Ùi BepiColombo 太空船 面頭前行過 ê 水星

Page(/daily/2022/06/20220628)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Ùi BepiColombo 太空船 面頭前行過 ê 水星

這是月球 ê 佗一部份? 攏毋是呢!因為這是 水星。 水星表面是 較老 ê 地表,kah 咱月球 仝款,攏去予大粒隕石 摃甲糜糜卯卯。 水星干焦比咱 月球 較大淡薄仔,毋閣伊比 太陽系 內底所有 衛星 ê 密度攏較懸,質量嘛較大。 這是因為伊主要 ê 成份是 。 實際上,太陽系內底嘛干焦地球 ê 密度比水星 ê 較懸。 因為 水星 自轉週期 ê 3 倍拄仔好是公轉週期 ê 2 倍,而且水星 ê 長株圓軌道 嘛較長,所以咱若是去到水星做客,就會當看著 日頭 peh 起來了後,佇天頂停咧,閣倒轉去伊 peh 起來彼爿地平線,閣停咧,閣隨 ùi 另外一爿地平線落去。 Ùi 地球來看,水星離太陽遮爾倚,所以咱干焦有法度佇 日落了後、抑是日出進前 短短仔 ê 時間內,看著伊。 這張相片 是頂禮拜 歐洲 ESA kah 日本 JAXA 合作 ê BepiColombo 太空船 飛過 ê 時陣翕–ê。 太空船 kā 能量釋放出去,準備欲 ùi 2025 年開始 踅太陽系上內底 ê 行星 行。

[POJ] Ùi BepiColombo Thài-khong-chûn bīn-thâu-chêng kiâⁿ kòe ê Chúi-chhiⁿ

Che sī Goe̍h-kiû ê toh chi̍t-pō͘-hūn? Lóng m̄-sī neh! In-ūi che sī Chúi-chhiⁿ. Chúi-chhiⁿ piáu-bīn sī khah lāu ê tē-piáu, kah lán Goe̍h-kiû kāng-khoán, lóng khì hō͘ tōa-lia̍p ún-chio̍h lòng kah mi-mi-mauh-mauh. Chúi-chhiⁿ kan-na pí lán Goe̍h-kiû khah tōa tām-po̍h-á, m̄-koh i pí Thài-iông-hē lāi-té só͘-ū ūi-chhiⁿ ê bi̍t-tō͘ lóng khah koân, chit-liōng mā khah tōa. Che sī in-ūi i chú-iàu ê sêng-hūn sī thih. Si̍t-chè siōng, Thài-iông-hē lāi-té mā kan-na Tē-kiû ê bi̍t-tō͘ pí Chúi-chhiⁿ ê khah koân. In-ūi Chúi-chhiⁿ chū-choán chiu-kî ê 3 pōe tú-á-hó sī kong-choán chiu-kî ê 2 pōe, jî-chhiáⁿ Chúi-chhiⁿ ê tn̂g-tu-îⁿ kúi-tō mā khah tn̂g, só͘-í lán nā-sī khì kàu Chúi-chhiⁿ chò-kheh, to̍h ē-tàng khòaⁿ-tio̍h ji̍t-thâu peh–khí-lâi liáu-āu, tī thiⁿ-téng thêng–leh, koh tò-tńg-khì i peh–khí-lâi hit-pêng tē-pêng-sòaⁿ, koh thêng–leh, koh sûi ùi lēng-gōa chi̍t-pêng tē-pêng-sòaⁿ lo̍h-khì. Ùi Tē-kiû lâi khòaⁿ, Chúi-chhiⁿ lī Thài-iông chiah-nī óa, só͘-í lán kan-na ū-hoat-tō͘ tī ji̍t-lo̍h liáu-āu, iah-sī ji̍t-chhut chìn-chêng té-té-á ê sî-kan lāi, khòaⁿ-tio̍h i. Chit-tiuⁿ siòng-phìⁿ sī téng-lé-pài Au-chiu ESA kah Ji̍t-pún JAXA ha̍p-chok ê BepiColombo Thài-khong-chûn poe–kòe ê sî-chūn hip–ê. Thài-khong-chûn kā lêng-liōng sek-hòng chhut-khì, chún-pī beh ùi 2025 nî khai-sí se̍h Thài-iông-hē siōng lāi-té ê kiâⁿ-chhiⁿ kiâⁿ.

