Ùi 太空看 武仙座 τ 流星雨

Page(/daily/2022/06/20220604)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Ùi 太空看 武仙座 τ 流星雨

這張 ùi 太空翕地球邊界 ê 景色,視野有 8 度闊。 Tī 5 月 31 彼工,有記錄著幾若十粒平行 ê 流星軌跡。 這張相片是 踅地球 ê 仰望一號 太空望遠鏡 leh 進行 5 分鐘久 ê 系列觀測內底 ê 其中一張。 這是 tī 武仙座 τ 流星雨 上濟 ê 彼陣,就是 世界時 3:43 翕–ê。 Kah 預測 ê 仝款,今年 ê 流星雨是伊 ê 活跳期,因為地球 ùi 破去 ê 彗星 73P/Schwassmann-Wachmann 3 號 留踮太空 ê 彗星屑仔較濟 ê 所在行過。 毋閣遮攏無較光 ê 流星。 仰望一號太空望遠鏡翕 ê 武仙座 τ 流星雨攏傷暗矣,咱用地面望遠鏡是看袂著。 毋閣彼工猶是有一寡 有耐性 ê 地面 觀星者,tī 天氣較好 ê 時陣,享受 武仙座 τ 流星雨 這改有紀念性 ê 表演。

[POJ] Ùi Thài-khong khòaⁿ Bú-sian-chō Tau Liû-chhiⁿ-hō͘

Chit tiuⁿ ùi thài-khong hip Tē-kiû pian-kài ê kéng-sek, sī-iá ū 8 tō͘ khoah. Tī 5 goe̍h 31 hit-kang, ū kì-lo̍k tio̍h kúi-ā cha̍p lia̍p pêng-hêng ê liû-chhiⁿ kúi-jiah. Chit tiuⁿ siòng-phìⁿ sī se̍h Tē-kiû ê Gióng-bōng-it-hō thài-khong bōng-oán-kiàⁿ leh chìn-hêng 5 hun-cheng kú ê hē-lia̍t koan-chhek lāi-té ê kî-tiong chi̍t tiuⁿ. Che sī tī Bú-sian-chō τ liû-chhiⁿ-hō͘ siōng chōe ê hit-chūn, to̍h sī Sè-kài-sî 3:43 hip–ê. Kah ū-chhek ê kāng-khoán, kin-nî ê liû-chhiⁿ-hō͘ sī i ê oa̍h-thiàu-kî, in-ūi Tē-kiû ùi phòa–khì ê hui-chhiⁿ 73P/Schwassmann-Wachmann 3 hō lâu tiàm thài-khong ê hui-chhiⁿ sap-á khah chōe ê só͘-chāi kiâⁿ kòe. M̄-koh chiah lóng bô khah kng ê liû-chhiⁿ. Gióng-bōng-it-hō thài-khong bōng-oán-kiàⁿ hip ê Bú-sian-chō τ liû-chhiⁿ lóng siuⁿ àm ah, lán iōng Tē-bīn bōng-oán-kiàⁿ sī khòaⁿ-bōe-tio̍h. M̄-koh hit-kang iáu-sī ū chi̍t-kóa ū nāi-sèng ê tē-bīn koan-seng-chiá, tī thiⁿ-khì khah hó ê sî-chūn, hiáng-siū Bú-sian-chō τ liû-chhiⁿ-hō͘ chit kái ū kì-liām sèng ê piáu-ián.

[KIP] Uì Thài-khong khuànn Bú-sian-tsō Tau Liû-tshinn-hōo

Tsit tiunn uì thài-khong hip Tē-kiû pian-kài ê kíng-sik, sī-iá ū 8 tōo khuah. Tī 5 gue̍h 31 hit-kang, ū kì-lo̍k tio̍h kuí-ā tsa̍p lia̍p pîng-hîng ê liû-tshinn kuí-jiah. Tsit tiunn siòng-phìnn sī se̍h Tē-kiû ê Gióng-bōng-it-hō thài-khong bōng-uán-kiànn leh tsìn-hîng 5 hun-tsing kú ê hē-lia̍t kuan-tshik lāi-té ê kî-tiong tsi̍t tiunn. Tse sī tī Bú-sian-tsō τ liû-tshinn-hōo siōng tsuē ê hit-tsūn, to̍h sī Sè-kài-sî 3:43 hip–ê. Kah ū-tshik ê kāng-khuán, kin-nî ê liû-tshinn-hōo sī i ê ua̍h-thiàu-kî, in-uī Tē-kiû uì phuà–khì ê hui-tshinn 73P/Schwassmann-Wachmann 3 hō lâu tiàm thài-khong ê hui-tshinn sap-á khah tsuē ê sóo-tsāi kiânn kuè. M̄-koh tsiah lóng bô khah kng ê liû-tshinn. Gióng-bōng-it-hō thài-khong bōng-uán-kiànn hip ê Bú-sian-tsō τ liû-tshinn lóng siunn àm ah, lán iōng Tē-bīn bōng-uán-kiànn sī khuànn-buē-tio̍h. M̄-koh hit-kang iáu-sī ū tsi̍t-kuá ū nāi-sìng ê tē-bīn kuan-sing-tsiá, tī thinn-khì khah hó ê sî-tsūn, hiáng-siū Bú-sian-tsō τ liû-tshinn-hōo tsit kái ū kì-liām sìng ê piáu-ián.

[English] Tau Herculids from Space

On May 31 tens of parallel meteor streaks were recorded in this 8 degree wide field of view of planet Earth’s limb from space. The image is one of a series of 5 minute long observations by the orbiting Yangwang-1 space telescope. It was captured at 03:43 UT, near the peak of the Tau Herculid meteor shower. As predicted, the meteor shower was an active one this year, caused as Earth swept through a relatively dense stream of debris from disintegrating Comet 73P/Schwassmann-Wachmann 3, but was lacking bright meteors. Nearly all of the Tau Herculid meteors in the Yangwang-1 image are too faint to be detected by groundbased instruments. But on that date patient earthbound skywatchers under clear skies still enjoyed a memorable showing of the Tau Herculids.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

  • 【武仙座 τ 流星雨】Bú-sian-chō Tau liû-chhiⁿ-hō͘/Bú-sian-tsō Tau liû-tshinn-hōo/武仙座 τ 流星雨/Tau Herculids
  • 【仰望一號太空望遠鏡】Gióng-bōng-it-hō thài-khong bōng-oán-kiàⁿ/Gióng-bōng-it-hō thài-khong bōng-uán-kiànn/仰望一號太空望遠鏡/Yangwang-1 space telescope
  • 【世界時】Sè-kài-sî/Sè-kài-sî/世界時/Universal Time (UT)
  • 【視野】sī-iá/sī-iá/視野/field of view
  • 【彗星】hui-chhiⁿ/hui-tshinn/彗星/comet

  1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

  2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

  3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:一萬公里長 ê 銀河橋 明仔載 ê 圖:Tī 3C 75 跳舞 ê 兩粒烏洞