Arp 286:室女座三重奏

Page(/daily/2022/06/20220610)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Arp 286:室女座三重奏

這張彩色 ê 望遠鏡景色 是星系三重奏,是一組當咧進行交互作用 ê 星系。 In 離咱差不多是 9000 光年遠,tī 室女座 ê 方向遐。 正爿彼兩粒 十字型光點,是銀河系 ê 前景星。 In ê 色調 kah 其他星系相-siâng,提醒講咱銀河系 ê 恆星 kah 遙遠 島宇宙 ê 恆星是差不多仝款。 三重奏主要 ê 成員 NGC 5566 有寬闊 ê 捲螺仔手骨 kah 閘光 ê 塗粉帶。 伊足大–ê,差不多有 15 萬光年遐爾闊。 伊面頂是較細較藍 ê 星系 NGC 5569。 中央附近有第三个星系 NGC 5560。 看會出來伊 kah 較大 ê NGC 5566 有交互作用,已經去予搝甲弄家散宅矣。 這組星系三重奏,嘛去予 Halton Arp 囥入去 伊 tī 1966 年編 ê Atlas 特殊星系星表,就叫做 Arp 286。 是講,這款 宇宙中 ê 交互作用咱這馬知影講,這嘛是 星系演化 ê 一部份。

[POJ] Arp 286: Sek-lú-chō Saⁿ-têng-chàu

Chit tiuⁿ chhái-sek ê bōng-oán-kiàⁿ kéng-sek sī seng-hē saⁿ-têng-chàu, sī chi̍t cho͘ tng-leh chìn-hêng kāu-hō͘ chok-iōng ê seng-hē. In lî lán chha-put-to sī 9000 kng-nî hn̄g, tī Sek-lú-chō ê hong-hiòng hiah. Chiàⁿ-pêng hit nn̄g lia̍p si̍p-jī-hêng kng-tiám, sī Gîn-hô-hē ê chiân-kéng-chhiⁿ. In ê sek-tiāu kah kî-tha seng-hē sio-siâng, thê-chhíⁿ kóng lán Gîn-hô-hē ê hêng-chhiⁿ kah iâu-oán tó-ú-tiū ê hêng-chhiⁿ sī chha-put-to kāng-khoán. Saⁿ-têng-chàu chú-iàu ê sêng-goân NGC 5566 ū khoan-khoah ê kńg-lê-á chhiú-kut kah cha̍h-kng ê thô͘-hún-tòa. I chiok tōa–ê, chha-put-to ū 15 bān kng-nî hiah-nī khoah. I bīn-téng sī khah sè khah nâ ê seng-hē NGC 5569. Tiong-ng hū-kīn ū tē saⁿ ê seng-hē NGC 5560. Khòaⁿ-ê-chhut-lâi i kah khah tōa ê NGC 5566 ū kau-hō͘-chok-iōng, í-keng khì hō͘ giú kah lōng-ke-sòaⁿ-the̍h ah. Chit cho͘ seng-hē saⁿ-têng-chàu, mā khì hō͘ Halton Arp khǹg ji̍p-khì i tī 1966 nî pian–ê Atlas Te̍k-sû-seng-hē-seng-pió, to̍h kiò-chò Arp 286. Sī-kóng, chit-khoán ú-tiū tiong ê kau-hō͘-chok-iōng,lán chit-má chai-iáⁿ kóng, che mā sī seng-hē ián-hòa ê chi̍t-pō͘-hūn.

