地面 ê 車路 kah 天頂 ê 牛奶路

Page(/daily/2022/06/20220611)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] 地面 ê 車路 kah 天頂 ê 牛奶路

你若是踮葡萄牙 Alentejo 附近,暗暝就當綴這條迵過 Alqueva 夜空保護區 ê 車路行看覓咧。 你嘛會使停落來,欣賞 天頂彼條牛奶路。 這張 ùi 地平線 到地平線,180 度 ê 全景相片 是 6 月 3 號翕–ê。 咱 ê 銀河,英語叫做 Milky Way 牛奶路,意思就是講,伊看起來敢若是天頂有一條牛奶色 ê 路。 咱 ê 星系,英語叫做 Galaxy,是 ùi 希臘話 ê 牛奶 ê 意思延伸來–ê。 Tī 咱美麗地球 無月娘 ê 烏暗夜空,欲揣銀河彎弓實在是足簡單–ê。 毋閣無這張彩色相片遮爾光就是矣。 天頂光-iàⁿ-iàⁿ ê 光帶,是銀河盤面頂算袂清 ê 恆星。 這寡恆星傷暗矣,煞無法度逐粒攏看遐爾清楚。 這寡霧霧 ê 恆星光,去予銀河內底閘光 ê 大片星際塗粉帶 kā 切斷去矣。 Tī 這張全景夜空景色內底,徛踮銀河彎弓面頂 彼粒足光 ê 恆星,是織女星。 閣有,銀河 ê 中央核球 是 tī 倚正爿 ê 地平線遐。

[POJ] Tē-bīn ê Chhia-lō͘ kah Thiⁿ-téng ê Gû-leng-lō͘

Lí nā-sī tiàm Phû-tô-gâ Alentejo hū-kīn, àm-mî to̍h ē-tàng tòe chit tiâu thàng kòe Alqueva Iā-khong-pó-hō͘-khu ê chhia-lō͘ kiâⁿ khòaⁿ-māi leh. Lí mā ē-sái thêng lo̍h-lâi, him-sióng thiⁿ-téng hit-tiâu gû-leng-lō͘. Chit tiuⁿ ùi tē-pêng-sòaⁿ kàu tē-pêng-sòaⁿ, 180 tō͘ ê choân-kéng siòng-phìⁿ sī 6 goe̍h 3 hō hip–ê. Lán ê Gîn-hô, eng-gí kiò-chò Milky Way Gû-leng-lō͘, ì-sù to̍h sī kóng, i khòaⁿ–khí-lâi ká-ná sī thiⁿ-téng ū chi̍t tiâu gû-leng sek ê lō͘. Lán ê seng-hē, eng-gí kiò-chò Galaxy, sī ùi Hi-la̍h-ōe ê gû-leng ê ì-sù iân-sin lâi–ê. Tī lán bí-lē Tē-kiû bô goe̍h-niû ê o͘-àm iā-khong, beh chhōe Gîn-hô oan-kiong si̍t-chāi sī chiok kán-tan–ê. M̄-koh bô chit tiuⁿ chhái-sek siòng-phìⁿ hiah-nī kng to̍h sī ah. Thiⁿ-téng kng-iàⁿ-iàⁿ ê kng-tòa, sī Gîn-hô-pôaⁿ bīn-téng sǹg bōe chheng ê hêng-chhiⁿ. Chit-kóa hêng-chhiⁿ siuⁿ àm ah, soah bô-hoat-tō͘ ta̍k lia̍p lóng khòaⁿ hiah-nī chheng-chhó͘. Chit-kóa bū-bū ê hêng-chhiⁿ-kng, khì hō͘ Gîn-hô lāi-té cha̍h-kng ê tōa-phìⁿ seng-chè thô͘-hún-tòa kā chhiat tn̄g–khì ah. Tī chit tiuⁿ choân-kéng iā-khong kéng-sek lāi-té, khiā tiàm Gîn-hô oan-kiong bīn-téng hit-lia̍p chiok kng ê hêng-chhiⁿ, sī Chit-lú-chhiⁿ. Koh ū, Gîn-hô ê tiong-ng he̍k-kiû sī tī óa chiàⁿ-pêng ê tē-pêng-sòaⁿ hiah.