[KIP] Uì BepiColombo Thài-khong-tsûn bīn-thâu-tsîng kiânn kuè ê Tsuí-tshinn

Tse sī Gue̍h-kiû ê toh tsi̍t-pōo-hūn? Lóng m̄-sī neh! In-uī tse sī Tsuí-tshinn. Tsuí-tshinn piáu-bīn sī khah lāu ê tē-piáu, kah lán Gue̍h-kiû kāng-khuán, lóng khì hōo tuā-lia̍p ún-tsio̍h lòng kah mi-mi-mauh-mauh. Tsuí-tshinn kan-na pí lán Gue̍h-kiû khah tuā tām-po̍h-á, m̄-koh i pí Thài-iông-hē lāi-té sóo-ū uī-tshinn ê bi̍t-tōo lóng khah kuân, tsit-liōng mā khah tuā. Tse sī in-uī i tsú-iàu ê sîng-hūn sī thih. Si̍t-tsè siōng, Thài-iông-hē lāi-té mā kan-na Tē-kiû ê bi̍t-tōo pí Tsuí-tshinn ê khah kuân. In-uī Tsuí-tshinn tsū-tsuán tsiu-kî ê 3 puē tú-á-hó sī kong-tsuán tsiu-kî ê 2 puē, jî-tshiánn Tsuí-tshinn ê tn̂g-tu-înn kuí-tō mā khah tn̂g, sóo-í lán nā-sī khì kàu Tsuí-tshinn tsò-kheh, to̍h ē-tàng khuànn-tio̍h ji̍t-thâu peh–khí-lâi liáu-āu, tī thinn-tíng thîng–leh, koh tò-tńg-khì i peh–khí-lâi hit-pîng tē-pîng-suànn, koh thîng–leh, koh suî uì līng-guā tsi̍t-pîng tē-pîng-suànn lo̍h-khì. Uì Tē-kiû lâi khuànn, Tsuí-tshinn lī Thài-iông tsiah-nī uá, sóo-í lán kan-na ū-huat-tōo tī ji̍t-lo̍h liáu-āu, iah-sī ji̍t-tshut tsìn-tsîng té-té-á ê sî-kan lāi, khuànn-tio̍h i. Tsit-tiunn siòng-phìnn sī tíng-lé-pài Au-tsiu ESA kah Ji̍t-pún JAXA ha̍p-tsok ê BepiColombo Thài-khong-tsûn pue–kuè ê sî-tsūn hip–ê. Thài-khong-tsûn kā lîng-liōng sik-hòng tshut-khì, tsún-pī beh uì 2025 nî khai-sí se̍h Thài-iông-hē siōng lāi-té ê kiânn-tshinn kiânn.

[English] Mercury from Passing BepiColombo

Which part of the Moon is this? No part – because this is the planet Mercury. Mercury’s old surface is heavily cratered like that of Earth’s Moon. Mercury, while only slightly larger than Luna, is much denser and more massive than any Solar System moon because it is made mostly of iron. In fact, our Earth is the only planet more dense. Because Mercury rotates exactly three times for every two orbits around the Sun, and because Mercury’s orbit is so elliptical, visitors on Mercury could see the Sun rise, stop in the sky, go back toward the rising horizon, stop again, and then set quickly over the other horizon. From Earth, Mercury’s proximity to the Sun causes it to be visible only for a short time just after sunset or just before sunrise. The featured image was captured last week by ESA and JAXA’s passing BepiColombo spacecraft as it sheds energy and prepares to orbit the innermost planet starting in 2025.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

  • 【BepiColombo 太空船】BepiColombo thài-khong-chûn/BepiColombo thài-khong-tsûn/貝皮可倫坡號太空船/BepiColombo
  • 【水星】Chúi-chhiⁿ/Tsuí-tshinn/水星/Mecury
  • 【隕石坑】ún-se̍k-kheⁿ/ún-si̍k-khenn/隕石坑/crater
  • 【太陽系】Thài-iông-hē/Thài-iông-hē/太陽系/solar system
  • 【鐵】thih/thih/鐵/iron

  1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

  2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

  3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:雪山天頂 ê Gum 星雲 明仔載 ê 圖:太陽系全家福相片