[KIP] Arp 286: Sik-lú-tsō Sann-tîng-tsàu

Tsit tiunn tshái-sik ê bōng-uán-kiànn kíng-sik sī sing-hē sann-tîng-tsàu, sī tsi̍t tsoo tng-leh tsìn-hîng kāu-hōo tsok-iōng ê sing-hē. In lî lán tsha-put-to sī 9000 kng-nî hn̄g, tī Sik-lú-tsō ê hong-hiòng hiah. Tsiànn-pîng hit nn̄g lia̍p si̍p-jī-hîng kng-tiám, sī Gîn-hô-hē ê tsiân-kíng-tshinn. In ê sik-tiāu kah kî-tha sing-hē sio-siâng, thê-tshínn kóng lán Gîn-hô-hē ê hîng-tshinn kah iâu-uán tó-ú-tiū ê hîng-tshinn sī tsha-put-to kāng-khuán. Sann-tîng-tsàu tsú-iàu ê sîng-guân NGC 5566 ū khuan-khuah ê kńg-lê-á tshiú-kut kah tsa̍h-kng ê thôo-hún-tuà. I tsiok tuā–ê, tsha-put-to ū 15 bān kng-nî hiah-nī khuah. I bīn-tíng sī khah sè khah nâ ê sing-hē NGC 5569. Tiong-ng hū-kīn ū tē sann ê sing-hē NGC 5560. Khuànn-ê-tshut-lâi i kah khah tuā ê NGC 5566 ū kau-hōo-tsok-iōng, í-king khì hōo giú kah lōng-ke-suànn-the̍h ah. Tsit tsoo sing-hē sann-tîng-tsàu, mā khì hōo Halton Arp khǹg ji̍p-khì i tī 1966 nî pian–ê Atlas Ti̍k-sû-sing-hē-sing-pió, to̍h kiò-tsò Arp 286. Sī-kóng, tsit-khuán ú-tiū tiong ê kau-hōo-tsok-iōng,lán tsit-má tsai-iánn kóng, tse mā sī sing-hē ián-huà ê tsi̍t-pōo-hūn.

[English] Arp 286: Trio in Virgo

This colorful telescopic field of view features a trio of interacting galaxies almost 90 million light-years away, toward the constellation Virgo. On the right two spiky, foreground Milky Way stars echo the extragalactic hues, a reminder that stars in our own galaxy are like those in distant island universes. With sweeping spiral arms and obscuring dust lanes, the dominant member of the trio, NGC 5566, is enormous, about 150,000 light-years across. Just above it lies smaller, bluish NGC 5569. Near center a third galaxy, NGC 5560, is apparently stretched and distorted by its interaction with massive NGC 5566. The trio is also included in Halton Arp’s 1966 Atlas of Peculiar Galaxies as Arp 286. Of course, such cosmic interactions are now appreciated as part of the evolution of galaxies.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【室女座三重奏】Sek-lú-chō Saⁿ-têng-chàu/Sik-lú-tsō Sann-tîng-tsàu/室女座三重奏/Virgo Trio
 • 【室女座】Sek-lú-chō/Sik-lú-chō/室女座/constellation Virgo
 • 【銀河系】Gîn-hô-hē/Gîn-hô-hē/銀河系/the Milky Way
 • 【捲螺仔手骨】kńg-lê-á chhiú-kut/kńg-lê-á tshiú-kut/螺旋手臂、旋臂/spiral arms
 • 【塗粉帶】thô͘-hún-tòa/thôo-hún-tuà/灰塵帶/dust lanes
 • 【交互作用】kau-hō͘-chok-iōng/kau-hōo-tsok-iōng/交互作用/interaction
 • 【星系演化】seng-hē-ián-hòa/sing-hē-ián-huà/星系演化/evolution of galaxies
 • 【Atlas 特殊星系星表】Atlas Te̍k-sû-seng-hē-seng-pió/Atlas Ti̍k-sû-sing-hē-sing-pió/Atlas 特殊星系星表/Atlas of Peculiar Galaxies
 • 【NGC 5566】NGC ngó͘-ngó͘-lio̍k-lio̍k/NGC ngóo-ngóo-lio̍k-lio̍k/NGC 5566/NGC 5566
 • 【NGC 5569】NGC ngó͘-ngó͘-lio̍k-kiú/NGC ngóo-ngóo-lio̍k-kiú/NGC 5569/NGC 5569
 • 【NGC 5560】NGC ngó͘-ngó͘-lio̍k-khòng/NGC ngóo-ngóo-lio̍k-khòng/NGC 5560/NGC 5560
 • 【Arp 286】Arp jī-pat-lio̍k/Arp jī-pat-lio̍k/Arp 286/Arp 286
 • 【1966 年】i̍t-kiú-lio̍k-lio̍k nî/i̍t-kiú-lio̍k-lio̍k nî/1966 年/in 1966

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:天鵝座 ê 宇宙雲 明仔載 ê 圖:地面 ê 車路 kah 天頂 ê 牛奶路