Tī 地球烏影區看著 ê 月娘

Page(/daily/2022/05/20220520.md)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Tī 地球烏影區看著 ê 月娘

5 月 16 透早天猶未光,法國海岸 ê Pilat 沙崙 猶暗暗,沙景 kah 天景看起來是遐爾平靜。 這工,地球 ê 本影 遮到太空去,kā 月娘閘去矣。 遮 ê 月全食 才 tī 月落進前,拄欲開始 niă。 猶照會著日光 ê 國際太空站,飛過西爿地平線。 相片內底 ê 光弧就是伊 tī 離地球 400 公里懸 ê 太空咧飛。 這个簡單構圖 ê 全景圖,是 tī 5 分鐘內連紲翕相 ê 系列相片 ê 其中一張。

[POJ] Tī Tē-kiû o͘-iáⁿ khu khòaⁿ–tio̍h ê Goe̍h-niû

5 goe̍h 16 thàu-chá thiⁿ iáu-bōe kng, Hoat-kok hái-hōaⁿ ê Pilat soa-lūn iáu àm-àm, soa-kéng kah thian-kéng khòaⁿ–khí-lâi sī hiah-nī pêng-chēng. Chit kang, Tē-kiû ê pún-iáⁿ jia kàu thài-khong khì, kā goe̍h-niû cha̍h khì–ah. Chia ê goe̍h-choân-si̍t chiah tī goe̍h-lo̍h chìn-chêng, tú beh khai-sí niă. Iáu chiò ē-tio̍h ji̍t-kng ê Kok-chè-thài-khong-chām, poe kòe sai-pêng tē-pêng-sòaⁿ. Siòng-phìⁿ lāi-té ê kng-hô͘ tō-sī i tī lī Tē-kiû 400 kong-lí koân ê thài-khong leh poe. Chit ê kán-tan kó͘-tô͘ ê choân-kéng-tô͘, sī tī 5 hun-cheng lāi liân-sòa hip-siòng ê hē-lia̍t siòng-phìⁿ ê kî-tiong chi̍t tiuⁿ.

[KIP] Tī Tē-kiû oo-iánn khu khuànn–tio̍h ê Gue̍h-niû

5 gue̍h 16 thàu-tsá thinn iáu-buē kng, Huat-kok hái-huānn ê Pilat sua-lūn iáu àm-àm, sua-kíng kah thian-kíng khuànn–khí-lâi sī hiah-nī pîng-tsīng. Tsit kang, Tē-kiû ê pún-iánn jia kàu thài-khong khì, kā gue̍h-niû tsa̍h khì–ah. Tsia ê gue̍h-tsuân-si̍t tsiah tī gue̍h-lo̍h tsìn-tsîng, tú beh khai-sí niă. Iáu tsiò ē-tio̍h ji̍t-kng ê Kok-tsè-thài-khong-tsām, pue kuè sai-pîng tē-pîng-suànn. Siòng-phìnn lāi-té ê kng-hôo tō-sī i tī lī Tē-kiû 400 kong-lí kuân ê thài-khong leh pue. Tsit ê kán-tan kóo-tôo ê tsuân-kíng-tôo, sī tī 5 hun-tsing lāi liân-suà hip-siòng ê hē-lia̍t siòng-phìnn ê kî-tiong tsi̍t tiunn.

[English] A View from Earth’s Shadow

This serene sand and skyscape finds the Dune of Pilat on the coast of France still in Earth’s shadow during the early morning hours of May 16. Extending into space, the [planet’s dark umbral shadow][planet’s dark umbral shadow] covered the Moon on that date. From that location the total phase of a lunar eclipse began just before moonset. Still in sunlight though, the International Space Station crossed from the western horizon, its bright flat arc traced through the sky over 400 km above planet Earth. The simply constructed panoramic scene was captured over a 5 minute period in a series of consecutive images.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

  • 【沙崙】soa-lūn/sua-lūn/沙丘/dune
  • 【月全食】goe̍h-choân-si̍t/gue̍h-tsuân-si̍t/月全食/total lunar eclipse
  • 【國際太空站】Kok-chè-thài-khong-chām/Kok-tsè-thài-khong-tsām/國際太空站/International Space Station
  • 【地平線】tē-pêng-sòaⁿ/tē-pîng-suànn/地平線/horizon
  • 【本影】pún-iáⁿ/pún-iánn/本影/umbral shadow

  1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

  2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

  3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:數位 kha-mé-lah 翕著 ê 月食 明仔載 ê 圖:行星形星雲 Abell 7