Kitt Peak 望遠鏡 天頂 ê 武仙座 τ 流星雨

Page(/daily/2022/06/20220601)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Kitt Peak 望遠鏡 天頂 ê 武仙座 τ 流星雨

這毋是風暴中心,毋閣是一个值得紀念 ê 暗暝。 昨暝是 武仙座 τ 流星雨上濟彼工,這是一个毋是蓋濟、有當時仔才會出現 ê 流星雨,是 ùi 破去 ê 彗星 73P/Schwassmann-Wachmann 3 號 ê 彗星屑仔來–ê。 今年 ê 計算 kā 咱講,地球會行過 彗星殘骸 特別厚 ê 所在,按呢就會 tī 武仙座 ê 方向產生 足光 ê 流星西北雨毋閣實際上咱看著–ê,無算是流星西北雨,干焦是 一般 ê 流星雨。 這張相片是 kā 5 月 30 半暝 tī 美國 Arizona 州 ê Kitt Peak 國家天文台 翕–ê 超過 2.5 點鐘久 ê 影像合做一張–ê。 Tī 彼陣有翕著 19 粒武仙座 τ 流星,kah 4 粒其他 ê 流星。 毋閣你敢有法度揣著 in? 前景較倚頭前彼个是 直徑 2.3 公尺闊 ê Bok 望遠鏡tī 伊後壁彼个直徑 4 公尺闊 ê Mayall 望遠鏡。 武仙座 τ 流星雨逐年攏有。 毋閣明年,伊應該會閣變轉去原本 較低流星率 ê 時期伊後一擺閣變轉來活跳期 ê 暗暝,應該愛等到 2049 年矣。

[POJ] Kitt Peak Bōng-oán-kiàⁿ thiⁿ-téng ê Bú-sian-chō τ Liû-chhiⁿ-hō͘

Che m̄-sī hong-pō tiong-sim, m̄-koh sī chi̍t ê ta̍t-tit kì-liām ê àm-mî. Cha-mê sī Bú-sian-chō τ liû-chhiⁿ-hō͘ siōng chōe hit-kang, che sī chi̍t ê m̄-sī kài chōe, ū-tang-sî-á chiah ē chhut-hiān ê liû-chhiⁿ-hō͘, sī ùi phòa–khì ê hui-chhiⁿ 73P/Schwassmann-Wachmann 3 hō ê hui-chhiⁿ sap-á lâi–ê. Kin-nî ê kè-sǹg kā lán kóng, Tē-kiû ē kiâⁿ kòe hui-chhiⁿ chân-hâi te̍k-pia̍t kāu ê só͘-chāi, án-ni to̍h ē tī Bú-sian-chō ê hong-hiòng sán-seng chiok kng ê liû-chhiⁿ sai-pak-hō͘. M̄-koh si̍t-chè-siōng lán khòaⁿ–tio̍h–ê, bô-sǹg sī liû-chhiⁿ sai-pak-hō͘, kan-na sī it-poaⁿ ê liû-chhiⁿ-hō͘. Chit tiuⁿ siòng-phìⁿ sī kā 5 goe̍h 30 pòaⁿ-mî tī Bí-kok Arizona chiu ê Kitt Peak Kok-ka Thian-bûn-tâi hip–ê chhiau-kòe 2.5 tiám-cheng kú ê iáⁿ-siōng ha̍p chò chi̍t tiuⁿ–ê. Tī hit-chūn ū hip-tio̍h 19 lia̍p Bú-sian-chō τ liû-chhiⁿ, kah 4 lia̍p kî-tha ê liû-chhiⁿ. M̄-koh lí kám ū-hoat-tō͘ chhōe-tio̍h in? Chiân-kéng khah óa thâu-chêng hit-ê sī ti̍t-kèng 2.3 kong-chhioh khoah ê Bok Bōng-oán-kiàⁿ, tī i āu-piah hit-ê sī ti̍t-kèng 4 kong-chhioh khoah ê Mayall Bōng-oán-kiàⁿ. Bú-sian-chō τ liû-chhiⁿ-hō͘ ta̍k-nî lóng ū. M̄-koh môa-nî, i èng-kai ē koh piàn tńg–khì goân-pún khah kē liû-chhiⁿ-lu̍t ê sî-ki. I āu-chi̍t-pái koh piàn tńg-lâi oa̍h-thiàu-kî ê àm-mî, èng-kai ài tán kàu 2049 nî ah.

