-kù, chit-má to̍h tī chit-tiuⁿ chòe-kīn ùi ESA Gaia ūi-chhiⁿ-thian-bûn-tâi thê-tio̍h ê koan-chhek chu-liāu kiàn-kò͘ chhut-lâi ê thian-khong-tô͘ lāi-té. Chit lāi-té ū Gîn-hô 2600 bān lia̍p hêng-chhiⁿ ê ūn-tōng lō͘-sòaⁿ. Nâ-sek sī hêng-chhiⁿ hiòng lán óa–kòe-lâi, âng-sek sī hêng-chhiⁿ lī-khui lán. Hit-kóa sī hêng-chhiⁿ tī thiⁿ-téng ê ūn-tōng lō͘-sòaⁿ. Tò-pêng khah nâ hit-khu kah chiàⁿ-pêng khah âng hit-khu piáu-sī kong, Gîn-hô-hē lāi-té hêng-chhiⁿ ê chéng-thé ūn-tōng sī se̍h Gîn-hô tiong-sim leh kiâⁿ. M̄-koh, tô͘ tiong-ng hit-khu, sī Thài-iông siong-tùi Gîn-hô tiong-sim kùn-á ê kong-sèng tńg-se̍h ūn-tōng. Khòaⁿ–khí-lâi ká-ná kah Gîn-hô chéng-thé ūn-tōng sī tò-péng ê. Liáu-kái chit-kóa hêng-chhiⁿ ūn-tōng ê sè-chiat, ē-tàng pang-chān lán koh-khah liáu-kái lán Gîn-hô-hē ho̍k-cha̍p ê le̍k-sú kah lán Thài-iông ê khí-goân.

[KIP] Gaia Uī-tshinn-thian-bûn-tâi tsu-liāu kiàn-kòo ê Gîn-hô 3D ūn-tōng

Lán ê thinn-tíng to̍h kah khe-liû kāng-khuán, tsiok-tsuē hîng-tshinn mā tī thinn-tíng liû-tōng. Tsit-ê tsìng-kù, tsit-má to̍h tī tsit-tiunn tsuè-kīn uì ESA Gaia uī-tshinn-thian-bûn-tâi thê-tio̍h ê kuan-tshik tsu-liāu kiàn-kòo tshut-lâi ê thian-khong-tôo lāi-té. Tsit lāi-té ū Gîn-hô 2600 bān lia̍p hîng-tshinn ê ūn-tōng lōo-suànn. Nâ-sik sī hîng-tshinn hiòng lán uá–kuè-lâi, âng-sik sī hîng-tshinn lī-khui lán. Hit-kuá sī hîng-tshinn tī thinn-tíng ê ūn-tōng lōo-suànn. Tò-pîng khah nâ hit-khu kah tsiànn-pîng khah âng hit-khu piáu-sī kong, Gîn-hô-hē lāi-té hîng-tshinn ê tsíng-thé ūn-tōng sī se̍h Gîn-hô tiong-sim leh kiânn. M̄-koh, tôo tiong-ng hit-khu, sī Thài-iông siong-tuì Gîn-hô tiong-sim kùn-á ê kong-sìng tńg-se̍h ūn-tōng. Khuànn–khí-lâi ká-ná kah Gîn-hô tsíng-thé ūn-tōng sī tò-píng ê. Liáu-kái tsit-kuá hîng-tshinn ūn-tōng ê sè-tsiat, ē-tàng pang-tsān lán koh-khah liáu-kái lán Gîn-hô-hē ho̍k-tsa̍p ê li̍k-sú kah lán Thài-iông ê khí-guân.

[English] Milky Way Motion in 3D from Gaia

Our sky is alive with the streams of stars. The motions of 26 million Milky Way stars are evident in the featured map constructed from recent data taken by ESA’s Gaia satellite. Stars colored blue are moving toward us, while red indicates away. Lines depict the motion of the stars across the sky. The large blue on the left and red areas on the map’s right give the overall impression that stars in the Milky Way are rotating around the center. However, there is a region near the middle – caused by our own Sun’s motion relative to a rigidly-rotating central Galactic bar – that seems to reverse it. Understanding details about the motion of stars is helping humanity to better understand the complex history of our Milky Way galaxy and the origin of our Sun.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

  • 【Gaia 衛星天文台】Gaia Ūi-chhiⁿ-thian-bûn-tâi/Gaia Uī-tshinn-thian-bûn-tâi/Gaia 衛星天文台/Gaia satellite
  • 【銀河系】Gîn-hô-hē/Gîn-hô-hē/銀河/Milky Way galaxy
  • 【銀河中央棍仔】Gîn-hô tiong-ng kùn-á/Gîn-hô tiong-ng kùn-á/銀河中央棒/central Galactic bar
  • 【剛性轉踅運動】kong-sèng tńg-se̍h ūn-tōng/kong-sìng tńg-se̍h ūn-tōng/剛性旋轉運動/rigidly-rotation motion

  1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

  2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

  3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:熔做愛因斯坦環 ê 星系 明仔載 ê 圖:NGC 6914 星雲複合體