[KIP] Tē-bīn ê Tshia-lōo kah Thinn-tíng ê Gû-ling-lōo

Lí nā-sī tiàm Phû-tô-gâ Alentejo hū-kīn, àm-mî to̍h ē-tàng tuè tsit tiâu thàng kuè Alqueva Iā-khong-pó-hōo-khu ê tshia-lōo kiânn khuànn-māi leh. Lí mā ē-sái thîng lo̍h-lâi, him-sióng thinn-tíng hit-tiâu gû-ling-lōo. Tsit tiunn uì tē-pîng-suànn kàu tē-pîng-suànn, 180 tōo ê tsuân-kíng siòng-phìnn sī 6 gue̍h 3 hō hip–ê. Lán ê Gîn-hô, ing-gí kiò-tsò Milky Way Gû-ling-lōo, ì-sù to̍h sī kóng, i khuànn–khí-lâi ká-ná sī thinn-tíng ū tsi̍t tiâu gû-ling sik ê lōo. Lán ê sing-hē, ing-gí kiò-tsò Galaxy, sī uì Hi-la̍h-uē ê gû-ling ê ì-sù iân-sin lâi–ê. Tī lán bí-lē Tē-kiû bô gue̍h-niû ê oo-àm iā-khong, beh tshuē Gîn-hô uan-kiong si̍t-tsāi sī tsiok kán-tan–ê. M̄-koh bô tsit tiunn tshái-sik siòng-phìnn hiah-nī kng to̍h sī ah. Thinn-tíng kng-iànn-iànn ê kng-tuà, sī Gîn-hô-puânn bīn-tíng sǹg buē tshing ê hîng-tshinn. Tsit-kuá hîng-tshinn siunn àm ah, suah bô-huat-tōo ta̍k lia̍p lóng khuànn hiah-nī tshing-tshóo. Tsit-kuá bū-bū ê hîng-tshinn-kng, khì hōo Gîn-hô lāi-té tsa̍h-kng ê tuā-phìnn sing-tsè thôo-hún-tuà kā tshiat tn̄g–khì ah. Tī tsit tiunn tsuân-kíng iā-khong kíng-sik lāi-té, khiā tiàm Gîn-hô uan-kiong bīn-tíng hit-lia̍p tsiok kng ê hîng-tshinn, sī Tsit-lú-tshinn. Koh ū, Gîn-hô ê tiong-ng hi̍k-kiû sī tī uá tsiànn-pîng ê tē-pîng-suànn hiah.

[English] The Road and the Milky Way

At night you can follow this road as it passes through the Dark Sky Alqueva reserve not too far from Alentejo, Portugal. Or you could stop, look up, and follow the Milky Way through the sky. Both [stretch from][stretch from] horizon to horizon in this 180 degree panorama recorded on June 3. Our galaxy’s name, the Milky Way, does refer to its appearance as a milky path in the sky. The word galaxy itself derives from the Greek for milk. From our fair planet the arc of the Milky Way is most easily visible on moonless nights from dark sky areas, though not quite so bright or colorful as in this image. The glowing celestial band is due to the collective light of myriad stars along the galactic plane too faint to be distinguished individually. The diffuse starlight is cut by dark swaths of the galaxy’s obscuring interstellar dust clouds. Standing above the Milky Way arc near the top of this panoramic nightscape is bright star Vega, with the galaxy’s central bulge near the horizon at the right.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【星系】seng-hē/sing-hē/星系/galaxy
 • 【銀河】Gîn-hô/Gîn-hô/銀河/the Milky Way
 • 【星際塗粉帶】seng-chè thô͘-hún-tòa/sing-tsè thôo-hún-tuà/星際灰塵帶/interstellar dust lanes
 • 【地平線】tē-pêng-sòaⁿ/tē-pîng-suànn/地平線/horizon
 • 【銀河盤】Gîn-hô-pôaⁿ/Gîn-hô-puânn/銀河盤/plane of the Milky Way
 • 【Alqueva 夜空保護區】Alqueva Iā-khong pó-hō͘-khu/Alqueva Iā-khong pó-hōo-khu/阿爾克瓦暗空保護區/the Dark Sky Alqueva reserve
 • 【中央核球】tiong-ng he̍k-kiû/tiong-ng hi̍k-kiû/中央核球/central bulge
 • 【織女星】Chit-lú-chhiⁿ/Tsit-lú-tshinn/織女星/Vega

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:Arp 286:室女座三重奏 明仔載 ê 圖:來揣月娘內底 ê 查埔人