[KIP] Kitt Peak Bōng-uán-kiànn thinn-tíng ê Bú-sian-tsō τ Liû-tshinn-hōo

Tse m̄-sī hong-pō tiong-sim, m̄-koh sī tsi̍t ê ta̍t-tit kì-liām ê àm-mî. Tsa-mê sī Bú-sian-tsō τ liû-tshinn-hōo siōng tsuē hit-kang, tse sī tsi̍t ê m̄-sī kài tsuē, ū-tang-sî-á tsiah ē tshut-hiān ê liû-tshinn-hōo, sī uì phuà–khì ê hui-tshinn 73P/Schwassmann-Wachmann 3 hō ê hui-tshinn sap-á lâi–ê. Kin-nî ê kè-sǹg kā lán kóng, Tē-kiû ē kiânn kuè hui-tshinn tsân-hâi ti̍k-pia̍t kāu ê sóo-tsāi, án-ni to̍h ē tī Bú-sian-tsō ê hong-hiòng sán-sing tsiok kng ê liû-tshinn sai-pak-hōo. M̄-koh si̍t-tsè-siōng lán khuànn–tio̍h–ê, bô-sǹg sī liû-tshinn sai-pak-hōo, kan-na sī it-puann ê liû-tshinn-hōo. Tsit tiunn siòng-phìnn sī kā 5 gue̍h 30 puànn-mî tī Bí-kok Arizona tsiu ê Kitt Peak Kok-ka Thian-bûn-tâi hip–ê tshiau-kuè 2.5 tiám-tsing kú ê iánn-siōng ha̍p tsò tsi̍t tiunn–ê. Tī hit-tsūn ū hip-tio̍h 19 lia̍p Bú-sian-tsō τ liû-tshinn, kah 4 lia̍p kî-tha ê liû-tshinn. M̄-koh lí kám ū-huat-tōo tshuē-tio̍h in? Tsiân-kíng khah uá thâu-tsîng hit-ê sī ti̍t-kìng 2.3 kong-tshioh khuah ê Bok Bōng-uán-kiànn, tī i āu-piah hit-ê sī ti̍t-kìng 4 kong-tshioh khuah ê Mayall Bōng-uán-kiànn. Bú-sian-tsō τ liû-tshinn-hōo ta̍k-nî lóng ū. M̄-koh muâ-nî, i ìng-kai ē koh piàn tńg–khì guân-pún khah kē liû-tshinn-lu̍t ê sî-ki. I āu-tsi̍t-pái koh piàn tńg-lâi ua̍h-thiàu-kî ê àm-mî, ìng-kai ài tán kàu 2049 nî ah.

[English] Tau Herculids Meteors over Kitt Peak Telescopes

It wasn’t the storm of the century – but it was a night to remember. Last night was the peak of the Tau Herculids meteor shower, a usually modest dribble of occasional meteors originating from the disintegrating Comet 73P/Schwassmann-Wachmann 3. This year, calculations showed that the Earth might be passing through a particularly dense stream of comet debris – at best creating a storm of bright meteors streaking out from the constellation of Hercules. What actually happened fell short of a meteor storm, but could be called a decent meteor shower. Featured here is a composite image taken at Kitt Peak National Observatory in Arizona, USA accumulated over 2.5 hours very late on May 30. Over that time, 19 Tau Herculids meteors were captured, along with 4 unrelated meteors. (Can you find them?) In the near foreground is the Bok 2.3-meter Telescope with the 4.0-meter Mayall Telescope just behind it. Next year, the annual Tau Herculids are expected to return to its normal low rate, with the next active night forecast for 2049.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

  • 【武仙座 τ 流星雨】Bú-sian-chō Tau liû-chhiⁿ-hō͘/Bú-sian-tsō Tau liû-tshinn-hōo/武仙座 τ 流星雨/Tau Herculids Meteors
  • 【武仙座 τ】Bú-sian-chō Tau/Bú-sian-tsō Tau/武仙座 τ/Tau Herculids
  • 【流星雨】liû-chhiⁿ-hō͘/liû-tshinn-hōo/流星雨/meteor shower
  • 【流星西北雨】liû-chhiⁿ sai-pak-hō͘/liû-tshinn sai-pak-hōo/流星暴雨/storm of meteors
  • 【彗星】hui-chhiⁿ/hui-tshinn/彗星/comet
  • 【直徑】ti̍t-kèng/ti̍t-kìng/直徑/diameter
  • 【2049 年】jī-khòng-sù-kiú nî/jī-khòng-sù-kiú nî/2049 年/in 2049

  1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

  2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

  3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:火箭 ùi 有波紋 ê 太陽面頭前飛過 明仔載 ê 圖:月掩金星