M51:Hubble 太空望遠鏡翕--ê 渦輪星系

Page(/daily/2022/06/20220613)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] M51:Hubble 太空望遠鏡翕–ê 渦輪星系

渦輪星系是一个足典型 ê 捲螺仔星系。 伊嘛叫做 M51 抑是 NGC 5194,是天頂上光 上媠 ê 星系之一。 伊離咱干焦 3000 萬 光年 遠,大細干焦 6 萬光年闊爾爾。 這張影像 是 踅地球 ê Hubble 太空望遠鏡 kā 伊翕–ê 無仝色 ê 影像,用數位組合方式 kā 鬥做一張–ê,會當看著足濟清楚 ê 細節。 毋閣,你若是有袂䆀 ê 雙筒千里鏡,你嘛會使踮 獵犬 ê 星座獵犬座) ê 方向揣著 渦輪星系M51Sc 型 ê 捲螺仔星系,而且伊嘛是 規个星系群 內底 ê 主要成員。 天文學家 推測 講,M51 ê 捲螺仔結構 會生做按呢,主要是因為伊 kah 影像倒爿彼个 較細 ê 星系,當咧進行引力交互作用 ê 關係。

[POJ] M51: Hubble Thài-khong-bōng-oán-kiàⁿ hip–ê O-lûn-seng-hē

O-lûn-seng-hē sī chi̍t ê chiok tián-hêng ê kńg-lê-á seng-hē. I mā kiò-chò M51 iah-sī NGC 5194, sī thiⁿ-téng siōng kng siōng súi ê seng-hē chi-it. I kan-na lî lán 3000 bān kng-nî hn̄g, tōa-sè kan-na 6 bān kng-nî hn̄g niā-niā. Chit tiuⁿ iáⁿ-siōng sī se̍h Tē-kiû ê Hubble Thài-khong-bōng-oán-kiàⁿ kā i hip–ê bô-kâng sek ê iáⁿ-siōng, iōng só͘-ūi cho͘-ha̍p hong-sek kā tàu chò chi̍t-tiuⁿ–ê, ē-tàng khòaⁿ-tio̍h chiok-chōe chheng-chhó͘ ê sè-chiat. M̄-koh, lí nā-sī ū bōe-bái ê siang-tâng chhian-lí-kiàⁿ, lí mā ē-sái tiàm La̍h-khián ê seng-chè (La̍h-khián-chō) ê hong-hiòng chhōe-tio̍h O-lûn-seng-hē. M51 sī Sc hêng ê kńg-lê-á seng-hē, jî-chhiáⁿ i mā sī kui ê seng-hē-kûn lāi-té ê chú-iàu sêng-goân. Thian-bûn-ha̍k-ka thui-chhek kóng, M51 ê kńg-lê-á kiat-kò͘ ē seⁿ-chò án-ni, chú-iàu sī in-ūi i kah iáⁿ-siōng tò-pêng hit ê khah sè ê seng-hē, tng-leh chìn-hêng ín-le̍k kau-hō͘-chok-iōng ê koan-hē.

[KIP] M̂1: Hubble Thài-khong-bōng-uán-kiànn hip–ê O-lûn-sing-hē

O-lûn-sing-hē sī tsi̍t ê tsiok tián-hîng ê kńg-lê-á sing-hē. I mā kiò-tsò M̂1 iah-sī NGC 5194, sī thinn-tíng siōng kng siōng suí ê sing-hē tsi-it. I kan-na lî lán 3000 bān kng-nî hn̄g, tuā-sè kan-na 6 bān kng-nî hn̄g niā-niā. Tsit tiunn iánn-siōng sī se̍h Tē-kiû ê Hubble Thài-khong-bōng-uán-kiànn kā i hip–ê bô-kâng sik ê iánn-siōng, iōng sóo-uī tsoo-ha̍p hong-sik kā tàu tsò tsi̍t-tiunn–ê, ē-tàng khuànn-tio̍h tsiok-tsuē tshing-tshóo ê sè-tsiat. M̄-koh, lí nā-sī ū buē-bái ê siang-tâng tshian-lí-kiànn, lí mā ē-sái tiàm La̍h-khián ê sing-tsè (La̍h-khián-tsō) ê hong-hiòng tshuē-tio̍h O-lûn-sing-hē. M̂1 sī Sc hîng ê kńg-lê-á sing-hē, jî-tshiánn i mā sī kui ê sing-hē-kûn lāi-té ê tsú-iàu sîng-guân. Thian-bûn-ha̍k-ka thui-tshik kóng, M̂1 ê kńg-lê-á kiat-kòo ē senn-tsò án-ni, tsú-iàu sī in-uī i kah iánn-siōng tò-pîng hit ê khah sè ê sing-hē, tng-leh tsìn-hîng ín-li̍k kau-hōo-tsok-iōng ê kuan-hē.

[English] M51: The Whirlpool Galaxy from Hubble

The Whirlpool Galaxy is a classic spiral galaxy. At only 30 million light years distant and fully 60 thousand light years across, M51, also known as NGC 5194, is one of the brightest and most picturesque galaxies on the sky. The featured image is a digital combination of images taken in different colors by the Earth-orbiting Hubble Space Telescope, highlighting many sharp features. Anyone with a good pair of binoculars, however, can see this Whirlpool toward the constellation of the Hunting Dogs (Canes Venatici). M51 is a spiral galaxy of type Sc and is the dominant member of a whole group of galaxies. Astronomers speculate that M51’s spiral structure is primarily due to its gravitational interaction with the smaller galaxy on the image left.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【渦輪星系】O-lûn-seng-hē/O-lûn-sing-hē/渦狀星系/the Whirlpool Galaxy
 • 【捲螺仔星系】kńg-lê-á seng-hē/kńg-lê-á sing-hē/螺旋星系/spiral galaxy
 • 【Hubble 太空望遠鏡】Hubble Thài-khong-bōng-oán-kiàⁿ/Hubble Thài-khong-bōng-uán-kiànn/哈伯太空望遠鏡/Hubble Space Telescope
 • 【雙筒千里鏡】siang-tâng chhian-lí-kiàⁿ/siang-tâng tshian-lí-kiànn/雙筒望遠鏡/binoculars
 • 【星系群】seng-hē-kûn/sing-hē-kûn/星系群/group of galaxies
 • 【獵犬座】La̍h-khián-chō/La̍h-khián-tsō/獵犬座/Canes Venatici
 • 【引力交互作用】ín-le̍k kau-hō͘-chok-iōng/ín-li̍k kau-hōo-tsok-iōng/引力交互作用/gravitational interaction
 • 【NGC 5194】NGC ngó͘-it-kiú-sù/NGC ngóo-it-kiú-sù/NGC 5194/NGC 5194
 • 【M51】M gō͘-cha̍p-it/M gōo-tsa̍p-it/M51/M51

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:來揣月娘內底 ê 查埔人 明仔載 ê 圖:尖岩石林天頂 ê 人造衛星